RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 14 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Samarbejde med Det Afrikanske Center for Studier og Forskning vedrørende Terrorisme

EU yder støtte til Det Afrikanske Center for Studier og Forskning vedrørende Terrorisme. Aktionens mål er at fremme et tættere samarbejde mellem medlemsstaterne og Den Afrikanske Union og at forbedre opbygningen af deres kapaciteter i forbindelse med terrorbekæmpelse. Den fælles aktion indgår i rammerne omkring gennemførelsen af Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi.

DOKUMENT

Rådets fælles aktion 2007/501/FUSP af 16. juli 2007 om samarbejdet med Det Afrikanske Center for Studier og Forskning vedrørende Terrorisme inden for rammerne af gennemførelsen af Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi.

RESUMÉ

I forbindelse med Rådets fælles aktion yder EU støtte til medlemsstaterne i Den Afrikanske Union (AU) (EN). Aktionens mål er at forbedre opbygningen af deres kapaciteter til terrorbekæmpelse i Den Afrikanske Unions medlemsstater og at styrke deres indbyrdes samarbejde, navnlig gennem udveksling af oplysninger.

EU forpligter sig til at yde støtte til Det Afrikanske Center for Studier og Forskning vedrørende Terrorisme med henblik på at fremme effektiviteten af terrorbekæmpelsesordninger i de afrikanske lande (ACSRT) (EN) (FR).

Det Afrikanske Center for Studier og Forskning vedrørende Terrorisme

Siden oprettelsen i 2004 har ACSRT haft til opgave at evaluere terrortruslen i Afrika og fremme antiterrorsamarbejdet mellem de afrikanske stater indbyrdes. ACSRT står desuden navnlig for at gennemføre uddannelsesforanstaltninger, udføre analyser, oprette databasesystemer til indsamling, udveksling og analyse af oplysninger samt at udøve terrorrelateret overvågning og varsling.

Projektbeskrivelse

Projektet består i at foretage auditbesøg med henblik på de nationale antiterrorordninger samt i at rådgive vedrørende omlægninger i Den Afrikanske Unions medlemsstater.

Dette seminar samler to repræsentanter fra henholdsvis 53 AU-lande, Marokko, FN’s Kontor for Bekæmpelse af narkotika og Kriminalitet (UNOCD) (EN) (FR), ACSRT og samtlige EU-medlemsstater samt EU’s antiterrorkoordinator.

I forbindelse med seminaret meddeler de afrikanske stater, hvorvidt de ønsker at modtage auditbesøg eller ej. Auditholdene, der består af henholdsvis to specialister fra EU-medlemsstaterne og et medlem fra ACSRT, har til opgave at udarbejde rapporter med anbefalinger til forbedringer af terrorbekæmpelsesordningerne, som, hvis de bliver godkendt af myndighederne i de lande, der har modtaget auditbesøg, bliver iværksat af disse myndigheder og følges op af ACSRT.

Samtidig oversendes rapporten med evalueringerne af mulige forbedringer til ACSRT, som har til opgave at sende den til Rådet, der så til sidst sender den videre til medlemsstaterne. ACSRT vil på baggrund af disse evalueringer, og efter aftale med EU, være i stand til at give de auditerede lande forslag til rådgivningsforanstaltninger.

Gennemførelse

Formandskabet, der bistås af Rådets generalsekretær/den højtstående FUSP-repræsentant, er ansvarligt for gennemførelsen af denne fælles aktion.

ACSRT er ansvarlig for at:

  • gennemføre projektet (på det tekniske plan)
  • organisere seminaret i Addis Abeba
  • varetage den løbende kontakt med de lande, der har accepteret handlingsplanen
  • varetage styringen af auditbesøg på det praktiske og økonomiske plan
  • koordinere projektet
  • udarbejde regelmæssige rapporter, der omfatter en evaluering af projektet.

Rådet og Kommissionen sikrer, at der er sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Fællesskabets øvrige aktiviteter udadtil.

Arrangementer til gennemførelse af den fælles aktion

Det finansielle grundlag til gennemførelse af projektet beløber sig til 665 000 EUR. Kommissionen har til opgave at sikre korrekt forvaltning af udgifterne, at stille oplysninger til rådighed om de finansielle aspekter samt at indgå en finansieringsaftale med ACSRT og at underrette Rådet om eventuelle vanskeligheder.

Den fælles aktion har virkning fra datoen for vedtagelsen og udløber 18 måneder efter indgåelsen af finansieringsaftalen eller den 16. juli 2008, hvis finansieringsaftalen ikke er indgået før denne dato.

Kontekst

Den fælles aktion indgår i rammerne omkring Den Europæiske Unions terrorbekæmpelsesstrategi, EU's strategi for Afrika, handlingsplanen til forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme i Afrika samt konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af terrorisme, der blev underskrevet i Algier.

REFERENCER

DokumentIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesfrist i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Fælles aktion 2007/501/FUSP16.7.2007-EUT L 185 af 17.7.2007
Seneste ajourføring: 08.05.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top