RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europejski Fundusz Rozwoju (EFR)

Europejski Fundusz Rozwoju (EFR) jest głównym instrumentem, za pomocą którego Wspólnota wspiera współpracę na rzecz rozwoju państw AKP oraz Krajów i Terytoriów Zamorskich (KTZ). Jego utworzenie przewidziano w traktacie rzymskim z 1957 r., początkowo z myślą o udzielaniu pomocy technicznej i finansowej krajom afrykańskim, w owym czasie wciąż skolonizowanym i połączonym więzami historycznymi z niektórymi państwami.

Chociaż od 1993 r. na wniosek Parlamentu Europejskiego dla Funduszu zarezerwowano miejsce w budżecie WE, EFR nie wchodzi jeszcze w skład ogólnego budżetu WE. Jest finansowany przez państwa członkowskie i podlega własnym regułom finansowym, a jego zarządzaniem zajmuje się specjalny komitet. Pomoc udzielana krajom AKP i KTZ będzie w dalszym ciągu finansowana za pośrednictwem EFR w okresie 2008–2013.

Każda edycja EFR jest ustalana na okres około pięciu lat. Od ustanowienia pierwszej umowy partnerstwa w 1964 r. cykle EFR zazwyczaj odpowiadają cyklom umów/porozumień o partnerstwie.

  • 1. EFR: 1959–1964
  • 2. EFR: 1964–1970 (konwencja z Jaunde I)
  • 3. EFR: 1970–1975 (konwencja z Jaunde II)
  • 4. EFR: 1975–1980 (konwencja z Lomé I)
  • 5. EFR: 1980–1985 (konwencja z Lomé II)
  • 6. EFR: 1985–1990 (konwencja z Lomé III)
  • 7. EFR: 1990–1995 (konwencja z Lomé IV)
  • 8. EFR: 1995–2000 (konwencja z Lomé IV i jej rewizja IV a)
  • 9. EFR: 2000–2007 (umowa z Kotonu)
  • 10 EFR: 2008–2013 (zmieniona umowa z Kotonu)

EFR składa się z wielu instrumentów, zwłaszcza dotacji, kapitałów ryzyka tzw. venture capital i pożyczek dla sektora prywatnego. Instrumenty Stabex i Sysmin, wspomagające odpowiednio sektor rolniczy i górniczy, zostały usunięte w ramach nowej umowy partnerskiej podpisanej w Kotonu w czerwcu 2000 r. W ramach tej umowy zreformowano także instrumenty EFR i wprowadzono system bieżącego aktualizowania planów, umożliwiający znaczniejszą elastyczność i przyznający większą odpowiedzialność krajom AKP.

9. EFR dysponował kwotą 13,5 mld EUR na lata 2000–2007. Poza tym salda poprzednich EFR wynoszą ponad 9,9 mld EUR.

Decyzją nr 6/2005 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 22 listopada 2005 r. ustanowiono wykorzystanie 482 mln EUR pozostałych z kwoty warunkowej 1 mld EUR z tytułu 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju. Kwota ta rozkłada się następująco: 352 mln EUR do puli przeznaczonej na wsparcie rozwoju długoterminowego, 48 mln EUR do puli przeznaczonej na współpracę i integrację regionalną oraz 82 mln EUR do instrumentu inwestycyjnego. Oprócz tego decyzją nr 7/2005 Rady Ministrów AKP-WE ustanowiono drugą transzę w wysokości 250 mln EUR, przeznaczoną na drugą wpłatę do funduszu wodnego AKP-UE.

Pomoc rozwojowa udzielana przez EFR wpisuje się w szersze ramy europejskie. W Unii Europejskiej fundusze z budżetu ogólnego Wspólnoty mogą być wykorzystywane do pewnych działań. Ponadto w okresie objętym dziewiątym EFR wkład w postaci zasobów własnych Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wyniósł 1,7 mld EUR, przy jednoczesnym zarządzaniu częścią zasobów EFR (pożyczkami i venture capital).

W ramach dziesiątego funduszu, obejmującego okres od 2008 do 2013 r., przewidziano pulę budżetową w wysokości 22,682 mld EUR. Z tej kwoty 21,966 mld EUR przyznano państwom AKP, 286 mln EUR – KTZ, a 430 mln EUR – Komisji z tytułu wydatków na wsparcie związane z programowaniem i wdrożeniem EFR. W szczególności kwota przyznana krajom AKP została rozdzielona w następujący sposób: 17,766 mld EUR na sfinansowanie krajowych i regionalnych programów orientacyjnych, 2,7 mld EUR na sfinansowanie współpracy pomiędzy krajami AKP oraz międzyregionalnej, 1,5 mld EUR na sfinansowanie instrumentu inwestycyjnego. Znaczna część budżetu jest poświęcona programom regionalnym, co podkreśla znaczenie regionalnej integracji gospodarczej dla rozwoju na szczeblu krajowym i lokalnym, któremu zapewnia ona podstawowe ramy. Stworzenie „kwot motywacyjnych” dla każdego kraju stanowi innowację 10. EFR.

Państwa członkowskie zawierają umowy dwustronne i podejmują własne inicjatywy z krajami rozwijającymi się, niefinansowane za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju lub innych funduszy wspólnotowych.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony