RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Millenieutvecklingsmålen: åtgärdsplan i tolv punkter

Ytterligare åtgärder krävs för att uppnå millenieutvecklingsmålen (millenniemålen) innan 2015, även om betydande framsteg gjorts i vissa regioner i världen på vissa områden. Kommissionen lägger därför fram en medellång handlingsplan för att skynda på framstegen. Denna åtgärdsplan har fungerat som grund för att utveckla en gemensam europeisk poisition för FN:s ”möte om millenniemålen” som hölls i New York från den 20 till den 22 september.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, av den 21 maj 2010, ”EU:s åtgärdsplan i tolv punkter till stöd för millennieutvecklingsmålen” [KOM(2010) 159 slutlig -ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) åtar sig att bidra till att påskynda verkställandet av millennieutvecklingsmålen (millenniemålen) innan 2015.

De framsteg som gjorts av utvecklingsländerna varierar, vissa områden och vissa regioner ligger betydligt efter. Till exempel, har förbättringar gjorts för att minska den extrema fattigdomen, grundskoleutbildningen och tillgången till vatten. Men 1,4 miljarder personer lever fortfarande i extrem fattigdom (varav 51 % av Afrikas befolkning) och en sjättedel av världens befolkning är undernärd. Det har knappast gjorts några framsteg i minskningen av mödra- och barnadödligheten, inte heller i frågan om sanitära faciliteter.

Verkställande av åtaganden om offentligt utvecklingsbistånd

EU har åtagit sig att öka sitt offentliga utvecklingsbistånd till att utgöra 0,7 % av bruttonationalprodukten (BNP) under 2015. Detta åtagande måste respekteras, trots de svårigheter som är knutna till den ekonomiska och finansiella krisen. Kommissionen föreslår därför att:

 • fastställa årliga åtgärdsplaner för att optimera verkställandet av utvecklingsbiståndet;
 • stärka EU:s mekanismer för ansvarighet, med utgångspunkt i en utvärdering av utvecklingsbiståndet;
 • utarbeta nationell lagstiftning för fastställande av biståndsmål.

Kommissionen ber dessutom också andra internationella givare att öka sina bidrag för att närma sig EU:s.

Förbättra biståndseffektiviteten

EU ska förstärka effektiviteten i utvecklingsbiståndet och samordningen av de olika inblandade parterna. Därför föreslår kommissionen särkilt att:

 • successivt använda en gemensam ram och en enda programcykel för EU och dess medlensländer fram till 2013;
 • införa ett operativt ramverk för biståndseffektiviteten, arbetsfördelningen,insynen i finansieringen, och EU:s och utvecklingsländernas ömsesidiga ansvarighet;
 • uppmuntra andra givare att följa principerna om biståndseffektivitet.

Åtgärdsplan för ett snabbt genomförande av millenniemålen

För att påskynda verkställandet av millenniemålen, föreslår kommissionen att:

 • huvudsakligen rikta sig mot de länder och befolkningar som halkat mest efter, inklusive länder i utsatta situationer och de minst utvecklade länderna;
 • inriktning på de länder som halkat långt efter i genomförandet av millenniemålen, särskillt i nyckelsektorerna hälsa, utbildning, livsmedelssäkerhet och sexuell jämställdhet;
 • förstärka egenansvaret av millenniemålen av partnerländerna, särskilt genom integration av dessa mål i deras egna utvecklingsstrategier, liksom genom förbättring av kvaliteten av statistiska data;
 • anta ett arbetsprogram för konsekvens i utvecklingspolitikent som rör hela den europsiak politik som har en möjlighet att påverka partnerländerna. Detta gäller särskilt inom nyckelområdena handel och ekonomi, klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, migration och säkerhet;
 • främja mobiliseringen av inhemska resurser,särskilt genom bättre nationell och internationell skatteförvaltning liksom genom förstärkning av skattesystemen i partnerländerna;
 • främja regional integration och handelsutbyten, som gynnar tillväxt och sysselsättning;
 • identifiera och främja innovativa finansieringskällor, inklusive offentlig-privata partnerskap, för att säkerställa säkra inkomster för en hållbar utveckling, inklusive i de fattigaste och mest utsatta länderna;
 • stödja strategier för anpassning till eller mildare effekter av klimatförändringarna i partnerländerna, särskilt genom att gynna samarbete, forskning och tillgång till grön teknik;
 • skapa förhållanden för en långsiktig trygghet, eftersom de flesta länder som ligger efter i genomförandet av millenniemålen har gjorts bräckliga genom väpnade konflikter;
 • ge nya impulser till processen för ändring av utformningen av världsordningen, för att förbättra effektiviteten och legitimiteten i processen tack vare bättre integrering av de fattigaste länderna, vars intressen ofta marginaliseras.

Dessa mål ska verkställas av rådet och av EU-länderna. Kommissionen ska följa upp handlingsplanen och dess finansiering.

Senast ändrat den 04.08.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början