RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 14 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Współpraca z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem

Unia Europejska udziela wsparcia Afrykańskiemu Centrum Studiów i Badań nad terroryzmem. Wspólne działanie ma na celu ściślejszą współpracę między państwami członkowskimi i Unią Afrykańską i poprawę organizacji ich zdolności do walki z terroryzmem. Wspólne działanie wpisuje się w ramy wdrażania strategii Unii Europejskiej na rzecz walki z terroryzmem.

AKT

Wspólne działanie 2007/501/ WPZiB Rady z 16 lipca 2007 r. dotyczące współpracy z Afrykańskim Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem w ramach strategii Unii Europejskiej w zakresie walki z terroryzmem.

STRESZCZENIE

Niniejsze wspólne działanie jest wsparciem Unii Europejskiej (UE) dla państw członkowskich Unii Afrykańskiej (UA) (EN). Jego celem jest poprawienie organizacji możliwości państw członkowskich UA w zakresie walki z terroryzmem oraz zacieśnienie ich współpracy, m.in. przez wymianę informacji.

Aby zwiększyć skuteczność struktur antyterrorystycznych państw afrykańskich, UE zobowiązuje się udzielić finansowego wsparcia Afrykańskiemu Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem (CAERT) (EN) (FR).

Afrykańskie Centrum Studiów i Badań nad Terroryzmem

Od momentu powstania w 2004 r. CAERT odpowiedzialne jest za ocenę zagrożenia terrorystycznego w Afryce i wspieranie antyterrorystycznej współpracy wewnątrzafrykańskiej. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem działań szkoleniowych, badawczych, stworzeniem systemu baz danych służących gromadzeniu, wymianie i analizie informacji oraz sprawowaniem funkcji monitorującej i ostrzegawczej w zakresie terroryzmu.

Projekt

Projekt polega na przeprowadzeniu misji oceniających, które pozwolą sprawdzić krajowe struktury do walki z terroryzmem, a także przygotowaniu zaleceń w zakresie ich reorganizacji w państwach członkowskich UA. Aby tego dokonać, plan działań opracowany przez UE zostanie przedstawiony na kolejnym seminarium w Addis Abebie.

Weźmie w nim udział po dwóch przedstawicieli 53 państw UA, Maroka, Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (EN) (FR), CEART i każdego z państw członkowskich UE oraz koordynator UE ds. walki z terroryzmem.

Na zakończenie seminarium państwa afrykańskie określą, czy chcą przyjąć misję oceniającą. Zespoły kontrolne składać się będą z dwóch specjalistów z państw członkowskich UE oraz z jednego członka CEART. Ich obowiązkiem będzie przygotowanie sprawozdania z zaleceniami. Jeśli zalecenia zostaną przyjęte przez władze ocenianego państwa, zostaną wprowadzane w życie pod nadzorem CEART.

Równolegle oceny dotyczące możliwych zmian zostają przekazane do CAERT, który przekazuje je Radzie, a ta poszczególnym państwom członkowskim. CEART (za zgodą UE) przedstawi na podstawie tych ocen propozycje działań doradczych w ocenionych państwach.

Wdrożenie

Za realizację niniejszego wspólnego działania odpowiada prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB (DE) (EN) (FR).

CEART odpowiada za:

  • wdrażanie projektu (na poziomie technicznym),
  • zorganizowanie seminarium w Addis Abebie,
  • kontakt z państwami, które przyjęły plan działania,
  • czuwanie nad odpowiednim zarządzaniem misjami oceniającymi w zakresie operacyjności i finansów,
  • koordynację projektu,
  • przygotowywanie okresowe sprawozdań oceniających projekt.

Rada i Komisja zapewniają spójność między realizacją niniejszego wspólnego działania i realizacją innych działań zewnętrznych Wspólnoty.

Tryby

Kwota na wdrożenie projektu wynosi 665 000 EUR. Komisja zajmuje się weryfikacją dobrego zarządzania wydatkami, dostarczeniem danych dotyczących kwestii finansowych, a także zawieraniem umowy o finansowaniu z CEART i informowaniem Rady o napotkanych trudnościach.

Wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia i wygasa po 18 miesiącach, licząc od daty zawarcia umowy o finansowaniu, lub od 16 lipca 2008 r., jeśli żadna umowa nie zostanie zawarta przed tym terminem.

Kontekst

Niniejsze wspólne działanie wpisuje się w ramy strategii walki z terroryzmem UE oraz strategii UE dla Afryki, planu działania w zakresie przeciwdziałania i walki z terroryzmem w Afryce oraz konwencji dotyczącej przeciwdziałania i walki z terroryzmem, która została podpisana w Algierze.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Wspólne Działanie 2007/501/WPZiB16.7.2007-Dz.U. L 185 z 17.7.2007
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony