RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kombinerade nomenklaturen, Gemensamma tulltaxan och Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric)

Kombinerade nomenklaturen är tullunionens tulltaxe- och statistiknomenklatur.Gemensamma tulltaxan är de tullar som tillämpas på produkter som importeras till Europeiska unionen (EU).EU:s integrerade tulltaxa kallas Taric. Taric omfattar alla de gemenskapsåtgärder och handelsåtgärder som tillämpas på varor som EU importerar och exporterar. Kommissionen är ansvarig för dess förvaltning och uppdaterar den dagligen på Tarics officiella webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med förordningen är att inrätta en kombinerad nomenklatur som tillgodoser tullunionens tullmässiga och statistiska krav och att skapa en integrerad tulltaxa för Europeiska gemenskaperna, kallad Taric. Kombinerade nomenklaturen gör det möjligt att inhämta, utbyta och offentliggöra statistikuppgifter rörande EU:s handel med länderna utanför unionen på ett optimalt sätt. Den används även för att som ett led i handeln inom EU insamla och sprida statistik om utrikeshandeln.

Europeiska gemenskapernas integrerade tulltaxa (Taric)

Taric är EU:s integrerade tulltaxa. Taric omfattar alla de tullsatser och viss EU-lagstiftning som gäller för EU:s utrikeshandel.

Med stöd av Taric kan EU-länderna förtulla varor automatiskt. Taric gör det också möjligt att inhämta, utbyta och offentliggöra statistikuppgifter rörande EU:s handel med länder utanför unionen. Dessa uppgifter är dock inte tillgängliga för allmänheten.

Kombinerade nomenklaturen och Taric

Genom förordningen inrättas en varunomenklatur med namnet Kombinerade nomenklaturen (KN). Denna nomenklatur är avsedd att tillgodose behoven både när det gäller Gemensamma tulltaxan och EU:s handel med länderna utanför unionen. Den bygger på nomenklaturen för harmoniserade systemet, till vilken en rad underuppdelningar på gemenskapsnivå, kallade ”KN-undernummer”, har lagts.

Kombinerade nomenklaturen har tillkommit genom en sammanslagning av nomenklaturerna i Gemensamma tulltaxan och NIMEXE (EU:s statistiknomenklatur).

I bilaga I till förordningen anges de konventionella tullsatserna och även vissa av de autonoma tullsatserna, i de fall då de sistnämnda är lägre än de konventionella tullsatserna, samt ytterligare statistiska mängdenheter.

På grundval av Kombinerade nomenklaturen utarbetar kommissionen en integrerad tulltaxa för EU, kallad Taric. I denna återges bland annat ytterligare underuppdelningar på EU-nivå (Taric-undernummer) som används för att ange varuslag, till dessa svarande nummer, de olika tullsatserna beroende på varornas ursprung och ett stort antal handelspolitiska åtgärder.

Varje undernummer i Kombinerade nomenklaturen motsvaras av en åttaställig sifferserie. De första sex siffrorna anger nummer och undernummer i nomenklaturen för Harmoniserade systemet. Den sjunde och åttonde siffran utgör undernummer enligt Kombinerade nomenklaturen. Den nionde och tionde siffran anger undernummer i Taric.

Kommissionens uppgift

Kommissionen antar varje år en förordning med den fullständiga versionen av Kombinerade nomenklaturen och Gemensamma tulltaxans tullsatser. Här ingår även de ändringar som gjorts av rådet och kommissionen. Denna förordning offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning senast den 31 oktober och tillämpas från och med den 1 januari påföljande år.

Kommissionen ansvarar för spridningen och den datoriserade förvaltningen av Taric. I ansvaret ingår särskilt att tilldela Taric-nummer, uppdatera Taric och att varje dag på elektronisk väg underrätta EU-länderna om ändringarna i Taric.

Kommittéförfarande

Kommissionen biträds i detta arbete av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 10 i förordning 2658/87. Denna består av företrädare för EU-länderna och har en företrädare för kommissionen som ordförande. Kommittén är behörig att behandla alla frågor rörande Kombinerade nomenklaturen, Taric-nomenklaturen och varje annan nomenklatur som grundar sig på Kombinerade nomenklaturen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EEG) nr 2658/87

10.9.1987

-

EGT L 256, 7.9.1987

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för införlivande i medlemsstaternas lagstiftningEGT
Förordning (EEG) nr 3528/89

28.11.1989

-

EGT L 374, 22.12.1989

Förordning (EEG) nr 2913/92

22.10.1992

-

EGT L 302, 19.10.1992

Förordning (EEG) nr 1969/93

26.7.1993

-

EGT L 180, 23.7.1993

Förordning (EG) nr 254/2000

10.2.2000

-

EGT L 28, 3.2.2000

Successiva ändringar och korrigeringar i förordning nr 2658/87 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version är endast en referens.

Bilaga 1 i förordning 2658/87 ändras regelbundet

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen – Uppförandekod för förvaltningen av Kombinerade nomenklaturen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 150, 30.5.2000].
Avsikten med denna uppförandekod är att underlätta förvaltningen av de KN-undernummer som anges i bilaga I till grundförordningen, särskilt när det gäller att bibehålla, skapa och stryka undernummer, i syfte att förenkla och modernisera Kombinerade nomenklaturen (KN). Uppförandekodens principer ska tillämpas vid samtliga framställningar om ändringar av undernummer.
Framställningar om ändring av Kombinerade nomenklaturen kan göras av Generaldirektoratet för skatter och tullar, Eurostat och övriga enheter inom kommissionen, Tullkodexkommittén, EU-länderna och de europeiska branschorganisationerna. Dessa framställningar ska lämnas in till Eurostat om de rör statistik, i annat fall till Generaldirektoratet för skatter och tullar. Framställningarna ska lämnas in senast den 30 april året före ändringarnas ikraftträdande.
Varje framställan ska bestå av en motivering, KN-undernummer för den nomenklatur som berörs, en uppskattning av handelsvolymen för de varor som avses samt en beskrivning av dessa varor.

Rådets förordning (EG) nr 1255/96 av den 27 juni 1996 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri- och jordbruksprodukter [Europeiska gemenskapernas officiella tidning 158, 29.6.1996].
När det gäller de produkter som avses i den här förordningen har Gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser helt eller delvis upphävts, eftersom produktionen av produkterna i EU är otillräcklig eller obefintlig. Detta gör det möjligt för producenterna att tillgodose användarindustrins behov i EU. Efter ändringar av KN-numren eller Taric-numren har de tekniska anpassningarna i den här förordningen antagits av kommissionen.

Senast ändrat den 09.08.2010

Se även

  • Taric (DE) (EN) (FR) på webbsidan för Europeiska kommissionens generaldirektorat för Skatter och tullar (DE) (EN) (FR) och Tarics webbsida
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början