RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Clo 2013 (2008–2013)

Celní správy Evropské unie (EU) mají zásadní úlohu, pokud jde o ochranu zájmů Evropského společenství (ES). Zaručují také rovnocennou úroveň ochrany občanům i hospodářským subjektům Společenství na každém místě území ES. Toto rozhodnutí zavádí ve Společenství akční program Clo 2013 (2008–2013). Cílem tohoto programu je podpora spuštění celoevropského elektronického celního prostředí, které zaručí, aby celní činnost odpovídala potřebám vnitřního trhu, zajistí ochranu finančních zájmů ES a posílí bezpečnost a zabezpečení.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 624/2007/ES ze dne 23. května 2007, kterým se zavádí akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2013) (Úř.věst. L 154 ze dne 14.6.2007)

PŘEHLED

Cílem programu Clo 2013 je pomoci celním správám zúčastněných zemí podpořit obchodování podle práva a zjednodušit a zrychlit celní předpisy. Program se zavádí na dobu od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013.

Cíle

Hlavní cíle programu Clo 2013 jsou:

  • podpora spuštění celoevropského elektronického celního prostředí, které zaručí, aby celní činnost odpovídala potřebám vnitřního trhu, zajistí ochranu finančních zájmů ES a posílí bezpečnost a zabezpečení;
  • podpora zavedení modernizovaného celního kodexu (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV);
  • součinnost a plnění povinností celních správ členských států probíhající tak efektivně, jako by byly správou jedinou;
  • zlepšení mezinárodní celní spolupráce mezi celními správami EU a celními orgány třetích zemí v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce;
  • příprava rozšíření, včetně sdílení zkušeností a znalostí se správami kandidátských zemí;
  • posílení spolupráce, výměny informací a osvědčených postupů s celními správami třetích zemí, zvláště kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí, které se účastní evropské politiky sousedství;
  • snížení administrativní zátěže a nákladů hospodářských subjektů spojených s dodržováním předpisů prostřednictvím normalizace a zjednodušení celních systémů a kontrol;
  • identifikace, rozvoj a uplatňování osvědčených pracovních postupů.

Činnosti

Clo 2013 bude zahrnovat zvláště činnosti v oblasti komunikačních systémů a systémů výměny informací, srovnávacích analýz, seminářů a workshopů, projektových a řídících skupin, pracovních návštěv, odborné přípravy a monitorování.

Účast na programu

Účastníky programu Clo 2013 jsou členské státy EU. Program je také otevřen pro účast kandidátským zemím, na něž se vztahuje předvstupní strategie, potenciálním kandidátským zemím (po vytvoření rámcových dohod týkajících se jejich účasti na programech Společenství) a také některým partnerským zemím v rámci evropské politiky sousedství (pokud tyto země dosáhly dostatečné úrovně sblížení a v souladu s příslušnými rámcovými dohodami).

Rozpočtové důsledky

Program Clo 2013 se zavádí na období šesti let, v souladu s dobou trvání finančního výhledu 2007–2013. Částka přidělená programu z rozpočtu Společenství se zvyšuje na 328,8 milionů EUR.

KONTEXT

Clo 2013 pokračuje v činnostech, které byly zahájeny v rámci předcházejících programů v oblasti cel, zvláště programu Clo 2007, a představuje podporu pro rostoucí význam zavedení elektronických celních systémů.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí č. 624/2007/ES4. 7. 2007-

Úř. věst. L 154 

ze dne 14. 6. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 6. dubna 2005 s názvem „Programy Společenství Clo 2013 a Fiscalis 2013“ (KOM(2005) 111 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).
Komise předjímá návrh týkající se budoucího programu Clo 2013 (2007–2013) a navrhuje prodloužit program Clo 2007. Podle jejího názoru program Clo přispívá k naplňování cíle udržitelného hospodářského růstu. Jedním z cílů programu 2013 je zajistit hladký tok vnějšího obchodu a současně uplatňovat účinné kontroly zboží. Jako v případě předchozích programů přispívají činnosti tohoto programu k hladkému fungování vnitřního trhu přípravou a zajišťováním jednotného provádění celního práva Společenství. Nadto musí nový program reagovat na nové výzvy a stálé změny, například v oblasti bezpečnosti (řízení vnějších hranic a kontrola celého mezinárodního logistického řetězce), vytvoření elektronického celního prostředí a boje proti padělání a pirátství.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 253/2003/ES ze dne 11. února 2003, kterým se přijímá akční program pro oblast cel ve Společenství (Clo 2007).
Program Clo 2007 (2003–2007) má za cíl podpořit a doplnit činnost členských států při zajištění fungování vnitřního trhu v oblasti cel. Toto rozhodnutí se od 1. ledna 2008 zrušuje.

Poslední aktualizace: 14.06.2007
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky