RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ulga celna dla podróżnych

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólnotowy system zwolnień podatkowych od podatku od wartości dodanej (VAT) i podatku akcyzowego dla niekomercyjnego przywozu towarów przez podróżnych w ruchu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) i krajami trzecimi.

AKT

Dyrektywa Rady 2007/74/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich z podatku od wartości dodanej i akcyzy.

STRESZCZENIE

Niniejsza dyrektywa ustanawia maksymalną ilość pieniędzy oraz ograniczenia ilości alkoholu i/lub tytoniu, które podróżni z państw trzecich mogą przywozić do Unii Europejskiej (UE) bez cła, podatku VAT i podatku akcyzowego. Towary nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Zakres zastosowania

System ma zastosowanie do towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych z krajów lub terytoriów niepodlegających zharmonizowanym zasadom dotyczących podatku VAT i akcyzy.

Zwolnienia stosowane na podstawie progów pieniężnych lub ograniczeń ilościowych towarów, które podróżni z państw trzecich mogą przywozić bezcłowo w chwili przybycia do UE.

Progi pieniężne

Komisja proponuje, aby państwa członkowskie zwalniały z podatku VAT i podatku akcyzowego przywóz towarów, których wartość nie przekracza 300 euro na osobę. Próg ten wynosi 430 euro dla podróżnych, którzy korzystają z transportu lotniczego lub morskiego.

Dla podróżnych poniżej 15 lat państwa członkowskie mogą obniżyć próg pieniężny. Próg ten może być niższy niż 150 euro bez względu na środek transportu, z którego korzystają.

Pozostawia się do uznania państw członkowskich odstąpienie od nakładania podatku VAT lub akcyzowego na przywóz towarów przez podróżnych, w przypadku gdy kwota podatku, który zostałby nałożony, jest mniejsza lub równa 10 euro. Wartość towaru nie może być dzielona dla celów stosowania progów pieniężnych. Ponadto państwa członkowskie mogą obniżyć progi pieniężne i ograniczenia ilościowe dla podróżnych mających miejsce zamieszkania w strefie przygranicznej, pracowników przygranicznych i pracowników środków transportu wykorzystywanych w międzynarodowym ruchu pasażerskim.

Ograniczenia ilościowe na wyroby tytoniowe

Państwa członkowskie zwalniają z VAT i podatku akcyzowego przywóz wyrobów tytoniowych z zastrzeżeniem następujących ograniczeń ilościowych:

  • 200 papierosów lub 40 papierosów,
  • 100 cygaretek lub 20 cygaretek,
  • 50 cygar lub 10 cygar,
  • 250 g tytoniu do palenia lub 50 g tytoniu do palenia.

Państwa członkowskie mogą wprowadzić rozróżnienie między podróżnymi w transporcie lotniczym a innymi podróżnymi przez zastosowanie niższych ograniczeń ilościowych.

Ograniczenia ilościowe na wyroby alkoholowe

Państwa członkowskie zwalniają z VAT i akcyzy przywóz następujących kategorii alkoholu i napojów alkoholowych z zastrzeżeniem następujących ograniczeń ilościowych:

  • łącznie 1 litr alkoholu i napojów alkoholowych o zawartości czystego alkoholu powyżej 22% obj. lub nieskażonego alkoholu etylowego o 80% obj. i powyżej,
  • łącznie 2 litry alkoholu i napojów alkoholowych o zawartości czystego alkoholu nieprzekraczającej 22% obj.

Zwolnień celnych dotyczących wyrobów tytoniowych i alkoholu nie stosuje się do osób poniżej 17 roku życia.

W 2012 r., a następnie co cztery lata Komisja Europejska będzie przedstawiać Radzie sprawozdanie dotyczące wprowadzania w życie dyrektywy.

Kontekst

Z dniem 1 grudnia 2008 r. niniejsza dyrektywa uchyla dyrektywę 69/169/EWG.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2007/74/WE

29.12.2007
Stosuje się od 1.12.2008

1.12.2008

Dz.U. L 346 z 29.12.07

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony