RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Partnerschap met de Verenigde Naties: ontwikkelingshulp en humanitaire hulpverlening

Deze mededeling beoogt het partnerschap tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) te versterken op het gebied van ontwikkeling en humanitaire zaken. De Commissie acht daartoe een betere coördinatie noodzakelijk, met het oog op de verwezenlijking van de op internationaal niveau vastgestelde doelstellingen, in de eerste plaats armoedebestrijding.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 30 mei 2001, "Ontwikkeling van een daadwerkelijk partnerschap met de Verenigde Naties op het gebied van ontwikkeling en humanitaire zaken" [COM(2001) 231 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) voeren gezamenlijke acties over de hele wereld. Deze samenwerking bestrijkt de meeste gebieden van het buitenlands beleid van de EU en alle gebieden van het Handvest van de Verenigde Naties (EN) (ES) (FR) (vrede, veiligheid, mensenrechten, economische en sociale zaken, ontwikkeling, humanitaire hulpverlening en handelsbeleid). Bovendien is de EU een van de belangrijkste donors van de gespecialiseerde agentschappen, fondsen en programma’s van de VN.

In deze mededeling worden de beschikbare middelen ontleed met het oog op een hechter partnerschap op het gebied van humanitaire hulpverlening en ontwikkelingshulp, met name voor de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MDG).

Prioriteiten voor een betere samenwerking

De partners kunnen hun samenwerkingskader aanpassen door:

  • de mogelijkheden voor samenwerking tussen de EU en de VN te onderzoeken bij het opstellen van de nationale meerjarenprogrammering in het kader van het buitenlands beleid van de EU;
  • het Financieel Reglement van de EU te hervormen, teneinde haar meer flexibiliteit te geven in haar deelname aan de activiteiten van de VN;
  • opnieuw te onderhandelen over de kaderovereenkomst (EN ) (FR ) van de EU en de VN betreffende het beheer, de financiering en de (boekhoudkundige) controle van de programma’s en projecten van de VN.

Bovendien beveelt de Commissie in de mededeling aan de EU beter bij de VN te vertegenwoordigen en de belangen van de EU in de organisatie beter te verdedigen. Een en ander vereist een intensievere politieke dialoog met de agentschappen, fondsen en programma’s van de VN en een actievere deelname van de EU aan het multilaterale bestuursstelsel.

Aanbevelingen voor de operationele samenwerking

De EU, de VN en de partners daarvan ondernemen op het gebied van humanitaire en ontwikkelingshulp gezamenlijke acties op het terrein. Deze samenwerking kan worden verbeterd door twee grondbeginselen in acht te nemen:

  • de taken moeten worden verdeeld op basis van de meerwaarde of het comparatieve voordeel van elke partner;
  • de ontwikkelingshulp moet worden toegespitst op armoedebestrijding.

Bovendien is er behoefte aan meer coördinatie, zowel tussen de donors als intern binnen de VN, en een betere strategische planning van de acties op basis van gemeenschappelijke doelstellingen.

Met betrekking tot de partnerorganisaties van de VN beveelt de Commissie aan:

  • de organisaties waarvan het mandaat met de beleidsprioriteiten van de EU overeenstemt te ondersteunen en de politieke dialoog en de uitwisselingen met die organisaties op te voeren;
  • de voorkeur te geven aan een meerjarige financiële programmering en de financiering van de verschillende donors en de fraudebestrijdingsactiviteiten te coördineren.
Laatste wijziging: 09.09.2011
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven