RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbete och dialog mellan EU, Afrika och Kina

Ett partnerskap mellan Europeiska unionen (EU), Afrika och Kina bidrar till att möta de globala utmaningarna kopplade till utveckling och att bättre anpassa samarbetsstrategierna efter Afrikas behov.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 17 oktober kallat EU, Afrika och Kina: Dialog och samarbete mellan tre parter [KOM(2008) 654 slutlig - ej publicerat i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen föreslår en ny strategi för att stärka trepartssamarbetet och dialogen mellan Europeiska unionen (EU), Afrika och Kina. Kommissionen inser det gemensamma intresset av att komplettera de befintliga bilaterala partnerskapen för att främja en stabil och hållbar utveckling i Afrika.

EU, Afrika och Kina bör grunda detta samarbete på gemensamma mål som har fastställts på ett progressivt sätt och som följer strategierna för nationell och regional utveckling.

Detta nya tillvägagångssätt kan göra det möjligt att arbeta gemensamt med frågor om utveckling och att öka stödens effektivitet. Utbyte av erfarenheter och god praxis bör bidra till detta mål, inbegripet finansiella instrument, offentligt utvecklingsbistånd och utländska direktinvesteringar.

I den första fasen kan partnerskapet koncentreras på fem prioriterade mål:

  • stärkande av säkerheten och stödjandet av fredsbevarande insatser
  • utveckling av hållbar infrastruktur till överkomliga priser som förbättrar sammanlänkningen av nätverk och den regionala integrationen. Partnerskapet mellan EU och Afrika om infrastruktur kan bidra till detta mål
  • miljöskyddet och förvaltning av naturresurser med ett ekonomiskt och handelsrelaterat tillväxtperspektiv. Kommissionen föreslår ett samarbete med Afrikanska unionen (AU) och de afrikanska länderna för att stödja en hållbar förvaltning, tekniköverföring och investeringar
  • ökning av jordbruksproduktion, produktionskvalitet och livsmedelssäkerhet för att uppnå målen för övergripande program för utveckling av det afrikanska jordbruket.

Partnerskapet är en förlängning av de bilaterala politiska dialogerna mellan Afrikanska unionen (AU), EU och Kina samt dialogen mellan EU och Kina. Partnerskapet kommer att bygga på regelbundna strategiska dialoger och specifika samråd.

Kommissionen föreslår upprättandet av ett nätverk för informationsutbyte mellan nationella och regionala myndigheter. Ett årligt samordningsmöte för parterna bör bidra till att utvärdera samarbetets prioriteringar och integrera initiativ från internationella organisationer, givare och det civila samhället.

Bakgrund

Vid toppmötet i Lissabon 2007 antog stats- och regeringscheferna inom EU och de afrikanska länderna ett nytt gemensamt strategiskt partnerskap. Denna strategi utgör en ram för att fördjupa förbindelserna mellan EU och Afrika samt en handlingsplan för perioden 2008-2010. EU är den största givaren av offentligt utvecklingsbistånd och är Afrikas viktigaste handelspartner. Detta partnerskap syftar också till att uppnå synergieffekter med andra partnerskap och internationella givare.

Samarbetet mellan Kina och Afrika grundas huvudsakligen på handelsutbyte, investeringar, infrastrukturprojekt, social hjälp och utbildning. Partnerskapet har förstärkts genom antagandet av en ny strategi 2006 vid forum för samarbete mellan Kina och Afrika (FOCAC).

Deras respektive samarbetsmekanismer bidrar till att uppnå målen för partnerskapet för utveckling millenieutvecklingsmålen och Afrikas integration i världsekonomin.

Senast ändrat den 20.02.2009

Se även

Mer information finns på följande webbplatser:

- Afrikanska unionen (AU) (EN)

- Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) (EN)

- Gemensamt uttalande vid 10:e Kina-EU-toppmötet i Peking den 28 november 2007 (PDF) (EN )

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början