RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейски фонд за развитие (ЕФР)

Европейският фонд за развитие (ЕФР) е основният инструмент за предоставяне на помощ от Общността за сътрудничество за развитие с държавите от АКТБ, както и с oтвъдморските страни и територии (ОСТ). Договорът от Рим от 1957 г. съдържа разпоредба за неговото създаване с оглед предоставяне на техническа и финансова помощ първоначално на африканските страни, които по това време все още са колонизирани и с които някои държави-членки са исторически свързани.

Макар че от 1993 г. по искане на Европейския парламент за фонда е запазен един ред в бюджета на Общността, ЕФР още не е включен в общия бюджет на Общността. Той се финансира от държавите-членки, подчинява се на свои собствени финансови правила и се управлява от специален комитет. Помощта, предоставена на държавите от АКТБ и ОСТ, ще продължи да се финансира главно от ЕФР за периода 2008—2013 г.

Всеки ЕФР се сключва за период от около пет години. От сключването на първата конвенция за партньорство през 1964 г. циклите на ЕФР в общи линии следваха циклите на споразуменията/конвенциите за партньорство.

  • Първи ЕФР: 1959—1964 г.
  • Втори ЕФР: 1964—1970 г. (Конвенцията от Яунде I)
  • Трети ЕФР: 1970—1975 г. (Конвенцията от Яунде II)
  • Четвърти ЕФР: 1975—1980 г. (Конвенцията от Ломе I)
  • Пети ЕФР: 1980—1985 г. (Конвенцията от Ломе II)
  • Шести ЕФР: 1985—1990 г. (Конвенцията от Ломе III)
  • Седми ЕФР: 1990—1995 г. (Конвенцията от Ломе IV)
  • Осми ЕФР: 1995— 2000 г. (Конвенцията от Ломе IV и нейната редакция IV а)
  • Девети ЕФР: 2000—2007 г. (Споразумение от Котону)
  • Десети ЕФР: 2008—2013 г. (преразгледаното Споразумение от Котону)

ЕФР е съставен от няколко инструмента, и по-специално безвъзмездна помощ, рискови капитали и кредити за частния сектор. Инструментите Stabex и Sysmin, които имат за цел да подпомогнат съответно селскостопанския сектор и минния сектор, бяха отменени от новото споразумение за партньорство, подписано в Котону. Това споразумение също така рационализира инструментите на ЕФР и въвежда периодично планиране, което дава възможност за по-голяма гъвкавост и възлага по-голяма отговорност на държавите от АКТБ.

За деветия ЕФР е заделена сума от 13,5 милиарда евро за периода 2000—2007 г. Освен това остатъчните средства от предишни ЕФР възлизат на повече от 9,9 милиарда евро.

Решение № 6/2005 (DE ) (EN ) (FR ) на Съвета на министрите на АКТБ—ЕО от 22 ноември 2005 г. постановява от условната сума от 1 милиард евро да се заделят 482 милиона евро, които да формират деветия Европейски фонд за развитие. Тази стойност е получена по следния начин: 352 милиона евро за финансовия пакет, предназначен за поддържане на дългосрочното развитие, 48 милиона евро за регионално сътрудничество и интеграция и 82 милиона евро за инвестиционния заем. Освен това с решение № 7/2005 (DE ) (EN ) (FR ) на Съвета на министрите АКТБ—ЕО бе определен втори транш от 250 милиона евро, предназначен за второто плащане по водния заем на АКТБ—ЕС.

Предоставената от ЕФР помощ за развитие се вписва в по-широка европейска рамка. В рамките на Европейския съюз средствата от общия бюджет на Общността могат да се използват за различни дейности. Освен това, при все че управлява част от ресурсите на ЕФР (кредитите и рисковите капитали), приносът от собствени средства на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за периода, обхващащ осмия ЕФР, възлиза на 1,7 милиарда евро.

Десетият фонд, обхващащ периода от 2008 г. до 2013 г., предвижда бюджетна рамка от 22,682 милиарда евро. От тази сума 21,966 милиарда евро са отпуснати на държавите от АКТБ, 286 милиона евро на ОСТ и 430 милиона евро на Комисията за разходи за поддръжка, свързани с планирането и реализирането на ЕФР. По-специално сумата, отпусната на АКТБ, се разпределя по следния начин: 17,766 милиарда евро за финансиране на национални и регионални индикативни програми, 2,7 милиарда евро за финансиране на междурегионално сътрудничество и сътрудничеството в рамките на АКТБ, 1,5 милиарда евро за финансиране на инвестиционен инструмент. Една по-значителна част от бюджета е предназначена за регионалните програми, като по този начин се подчертава важността, която се придава на регионалната икономическа интеграция за националното и местното развитие, на които тя служи за базова рамка. Създаването на „насърчаващи суми“ за всяка държава е нововъведение в десетия ЕФР.

Държавите-членки имат свои собствени двустранни споразумения и провеждат свои собствени инициативи с развиващите се държави, които не са финансирани от Европейския фонд за развитие или други фондове на Общността.

Последна актуализация: 14.06.2007
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата