RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 14 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Terrorismin afrikkalaisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö

Euroopan unioni tarjoaa tukea terrorismin afrikkalaiselle tutkimuskeskukselle. Tällä yhteisellä toiminnalla pyritään siihen, että Afrikan unionin jäsenvaltiot lisäävät yhteistyötä ja parantavat terrorismin torjuntaa koskevia valmiuksiaan. Yhteinen toiminta tapahtuu Euroopan unionin terrorisminvastaisen strategian täytäntöönpanon puitteissa.

ASIAKIRJA

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/501/YUTP, 16 päivältä heinäkuuta 2007, terrorismin afrikkalaisen tutkimuskeskuksen kanssa tehtävästä yhteistyöstä Euroopan unionin terrorismin vastaisen strategian täytäntöönpanossa.

TIIVISTELMÄ

Tässä yhteisessä toiminnassa Euroopan unioni (EU) tarjoaa tukea Afrikan unionin jäsenvaltioille (AU) (EN). Toiminnalla pyritään parantamaan Afrikan unionin jäsenvaltioiden valmiuksia torjua terrorismia ja vahvistamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, erityisesti tietojenvaihdon välityksellä.

Euroopan unioni antaa terrorismin afrikkalaiselle tutkimuskeskukselle (CAERT) (EN) (FR) rahoitustukea Afrikan maiden terrorismintorjuntaa koskevien säädösten tehostamiseksi.

Terrorismin afrikkalainen tutkimuskeskus (CAERT)

CAERT-tutkimuskeskus perustettiin vuonna 2004. Se arvioi terrorismin uhkaa Afrikassa ja edistää Afrikan maiden välistä terrorismintorjuntaa koskevaa yhteistyötä. Tutkimuskeskuksen tehtävänä on erityisesti antaa koulutusta, tehdä tutkimusta, luoda tietokanta tietojen keruuta, vaihtoa ja analysoimista varten sekä harjoittaa valvonta- ja hälytystoimintaa terrorismin alalla.

Hanke

Hankkeeseen kuluu kansallisten terrorismintorjuntasäädösten tarkastaminen ja uudelleen järjestelyä koskeva neuvonta Afrikan unionin jäsenvaltioissa. Tätä varten Euroopan unionin laatima toimintasuunnitelma esitellään seuraavassa Addis Abebassa järjestettävässä seminaarissa.

Seminaariin osallistuu kaksi edustajaa kustakin Afrikan unionin 53 maasta, Marokosta, Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimistosta (UNODC) (EN) (FR), CAERT-tutkimuskeskuksesta sekä kustakin EU:n jäsenvaltiosta. Mukana on myös EU:n terrorismintorjunnan koordinaattori.

Seminaarin päätteeksi Afrikan valtiot ilmaisevat, ovatko ne halukkaita hyväksymään tarkastustoimia. Tarkastusyksiköt koostuvat kahdesta EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijasta ja yhdestä CAERT-tutkimuskeskuksen jäsenestä. Ryhmät laativat suosituksia sisältäviä raportteja. Jos tarkastettavien maiden viranomaiset hyväksyvät suositukset, he panevat ne täytäntöön CAERT-tutkimuskeskuksen seurannassa.

Arviot mahdollisista parannuksista toimitetaan CAERT-tutkimuskeskukselle, joka puolestaan toimittaa tiedot neuvostolle tiedoksi annettaviksi jäsenvaltioille. CAERT-tutkimuskeskus voi näiden arvioiden perusteella ja EU:n suostumuksella ehdottaa neuvontatoimia tarkastetuille maille.

Täytäntöönpano

Yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta vastaa puheenjohtajavaltio, jota avustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri.

CAERT-tutkimuskeskus

  • vastaa hankkeen täytäntöönpanosta (teknisellä tasolla)
  • järjestää Addis Abeban seminaarin
  • varmistaa toimintasuunnitelman hyväksyneiden valtioiden välisen yhteydenpidon
  • valvoo tarkastusten käytäntöjen ja rahoituksen hyvää hallintoa
  • toimii koordinaattorina
  • laatii säännöllisiä hankkeen arviointiraportteja.

Neuvosto ja komissio varmistavat, että tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpano ja yhteisön muiden ulkoisten toimintojen täytäntöönpano ovat keskenään johdonmukaisia.

Järjestelyt

Hankkeen toteuttaminen maksaa 665 000 euroa. Komissio valvoo kulujen hyvää hallintoa, antaa tietoja rahoituksesta, tekee rahoitussopimuksen CAERT-tutkimuskeskuksen kanssa ja ilmoittaa neuvostolle mahdollisista vaikeuksista.

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään. Sen voimassaolo päättyy 18 kuukauden kuluttua rahoitussopimuksen tekemisestä tai 16 päivänä heinäkuuta 2008, jos sopimusta ei ole tehty kyseiseen päivään mennessä.

Tausta

Yhteinen toiminta perustuu EU:n terrorismin vastaiseen strategiaan, EU:n Afrikka-strategiaan, terrorismin ehkäisemistä ja torjumista Afrikassa koskevaan toimintasuunnitelmaan sekä Algerissa allekirjoitettuun terrorismin ehkäisemistä ja torjuntaa koskevaan yleissopimukseen.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloMääräpäivä asetuksen saattamiseksi osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöäVirallinen lehti
Yhteinen toiminta 2007/501/YUTP16.7.2007-EUVL L 185, 17.7.2007
Viimeisin päivitys 08.05.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun