RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Arrangement med generelle toldpræferencer 2009-2011

Den Europæiske Unions arrangement med generelle toldpræferencer tilbyder udviklingslandene nedsættelser af toldafgifter for visse af deres produkter, når de indføres på det europæiske marked. Formålet med denne politik er at hjælpe de begunstigede lande til bedre tilpasse sig verdensmarkedet og således bidrage til deres økonomiske udvikling under iagttagelse af menneskerettighederne og principperne for en bæredygtig udvikling.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2011 og om ændring af forordning (EF) nr. 552/97, (EF) nr. 1933/2006 og af Kommissionens forordning (EF) nr. 1100/2006 og (EF) nr. 964/2007.

RESUMÉ

Arrangementet med generelle toldpræferencer består af en generel ordning, som tilbydes alle de begunstigede lande samt to særlige ordninger: en særlig tilskyndelsesordning til fremme af en bæredygtig udvikling og god samfundsforvaltning og en særlig ordning til fremme af de mindst udviklede lande.

Landene, som er begunstiget med de forskellige ordninger, såvel som de lande, som har fået fjernet deres toldpræferencer, er opført i bilag I til forordningen. Produkterne, som indgår i de tre ordninger, er opført i bilag II.

Den generelle ordning

Under den generelle ordning suspenderes afgifterne i den fælles toldtarif fuldstændigt for produkter opført i bilag II, der anses som værende ikke-følsomme, undtagen for landbrugskomponenterne. For de produkter, der anses som værende følsomme nedsættes værditolden (beregnet i forhold til produktets værdi)i den fælles toldtarif med 3,5 procentpoint. For tekstilprodukter og -stoffer er nedsættelsen på 20 %. Forordningen fastsætter desuden særlige bestemmelser for de følsomme produkter, som berøres af de særlige afgifter i den fælles toldtarif.

Særlig, ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse

Den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse kan indrømmes et land, som:

  • har ratificeret og gennemført konventionerne opregnet i bilag III til forordningen (ILO- og FN-konventionerne om menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, miljøkonventioner samt principperne for god regeringsførelse)
  • forpligter sig til fortsat at overholde disse konventioner og accepterer, at deres gennemførelse kontrolleres regelmæssigt
  • anses som et sårbart land i forordningens betydning.

Inden for rammen af den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og god regeringsførelse suspenderes værditolden i den fælles toldtarif for alle produkter opregnet i bilag II. De særlige toldafgifter suspenderes ligeledes med undtagelse af dem, som også omfatter værditold.

Et land, der ønsker at få fordel af denne særlige ordning, skal ansøge Kommissionen derom og levere oplysninger om ratificeringen af de konventioner, der påpeges i bilag III. Fortegnelsen over begunstigede lande offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen skal begrunde sin beslutning, hvis den afviser at indrømme et land den særlige ordning.

Særlig ordning for de mindst udviklede lande

Den særlige ordning for de mindst udviklede lande indrømmes de lande, som står på De Forenede Nationers liste over mindst udviklede lande (EN) (ES) (FR).

Toldafgifterne i den fælles toldtarif suspenderes fuldstændigt for alle produkter fra disse lande med undtagelse af våben og ammunition (EBA-initiativet, »alt undtagen våben»). En nedsættelse på 80 % af tolden er bevilget for afskallet ris (frem til den 1. september 2009, hvor den helt suspenderes) og for hvidt sukker (frem til den 1. oktober 2009, hvor den helt suspenderes). Frem til den totale suspension af afgifterne efter den fælles toldtarif begunstiges disse produkter med en global toldkvota på nul for hvert produktionsår.

Midlertidig tilbagekaldelse

Præferenceordningerne kan tilbagekaldes midlertidigt i tilfælde af:

  • alvorlig og systematisk overtrædelse af ILO/FN-konventionerne vedrørende menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, som er opregnet i del A af bilag III
  • udførsel af produkter, som er fremstillet i fængsler
  • alvorlige mangler i toldkontrollen af udførsel og transit af narkotika eller tilsidesættelse af internationale konventioner om hvidvaskning af penge
  • alvorlig og systematisk urimelig handelspraksis
  • alvorlig og systematisk tilsidesættelse af reglerne for fiskeri og fiskeressourcerne
  • svig, uregelmæssigheder eller manglende oprindelsesregler.

Tilbagekaldelsen vedtages af rådet med kvalificeret flertal og afgørelsen træder i kraft seks måneder efter vedtagelsen.

Beskyttelsesklausul

Beskyttelsesklausulen giver mulighed for at genetablere toldafgifterne efter den fælles tarif for et produkt, hvis indførslen heraf medfører, eller vil kunne medføre, alvorlige vanskeligheder for EU-producenterne af lignende eller direkte konkurrerende produkter,

Kontekst

I 1968 anbefalede De Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling (UNCTAD) indførelse af et generelt system af præferencetoldsatser, inden for hvilket de industrialiserede lande kunne indrømme forretningsmæssige fordele til samtlige udviklingslande. Det Europæiske Fællesskab var den første til at gennemføre et arrangement med generelle toldpræferencer i 1971. Arrangementet med generelle toldpræferencer for 2009-2011 indgår i rammen for retningslinjer for perioden 2006-2015 og afløser det generelle toldpræferencearrangement for 2006-2008.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Frist for gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 732/2008

26.8.2008

-

EUT L 211 af 6.8.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 732/2008 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version  har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 20.11.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top