RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vrijstellingen voor reizigers

Deze richtlijn legt een communautair stelsel vast van fiscale vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde (btw) en van accijnzen voor de niet-commerciële invoer van goederen door reizigers in het kader van het verkeer tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) en derde landen.

BESLUIT

Richtlijn 2007/74/EG van de Raad van 20 december 2007 betreffende de vrijstelling van belasting over de toegevoegde waarde en accijnzen op goederen die worden ingevoerd door reizigers komende uit derde landen.

SAMENVATTING

Onderhavige richtlijn legt drempelbedragen vast, alsook de hoeveelheden alcohol en/of tabaksproducten die de reizigers komende uit derde landen mogen invoeren in de Europese Unie (EU), vrijgesteld van douanerechten, btw en accijnzen. De goederen mogen geen commercieel karakter hebben.

Toepassingsgebied

Het stelsel is van toepassing op goederen ingevoerd in de persoonlijke bagage van reizigers komende uit landen of grondgebieden niet-onderworpen aan de geharmoniseerde btw-regelingen en accijnsrechten.

De vrijstellingen worden toegepast op basis van drempelbedragen of kwantitatieve beperkingen voor goederen die reizigers komende uit derde landen zonder taksen mogen invoeren wanneer ze de EU betreden.

Drempelbedragen

De Commissie stelt voor dat de lidstaten vrijstelling van btw en accijnzen verlenen voor de invoer van goederen waarvan de waarde niet meer dan 300 EUR persoon bedraagt. In het geval van lucht- en zeereizigers, is het drempelbedrag vastgesteld op 430 EUR.

De lidstaten mogen het drempelbedrag verlagen voor reizigers jonger dan vijftien jaar. Het drempelbedrag mag evenwel niet lager zijn dan 150 EUR, ongeacht hun wijze van vervoer.

De lidstaten mogen besluiten de btw of de accijnzen niet te heffen bij de invoer van goederen door een reiziger wanneer het belastingbedrag dat zou moeten worden geheven, gelijk is aan of lager is dan 10 EUR. Voor de toepassing van de drempelbedragen mag de waarde van een afzonderlijk goed niet worden gesplitst. Bovendien mogen de lidstaten de drempelbedragen en de kwantitatieve beperkingen verlagen in het geval van reizigers die hun verblijfplaats hebben in een grensgebied, grensarbeiders of het personeel van een vervoermiddel gebruikt voor internationaal verkeer.

Kwantitatieve beperkingen voor tabaksproducten

De lidstaten verlenen vrijstelling van btw en accijnzen voor de invoer van tabaksproducten, met inachtneming van de volgende kwantitatieve beperkingen:

  • 200 sigaretten of 40 sigaretten;
  • 100 cigarillo's of 20 cigarillo's;
  • 50 sigaren of 10 sigaren;
  • 250 g rooktabak of 50 g rooktabak.

De lidstaten mogen een onderscheid maken tussen luchtreizigers en andere reizigers door de laagste kwantitatieve beperkingen niet op de luchtreizigers toe te passen.

Kwantitatieve beperkingen voor alcohol

De lidstaten verlenen vrijstelling van btw en accijnzen voor de invoer van alcohol en alcoholhoudende dranken, met inachtneming van de volgende kwantitatieve beperkingen:

  • in totaal 1 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van meer dan 22 % vol. of niet gedenatureerde ethylalcohol van 80 % vol. en hoger;
  • in totaal 2 liter alcohol en alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van maximaal 22 % vol.

De vrijstellingen voor tabak en alcohol gelden niet voor reizigers jonger dan zeventien jaar.

Voor het eerst in 2012 en daarna om de vier jaar legt de Commissie de Raad een verslag voor over de uitvoering van de richtlijn.

Context

Met ingang van 1 december 2008 herroept onderhavige richtlijn Richtlijn 69/169/EEG.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2007/74/EG

29.12.2007
Van toepassing vanaf 1.12.2008

1.12.2008

PB L 346 van 29.12.2007

Laatste wijziging: 30.05.2008
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven