RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerstwo z Organizacją Narodów Zjednoczonych pomoc rozwojowa i pomoc humanitarna

Komunikat ma na celu wzmocnienie partnerstwa między Unią Europejską (UE) a Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ) w dziedzinie rozwoju oraz zagadnień humanitarnych. Według Komisji konieczna jest ściślejsza współpraca na rzecz osiągnięcia ustalonych na poziomie międzynarodowym celów, wśród których priorytetem jest walka z ubóstwem.

AKT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 30 May 2001 – Building an effective partnership with the United Nations in the fields of Development and Humanitarian Affairs [COM(2001) 231 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 30 maja 2001 r. – Budowanie efektywnego partnerstwa z Organizacją Narodów Zjednoczonych w zakresie rozwoju i spraw humanitarnych [COM(2001) 231 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) współpracują na rzecz wspólnych działań prowadzonych na szczeblu ogólnoświatowym. Ich współpraca rozciąga się na większość dziedzin polityki zewnętrznej UE oraz całość zagadnień ujętych w Karcie Narodów Zjednoczonych (EN) (ES) (FR) (pokój, bezpieczeństwo, prawa człowieka, sprawy gospodarcze i społeczne, pomoc humanitarna oraz polityka handlowa). Ponadto UE jest jednym z głównych założycieli funduszy agencji, funduszy oraz programów specjalnych ONZ.

Komunikat stanowi analizę środków na rzecz wzmocnienia ich partnerstwa w zakresie pomocy humanitarnej i rozwojowej, w szczególności na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju (MDG).

Poprawa współpracy: priorytety

Partnerzy mogą dostosowywać ramy współpracy dzięki:

  • badaniu możliwości współpracy między UE a ONZ w czasie opracowywania instrumentów wieloletniego programowania europejskiej współpracy zewnętrznej na określony kraj,
  • reformie rozporządzenia finansowego UE dla większej elastyczności uczestnictwa w działaniach ONZ,
  • ponownej negocjacji umowy ramowej (EN ) (FR ) między UE a ONZ w zakresie zarządzania, finansowania, kontroli oraz audytu programów i projektów ONZ.

Ponadto komunikat zaleca wzmocnienie reprezentowania oraz obrony interesów UE w ramach ONZ. Należy tym samym zintensyfikować dialog polityczny z agencjami, funduszami oraz programami ONZ oraz usprawnić udział UE w systemie wielostronnego zarządzania.

Współpraca operacyjna zalecenia

UE, ONZ i ich partnerzy prowadzą wspólne działania terenowe w dziedzinie pomocy humanitarnej oraz rozwojowej. Współpraca ta może być usprawniona poprzez przestrzeganie dwóch fundamentalnych zasad:

  • podział zadań musi odbywać się w zależności od wartości dodanej lub komparatywnej przewagi przedstawionej przez każdego z partnerów,
  • działania na rzecz pomocy rozwojowej muszą być ukierunkowane na walkę z ubóstwem.

Ponadto należy usprawnić koordynację donatorów, jak również koordynację wewnętrzną w ramach ONZ oraz planifikację strategiczną operacji w zależności od wspólnych celów.

W odniesieniu do organizacji partnerskich ONZ Komisja zaleca:

  • wsparcie organizacji, których mandat odpowiada priorytetom polityk europejskich oraz wzmocnienie dialogu politycznego oraz wymiany z tymi organizacjami,
  • koncentrację na wieloletnim programowaniu finansowym oraz koordynację finansowania różnych donatorów, jak również walkę z oszustwami finansowymi.
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony