RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európsky rozvojový fond (ERF)

Európsky rozvojový fond (ERF) je hlavný nástroj pomoci Spoločenstva štátom AKP, ako aj zámorským krajinám a územiam (ZKÚ) pri rozvojovej spolupráci. Rímskou zmluvou z roku 1957 sa ustanovilo jeho vytvorenie na poskytovanie technickej a finančnej pomoci najmä africkým krajinám, ktoré boli v tom čase ešte kolóniami a s ktorými mali niektoré štáty historické prepojenie.

Hoci sa po žiadosti Európskeho parlamentu od roku 1993 vyčlenila jedna hlava rozpočtu Spoločenstva na tento fond, ERF stále nie je súčasťou všeobecného rozpočtu Spoločenstva. Financujú ho členské štáty, podlieha vlastným finančným pravidlám a riadi ho osobitný výbor. Pomoc poskytovaná krajinám AKT a ZKÚ sa bude počas obdobia rokov 2008 – 2013 naďalej financovať prostredníctvom ERF.

Každý ERF sa uzatvára približne na obdobie piatich rokov. Od uzatvorenia prvého dohovoru o partnerstve v roku 1964 nasledujú cykly ERF vo všeobecnosti za dohodami/dohovormi o partnerstve.

  • Prvý ERF: 1959 – 1964,
  • Druhý ERF: 1964 – 1970 (Dohovor z Yaoundé I),
  • Tretí ERF: 1970 – 1975 (Dohovor z Yaoundé II),
  • Štvrtý ERF: 1975 – 1980 (Dohovor z Lomé I),
  • Piaty ERF: 1980 – 1985 (Dohovor z Lomé II),
  • Šiesty ERF: 1985 – 1990 (Dohovor z Lomé III),
  • Siedmy ERF: 1990 – 1995 (Dohovor z Lomé IV),
  • Ôsmy ERF: 1995 – 2000 (Dohovor z Lomé IV a jeho revízia IV a),
  • Deviaty ERF: 2000 – 2007 (Dohoda z Cotonou),
  • Desiaty ERF: 2008 – 2013 (revidovaná Dohoda z Cotonou).

ERF sa skladá z viacerých nástrojov, najmä z nenávratnej pomoci, rizikových kapitálov a pôžičiek súkromnému sektoru. Nástroje Stabex a Sysmin majúce za cieľ pomôcť najmä poľnohospodárskemu a baníckemu odvetviu boli zrušené novou dohodou o partnerstve podpísanou v Cotonou v júni 2000. Táto dohoda takisto zlepšila nástroje ERF a zaviedla systém priebežného plánovania, ktorý umožňuje väčšiu flexibilitu a štátom AKT priznáva väčšiu zodpovednosť.

Deviaty ERF disponuje sumou 13,5 miliardy EUR na obdobie rokov 2000 až 2007. Okrem toho sú zostatky predchádzajúcich ERF vo výške viac ako 9,9 miliardy EUR.

Rozhodnutie Rady ministrov AKT – ES č. 6/2005 z 22. novembra 2005 stanovuje použiť zostávajúcich 482 miliónov EUR z podmienenej sumy vo výške 1 miliardy EUR v rámci 9. ERF na spoluprácu s krajinami AKT. Táto suma sa rozdelí takto: 352 miliónov EUR na balíček na podporu dlhodobého rozvoja, 48 miliónov EUR na regionálnu spoluprácu a integráciu a 82 miliónov EUR na investičný nástroj. Okrem toho druhý prídel vo výške 250 miliónov EUR, ktorý sa má použiť na druhú splátku pre vodohospodárske zariadenia AKT – EÚ, bol ustanovený rozhodnutím Rady ministrov AKT – ES č. 7/2005 .

Rozvojová pomoc poskytovaná ERF patrí do širšieho európskeho rámca. V rámci Európskej únie sa môžu fondy všeobecného rozpočtu Spoločenstva využiť na niektoré činnosti. Popri riadení časti zdrojov ERF (pôžičky a rizikové kapitály) je okrem iného príspevok vlastných zdrojov Európskej investičnej banky (EBI) na obdobie patriace pod deviaty ERF vo výške 1,7 miliardy EUR.

Desiaty fond zahŕňajúci obdobie od 2008 do 2013 počíta s rozpočtovým balíčkom 22,682 miliardy EUR. Z tejto sumy sa 21,966 miliardy EUR pridelí štátom AKT, 286 miliónov EUR zámorským krajinám a územiam a 430 miliónov Komisii na náklady na podporu spojené s programovaním a uplatňovaním ERF. Suma pridelená AKT sa rozdelí takto: 17,766 miliardy EUR na financovanie vnútroštátnych a regionálnych orientačných programov, 2,7 miliardy EUR na financovanie spolupráce v rámci AKT a medziregionálnej spolupráce, 1,5 miliardy EUR na financovanie investičného nástroja. Väčšia časť rozpočtu je vyčlenená na regionálne programy, čím sa zdôrazňuje význam regionálnej hospodárskej integrácie pre vnútroštátny a miestny rozvoj, ktorému slúži ako základný rámec. Vytvorenie „motivačných súm“ pre každú krajinu je inovácia desiateho ERF.

Členské štáty majú vlastné bilaterálne zmluvy a riadia vlastné iniciatívy s rozvojovými krajinami, ktoré nie sú financované v rámci Európskeho rozvojového fondu ani iných fondov Spoločenstva.

Posledná aktualizácia: 14.06.2007
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok