RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Erityiskumppanuus Kap Verden kanssa

Euroopan unioni (EU) ehdottaa suhteidensa lujittamista Kap Verden tasavallan kanssa Cotonoun sopimuksen puitteissa erityiskumppanuudella. Erityiskumppanuudessa keskitytään yhteistyöhön poliittisella tasolla sekä turvallisuuden, alueellisen yhdentymisen, osaamisyhteiskunnan ja köyhyyden vähentämisen aloilla.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 24 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan suhteiden kehittämisestä [KOM(2007) 641 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Kap Verden tasavallalla ja EU:lla on historialliset, ihmistenväliset, uskonnolliset, kielelliset ja kulttuuriset yhteydet. Niillä on samanlaiset yhteiskunnallis-poliittiset perusarvot, joihin kuuluvat demokratian ja ihmisoikeuksien suojelu, hyvän hallintotavan, rauhan ja turvallisuuden edistäminen sekä terrorismin ja rikollisuuden torjunta. Niillä on yhteisiä prioriteetteja erityisesti laittoman huumekaupan ja laittoman maahanmuuton alalla, minkä vuoksi Kap Verde haluaa tehostaa yhteistyötä EU:n kanssa oikeus- ja poliisiasioissa.

EU:n ja Kap Verden erityiskumppanuus

Komissio ehdottaa erityiskumppanuutta sen vuoksi, että Kap Verde pyrkii koko ajan läheisempään yhteyteen EU:n ja erityisesti sen Pohjois-Atlantilla sijaitsevien syrjäisimpien alueiden (Azorit, Madeira ja Kanariansaaret) kanssa, ja huolehtiakseen EU:n ja Kap Verden yhteisistä eduista turvallisuuden ja kehitysyhteistyön alalla. Erityiskumppanuudella pyritään tehostamaan osapuolten yhteistyötä ja poliittista lähentymistä Cotonoun sopimuksen täytäntöönpanon puitteissa.

Suunnitellun kumppanuuden ominaispiirteitä ovat seuraavat:

 • osapuolten välisen poliittisen vuoropuhelun vahvistaminen toimintasuunnitelman perusteella, johon sisältyvät erityiskumppanuutta kehitettäessä valitut prioriteetit sekä Cotonoun sopimuksen mukaiset yhteistyövälineet
 • sellaisten yhteistyömuotojen hakeminen, joilla täydennetään Cotonoun sopimuksen puitteissa käynnistettyjä perinteisiä toimia
 • asteittaisen prosessin edistäminen sellaisen toimintasuunnitelman perusteella, jota voidaan mukauttaa, kun Kap Verden olosuhteet ja sen suhteet EU:hun ja kolmansiin maihin kehittyvät
 • jatkokehitys hyvän hallintotavan alalla Kap Verdessä
 • tuki Kap Verden lähentymiselle EU:n syrjäisimpien alueiden ja muun EU:n kanssa tiivistämällä samanaikaisesti maan suhteita Länsi-Afrikkaan ja Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisöön (ECOWAS)
 • eurooppalaisiin sääntöihin ja normeihin lähentymisen edistäminen Kap Verden suhteellisten etujen vahvistamiseksi.

Tämä kumppanuus tarjoaa uusia mahdollisuuksia, erityisesti mahdollisuuden

 • tehostaa osapuolten välistä poliittista, taloudellista, kaupallista, hallinnollista ja oikeudellista yhteistyötä
 • varmistaa lainsäädännön lähentäminen taloudellisten ja teknisten normatiivisten säännösten perusteella
 • tarjota Kap Verdelle pääsy EU:n sisämarkkinoille EU:n syrjäisimpiin alueisiin lähentymisen puitteissa sekä mahdollisuus ottaa asteittain osaa EU:n poliittisiin toimiin ja ohjelmiin
 • edistää toimia, joiden tarkoituksena on lähentää Kap Verdeä yhteisön säännöstöön kaikilla toimintasuunnitelman kattamilla aloilla.

Kumppanuutta koskeva toimintasuunnitelma, joka muodostaa strategiakokonaisuuden, perustuu seuraaviin osa-alueisiin:

 • Kap Verden noudattama hyvä hallintotapa, erityisesti demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumisen lujittaminen. Kumppanuudessa keskitytään myös lasten ja naisten oikeuksiin, maahanmuuttajien kotouttamiseen, perheväkivallan torjuntaan sekä oikeuslaitoksen ja julkisen talouden uudistamiseen;
 • turvallisuuden ja vakauden edistäminen erityisesti rajat ylittävillä ja alueellisilla toimilla, joita toteutetaan kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, maahanmuuttajavirtojen tehokkaan hallinnan ja meriturvallisuuden aloilla;
 • alueellinen yhdentyminen niin EU:n syrjäisimpien alueiden tasolla (erityisesti siten, että Kap Verde osallistuu Madeiran, Azorien ja Kanariansaarten rajat ylittävään vuosien 2007-2013 MAC-yhteistyöohjelmaan sekä EU:n syrjäisimmillä alueilla voimassa oleviin koordinointi- ja yhteistyöjärjestelmiin) kuin Länsi-Afrikan tasolla (ottamalla huomioon Kap Verden erityispiirteet sovellettaessa taloudellisesta kumppanuudesta tehtyä sopimusta ja käytettäessä Euroopan kehitysrahaston (EKR) alueohjelmien varoja);
 • toimintasuunnitelman piiriin kuuluvia aloja koskevien normien ja teknisten vaatimusten lähentyminen;
 • muuttuminen osaamisyhteiskunnaksi suosimalla taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kehitystä koulutuksen, tutkimuksen, tietotekniikan ja viestintätekniikan avulla;
 • köyhyyden vähentäminen, erityisesti ympäristön- ja luonnonvarojen suojeluun, meriympäristön suojeluun ja kalastusalan tehostettuun yhteistyöhön liittyvillä toimilla.

Toimintasuunnitelman toteutus rahoitetaan pääasiassa EKR:n ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoilla vuosien 2007-2013 MAC-ohjelman puitteissa. Lisäksi Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta rahoitetaan erityistoimia, erityisesti kehitysyhteistyövälineen kautta rahoitettavia temaattisia ohjelmia sekä vakautusvälineellä, ihmisoikeuksia ja demokratiaa edistävällä välineellä ja humanitaarisen avun välineellä rahoitettavia toimia. Tällä rahoituksella täydennetään Kap Verden hallituksen omia varoja.

Toimintasuunnitelman kestoa ei ole rajattu ja suunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin. EU:n troikka seuraa toimintasuunnitelman toteuttamista poliittisella ja teknisellä tasolla.

Viimeisin päivitys 08.01.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun