RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) är det viktigaste instrumentet för EU:s stöd till utvecklingssamarbetet med AVS-länderna och de utomeuropeiska länderna och territorierna. Romfördraget från 1957 ligger till grund för fonden vars syfte är att erbjuda tekniskt och finansiellt bistånd, ursprungligen till de afrikanska länder som vid den tidpunkten fortfarande var kolonier och som vissa medlemsländer hade historiska band med.

Även om det på begäran av Europaparlamentet sedan 1993 har avsatts en avdelning för Europeiska utvecklingsfonden i EU:s budget ingår fonden ännu inte i EU:s allmänna budget. Den finansieras av medlemsstaterna, lyder under egna finansiella bestämmelser och styrs av en särskild kommitté. Stödet till AVS-länderna och de utomeuropeiska länderna och territorierna kommer att finansieras av EUF även under perioden 2008-2013.

Varje utvecklingsfond är föremål för ett avtal som löper över en period på ungefär fem år. Sedan den första partnerskapskonventionen slöts 1964 har Europeiska utvecklingsfondens cykler i allmänhet följt samma cykler som avtalen/partnerskapsavtalen.

  • Första Europeiska utvecklingsfonden: 1959-1964.
  • Andra Europeiska utvecklingsfonden: 1964-1970 (Första Yaoundékonventionen).
  • Tredje Europeiska utvecklingsfonden: 1970-1975 (Andra Yaoundékonventionen).
  • Fjärde Europeiska utvecklingsfonden: 1975-1980 (Första Lomékonventionen).
  • Femte Europeiska utvecklingsfonden: 1980-1985 (Andra Lomékonventionen).
  • Sjätte Europeiska utvecklingsfonden: 1985-1990 (Tredje Lomékonventionen).
  • Sjunde Europeiska utvecklingsfonden: 1990-1995 (Fjärde Lomékonventionen).
  • Åttonde Europeiska utvecklingsfonden: 1995-2000 (Fjärde Lomékonventionen och den fjärde reviderade Lomékonventionen).
  • Nionde Europeiska utvecklingsfonden: 2000-2007 (Cotonouavtalet).
  • Tionde Europeiska utvecklingsfonden: 2008-2013 (Det ändrade Cotonouavtalet).

Europeiska utvecklingsfonden omfattar flera instrument, bland annat gåvobistånd, riskkapital och lån till den privata sektorn. Genom det nya partnerskapsavtal som undertecknades i Cotonou i juni 2000 avskaffades instrumenten Stabex och Sysmin, som syftade till att stödja jordbrukssektorn respektive gruvindustrin. Avtalet har också inneburit en rationalisering av Europeiska utvecklingsfondens övriga instrument samt införande av ett system med glidande programplanering som tillåter större flexibilitet och ger AVS-länderna större ansvar.

Nionde Europeiska utvecklingsfonden har tilldelats 13,5 miljarder euro för perioden 2000-2007. Dessutom uppgår överskottet från de föregående europeiska utvecklingsfonderna till mer än 9,9 miljarder euro.

I AVS-EG-ministerrådets beslut nr 6/2005  av den 22 november 2005 fastställs att 482 miljoner euro av det villkorade beloppet på en miljard euro inom ramen för nionde Europeiska utvecklingsfonden ska fördelas på följande sätt: 352 miljoner euro till budgeten för stöd till utveckling på lång sikt, 48 miljoner euro till regionalt samarbete och regional integration och 82 miljoner euro till investeringsfaciliteten. Dessutom fastställs i AVS-EG-ministerrådets beslut nr 7/2005 ett anslag på 250 miljoner euro för en andra utbetalning till AVS-EU:s vattenfacilitet.

Utvecklingsbiståndet från Europeiska utvecklingsfonden ingår i ett bredare europeiskt sammanhang. Inom Europeiska unionen kan medlen i EU:s allmänna budget användas till vissa åtgärder. Dessutom uppgår bidraget från Europeiska investeringsbanken (EIB), som förvaltar en del av Europeiska utvecklingsfondens resurser (lånen och riskkapitalet), till 1,7 miljarder euro för den period som den nionde Europeiska utvecklingsfonden omfattar.

Anslaget till tionde Europeiska utvecklingsfonden, som omfattar perioden 2008-2013, uppgår till mer än 22 682 miljarder euro. Av denna budget tilldelas 21966 miljoner euro AVS-statsgruppen, 286 miljoner euro tilldelas de utomeuropeiska länderna och territorierna, 430 miljoner euro tilldelas kommissionen för stödutgifter enligt artikel 6 i förbindelse med kommissionens programplanering och genomförande av EUF. Anslaget till AVS-länderna fördelas enligt följande: 17766 miljoner euro till finansiering av nationella och regionala vägledande program, 2700 miljoner euro till finansiering av samarbete mellan AVS-stater och mellan regioner samt 1500 miljoner euro till finansiering av investeringsanslaget. En större andel av budgeten anslås till de regionala programmen, eftersom den regionala ekonomiska integrationen anses vara betydelsefull för den nationella och den lokala utvecklingen (som den ju utgör ramen för). "Stimulansbelopp" för varje land är en nyhet som inför genom tionde Europeiska utvecklingsfonden.

Medlemsländerna har egna bilaterala avtal med och genomför egna projekt i de utvecklingsländer som inte finansieras via Europeiska utvecklingsfonden eller med andra EU-medel.

Senast ändrat den 14.06.2007
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början