RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Milenijne cele rozwoju (MCR): dwunastopunktowy plan działania

Konieczne są dalsze wysiłki w celu osiągnięcia wszystkich milenijnych celów rozwoju (MCR) do 2015 r., choć w pewnych dziedzinach zostały poczynione znaczące postępy w niektórych obszarach świata. W związku z tym Komisja przedstawiła plan średnioterminowych działań w celu przyspieszenia postępu. Plan stanowił podstawę do opracowania wspólnego europejskiego stanowiska na „Szczyt MCR” Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniach od 20 do 22 września 2010 r..

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 kwietnia 2010 r. zatytułowany „Dwunastopunktowy plan działań UE na rzecz milenijnych celów rozwoju” [COM(2010) 159 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) zobowiązuje się wspierać dążenie do przyspieszonego osiągnięcia milenijnych celów rozwoju (MCR) do 2015 r.

Ze względu na to, że postępy poczynione przez kraje rozwijające się nie są równe, w niektórych dziedzinach i w niektórych regionach nadal występują znaczne opóźnienia. Przykładowo osiągnięto poprawę w dziedzinie ograniczania skrajnego ubóstwa, powszechnej edukacji podstawowej oraz dostępu do wody. Mimo to 1,4 miliarda ludzi nadal żyje w biedzie (w tym 51% w Afryce subsaharyjskiej), a szósta część ludności świata cierpi z powodu niedożywienia. Nie osiągnięto prawie żadnych postępów w zakresie ograniczania umieralności matek i dzieci oraz dostępu do kanalizacji.

Realizacja zobowiązań w dziedzinie oficjalnej pomocy rozwojowej

UE zobowiązała się do zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) do 0,7% swoich dochodów narodowych brutto (DNB) w 2015 r. Zobowiązanie to musi być przestrzegane mimo trudności związanych z kryzysem gospodarczym i finansowym. Komisja proponuje zatem:

 • opracowanie rocznych planów działania w celu optymalizacji realizacji ODA,
 • wzmocnienie mechanizmu odpowiedzialności UE na podstawie oceny ODA,
 • opracowanie krajowych przepisów mających na celu ustalanie celów w dziedzinie ODA.

Komisja wzywa także innych międzynarodowych donatorów do zwiększenia swojego wkładu, tak aby osiągnęli oni poziom pomocy UE.

Poprawa skuteczności pomocy

UE musi wzmocnić skuteczność pomocy rozwojowej i koordynację różnych podmiotów w niej uczestniczących. W tej perspektywie Komisja proponuje w szczególności:

 • stopniowe wykorzystanie wspólnych ram i ujednolicenie cyklu programowania dla UE i jej krajów członkowskich do 2013 r.,
 • ustanowienie ram operacyjnych w celu zapewnienia skuteczności pomocy podziału pracy, przejrzystości finansowania, wzajemnej odpowiedzialności UE i krajów rozwijających się,
 • zachęcanie innych donatorów do stosowania programu skuteczności pomocy.

Plan działania na rzecz przyspieszonej realizacji MCR

W celu przyspieszenia realizacji Milenijnych Celów Rozwoju Komisja proponuje:

 • ukierunkowanie na kraje i populacje z nikłymi postępami w zakresie MCR, w tym na kraje o niestabilnej sytuacji i kraje najsłabiej rozwinięte (LDC),
 • ukierunkowanie na MCR, których realizacja jest najbardziej opóźniona i zwiększanie wpływu polityk sektorowych UE, szczególnie w kluczowych sektorach zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego i równości płci,
 • rozwijanie zaangażowania w zakresie MCR w krajach partnerskich, w szczególności poprzez włączenie tych celów w ich własne strategie rozwoju oraz poprzez poprawę jakości danych statystycznych,
 • dostosowanie programu pracy w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju dotyczących wszystkich obszarów polityki europejskiej, które mogą mieć wpływ na kraje partnerskie. Dotyczy to w szczególności kluczowych dziedzin handlu i finansów, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywnościowego, migracji i bezpieczeństwa,
 • sprzyjanie mobilizacji zasobów krajowych, w szczególności poprzez lepsze zarządzanie podatkowe na poziomie krajowym i międzynarodowym, jak również przez wzmacnianie systemów podatkowych w krajach partnerskich,
 • wspieranie integracji regionalnej i wymiany handlowej, które sprzyjają wzrostowi i zatrudnieniu,
 • znajdowanie innowacyjnych źródeł finansowania i wspieranie ich, w tym w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego, w celu zapewnienia stabilnych dochodów na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym w krajach najbiedniejszych i najbardziej podatnych na zagrożenia,
 • wspieranie strategii dostosowawczych i łagodzących zmiany klimatu w krajach partnerskich, w szczególności poprzez sprzyjanie współpracy, badań i dostępu do technologii ekologicznych,
 • tworzenie warunków dla długofalowego bezpieczeństwa, ponieważ większość krajów mających opóźnienia w zakresie MCR znajduje się w niestabilnej sytuacji ze względu na konflikty zbrojne,
 • nadanie nowego impulsu procesowi reform globalnej struktury zarządzania w celu zwiększenia skuteczności i umocowania prawnego procesu dzięki większemu włączeniu krajów najbiedniejszych, których interesy są często marginalizowane.

Realizacja powyższych celów należy do Rady i państw UE. Rolą Komisji jest sprawowanie nadzoru nad planem działania i jego finansowaniem.

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony