RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbejde og dialog mellem EU, Afrika og Kina

Et tresidet partnerskab mellem Den Europæiske Union, Afrika og Kina skal bidrage til at tage de globale udfordringer til udviklingen op og til bedre at tilpasse samarbejdsstrategierne til Afrikas behov.

RETSAKT

Meddelelse af 17. oktober 2008 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget under overskriften EU, Afrika og Kina: hen imod tresidet dialog og samarbejde [KOM(2008) 654 slutakt – ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen foreslår en ny trilateral tilgang for at styrke samarbejdet og dialogen mellem Den Europæiske Union (EU), Afrika og Kina. Kommissionen anerkender den fælles interesse i at udbygge de eksisterende bilaterale partnerskaber for at fremme en stabil og bæredygtig udvikling i Afrika.

EU, Afrika og Kina bør basere dette samarbejde på målsætninger gradvist fastlagt i fællesskab i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier.

Denne nye tilgang tillader at arbejde i fællesskab om udviklingsspørgsmål og øge støtteeffektiviteten. Udveksling af erfaringer og af god praksis skal bidrage til dette mål, navnlig hvad angår finansieringsinstrumenter, officiel udviklingsbistand (ODA) og direkte udenlandske investeringer (FDI).

I en første fase foreslås det, at partnerskabet koncentrerer sig om fem hovedmålsætninger:

Det trilaterale partnerskab er en udvidelse af de bilaterale, politiske dialoger mellem Den Afrikanske Union (AU), EU og Kina samt af dialogen mellem EU og Kina. Partnerskabet skal hvile på regelmæssige, strategiske dialoger samt på specifikke konsultationer.

Kommissionen foreslår at etablere et netværk til informationsudveksling mellem de kompetente nationale og regionale myndigheder. Afholdelsen af et årligt koordinationsmøde mellem udviklingspartnerne skal bidrage til at vurdere samarbejdsprioriteterne samt integrere tiltag fra internationale organisationer, bidragsydere og civilsamfundet.

Baggrund

Ved topmødet i Lissabon i 2007 vedtog stats- og regeringscheferne i EU og de afrikanske lande et nyt, fælles strategisk EU/Afrika-partnerskab. Denne strategi frembyder en global ramme til at uddybe EU/Afrika-relationerne og en handlingsplan for 2008-2010. EU er Afrikas største bidragsyder af officiel udviklingsstøtte (ODA) og største handelspartner. Partnerskabet sigter også på at etablere synergi med andre internationale partnere og bidragsydere.

Samarbejdet mellem Kina og Afrika drejer sig hovedsagligt om samhandel, investeringer, infrastrukturprojekter, bistand inden for socialvæsen samt uddannelse. Partnerskabet blev styrket med vedtagelsen af en ny strategi i 2006 ved forummet om samarbejde mellem Kina og Afrika (FOCAC).

De respektive samarbejdsmekanismer medvirker til virkeliggørelsen af partnerskabets mål for udvikling (MDG) og til Afrikas integration i den globale økonomi.

Seneste ajourføring: 20.02.2009

Se endvidere

Supplerende oplysninger findes på følgende websteder:

- Den Afrikanske Union (AU) (EN)

- Forummet om samarbejde mellem Kina og Afrika (FOCAC) (EN)

- Fælleserklæring fra det 10. Kina/EU-topmøde i Beijing den 28. november 2007 (PDF) (EN )

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top