RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Pénzmosás: megelőzés vámügyi együttműködés révén

A rendelet előírja, hogy az az Európai Unióba (EU-ba) belépő vagy azt elhagyó természetes személy, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről az EU-tagállamok illetékes hatóságainak nyilatkozni. A rendelet célja, hogy megelőző intézkedést tegyen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben a hatékonyabb vámügyi együttműködés révén.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete (2005. október 26.) a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet kiegészíti a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának az Európai Unión (EU-n) belül történő megelőzéséről szóló 91/308/EGK irányelv (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) rendelkezéseit. A 91/308/EGK irányelvet a 2005/60/EK irányelv váltotta fel, amely mindenekelőtt kiterjeszti a megelőző intézkedések körét a terrorizmus finanszírozására. Az EU-tagállamok illetékes hatóságai * ma már rendelkeznek olyan harmonizált szabályokkal, amelyek az EU területére belépő, illetve az azt elhagyó készpénz * ellenőrzésére vonatkoznak.

Nyilatkozattételi kötelezettség

A rendelet előírja, hogy az az EU-ba belépő vagy az EU-t elhagyó természetes személy, aki 10 000 EUR vagy azt meghaladó értékű készpénzt tart magánál, köteles erről az összegről nyilatkozni az illetékes hatóságoknak. A közölt információnak helyesnek és teljesnek kell lennie, ellenkező esetben a nyilatkozat érvénytelen.

A nyilatkozatot az EU-tagállam által meghatározott formában – írásban, szóban vagy elektronikus úton – kell benyújtani, és az alábbi információkat kell tartalmaznia:

  • a nyilatkozattevő adatait, ezen belül teljes nevét, születési idejét és helyét, valamint állampolgárságát;
  • a készpénz tulajdonosának, összegének és fajtájának megjelölését;
  • a készpénz tervezett címzettjét;
  • a készpénz származását és tervezett felhasználását.

A nyilatkozat vagy az ellenőrzések révén kapott bármilyen információkat rögzíteni kell, és fel kell dolgozni, illetve hozzáférhetővé kell tenni a be- vagy kilépés szerinti EU-tagállam azon hatóságai számára, amelyek a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelősek. Az EU-tagállamok vagy a Bizottság a közölt információkat megoszthatják nem uniós országokkal, amennyiben ehhez hozzájárulnak a hatáskörrel rendelkező hatóságok. A személyes adatok továbbításáról szóló nemzeti és uniós rendelkezéseket be kell tartani.

A szakmai titoktartás minden olyan információra kiterjed, amely jellegénél fogva bizalmas, vagy amelyet bizalmas módon adnak meg. Ezek az információkat szolgáltató személy vagy hatóság kifejezett engedélye nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. Az illetékes hatóságokat azonban jogszabály kötelezheti ezek nyilvánosságra hozatalára, például bírósági eljárással kapcsolatban. Ilyen esetekben az információk bármely nyilvánosságra hozatalának vagy közlésének maradéktalanul meg kell felelnie a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak.

Nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

A hatáskörrel rendelkező hatóságok tisztviselői a természetes személyek vizsgálata által ellenőrizhetik a nyilatkozattételi kötelezettség teljesítését. Ez tartalmazza maguknak a természetes személyeknek, valamint poggyászuknak és szállítóeszközüknek az ellenőrzését. Az ilyen ellenőrzések során be kell tartani az ezen területhez kapcsolódó nemzeti jogszabályokat.

A nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén a nemzeti jogszabályokban meghatározott feltételekkel összhangban a készpénz közigazgatási határozattal lefoglalható.

A kapott információkat közölhetik más EU-tagállamokkal, különösen abban az esetben, ha jogellenes tevékenységre utaló jeleket találnak. Ilyen esetekben értelemszerű módosításokkal az EU-tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK rendeletet kell alkalmazni. Arra utaló jelek esetén, hogy sérülnek az EU pénzügyi érdekei, az információkat a Bizottság részére is továbbítják.

Amennyiben az ellenőrzésekből úgy tűnik, hogy valamely természetes személy 10 000 EUR-nál kisebb összegű készpénzzel lép be az EU-ba vagy hagyja el azt, ám a készpénzforgalommal összefüggésben jogellenes tevékenységekre utaló jeleket találnak, úgy ezeket az információkat szintén rögzíthetik és feldolgozhatják.

Szankciók

Az EU-tagállamoknak 2007. június 15-éig meg kell határozniuk a nyilatkozattételi kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat. Az ilyen szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
  • Illetékes hatóságok: az EU-tagállamok vámhatóságai vagy bármely egyéb, e rendelet alkalmazására az EU-tagállamok által felhatalmazott hatóság.
  • Készpénz: a „készpénz” fogalom magában foglalja a valutát (bankjegyeket és pénzérméket), de más pénzügyi eszközöket is, úgymint a csekkeket, váltókat, fizetési megbízásokat stb.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
Az Európai Parlament és a Tanács 1889/2005/EK rendelete

2005.12.15.

-

HL L 309., 2005.11.25.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Commission report to the European Parliament and the Council on the application of Regulation (EC) No 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community pursuant to article 10 of this Regulation [COM (2010) 429 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikke értelmében ugyanazon rendelet alkalmazásáról [COM (2010) 429 végleges – A Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).
Ez a jelentés megállapítja, hogy az EU-tagállamok hatékonyan megszervezték az illetékes hatóságokat annak biztosítása érdekében, hogy az utasok eleget tegyenek a készpénz-bejelentési kötelezettségüknek. Ezenfelül a készpénz-bejelentési kötelezettség elmulasztásának esetére szankciórendszert és/vagy készpénz-lefoglalási rendszert hoztak létre. Néhány EU-tagállamban azonban az ellenőrzési információk rögzítésében, feldolgozásában és rendelkezésre bocsátásában, illetve a nemzeti szankciók bevezetésében bizonyos hiányosságokat tártak fel. A jelentés megjegyzi, hogy az EU-tagállamokat szigorúan nyomon kell követni annak érdekében, hogy javuljon az 1889/2005/EK rendelet (a „készpénz-ellenőrzési rendelet”) végrehajtásának harmonizációja.

Utolsó frissítés: 25.01.2011

Lásd még

  • További információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság készpénzellenőrzés (DE) (EN) (FR) című internetes oldalára!
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére