RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kombinirana nomenklatura, skupna carinska tarifa in integrirana tarifa Evropskih skupnosti (TARIC)

Kombinirana nomenklatura je tarifna in statistična nomenklatura carinske unije. Skupna carinska tarifa je zunanja tarifa, ki velja za proizvode, ki se uvažajo v Evropsko unijo (EU). Integrirano tarifo Evropskih skupnosti poznamo pod imenom TARIC. TARIC vključuje vse ukrepe EU in trgovinske ukrepe, ki veljajo za proizvode, uvožene v in izvožene iz EU. Upravlja jo Komisija, ki vsak dan objavi posodobljeno različico uradnega spletišča TARIC.

AKT

Uredba Sveta (EGS) 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in ter skupni carinski tarifi [Glej akt(e) o spremembah].

POVZETEK

Namen te uredbe je osnovati kombinirano nomenklaturo, ki izpolnjuje zahteve skupne carinske tarife in statistične zahteve, ter oblikovati integrirano tarifo za Evropske skupnosti, imenovano TARIC. Kombinirana nomenklatura zagotavlja najboljši način zbiranja, izmenjave in objave podatkov o zunanjetrgovinski statistiki EU. Uporablja se tudi za zbiranje in objavo zunanjetrgovinskih statističnih podatkov v trgovini v EU.

Integrirana tarifa Evropskih skupnosti (TARIC)

TARIC je integrirana tarifa Evropskih skupnosti. Vsebuje vse carinske stopnje in nekatera pravila EU, ki veljajo za zunanjo trgovino EU. Ta uredba zagotavlja pravno podlago za TARIC.

TARIC podpira carinjenje blaga držav EU. Zagotavlja tudi načine za zbiranje, izmenjavo in objavo podatkov o zunanjetrgovinski statistiki EU. Vendar ti podatki niso javno dostopni.

Kombinirana nomenklatura in TARIC

Uredba uvaja nomenklaturo blaga, imenovano kombinirana nomenklatura (KN), za izpolnjevanje zahtev skupne carinske tarife in zunanje trgovine EU. Temelji na nomenklaturi harmoniziranega sistema, ki ga dopolnjuje s svojimi pododdelki, imenovanimi „podštevilke KN“.

Kombinirana nomenklatura je rezultat združitve nomenklature skupne carinske tarife in Nimexe (statistične nomenklature EU).

Priloga I k uredbi določa konvencionalne stopnje dajatev skupne carinske tarife, nekatere avtonomne dajatve, če so nižje od konvencionalnih, in dodatne statistične merske enote.

Komisija uvaja integrirano tarifo Evropskih skupnosti (TARIC), ki temelji na kombinirani nomenklaturi. Vsebuje dodatne pododdelke EU, imenovane „podštevilke TARIC-a“, ki se uporabljajo za opis blaga in njihove številčne oznake, za carinske stopnje, ki so odvisne od izvora blaga, in številne ukrepe trgovinske politike.

Vsaka podštevilka KN ima osemmestno številčno oznako. Prvih šest mest označuje številke in podštevilke nomenklature harmoniziranega sistema. Sedmo in osmo mesto označujeta podštevilke KN. Deveto in deseto mesto označujeta podštevilke TARIC-a.

Vloga Komisije

Komisija vsako leto z uredbo sprejme dokončno različico kombinirane nomenklature, skupaj s stopnjami dajatev skupne carinske tarife, pri čemer so upoštevane vse spremembe, ki sta jih sprejela Svet in Komisija. Ta uredba se objavi v Uradnem listu najpozneje do 31. oktobra. Začne se uporabljati januarja naslednjega leta.

Komisija je odgovorna za objavljanje in računalniško upravljanje TARIC-a. Dodeljuje številčne oznake TARIC-a, posodablja TARIC in vsak dan elektronsko obvešča države članice EU o kakršnih koli spremembah.

Postopki Odbora

Komisiji pri opravljanju tega dela pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen na podlagi člena 247 Uredbe (EGS) št. 2913/92 in člena 10 Uredbe 2658/87, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije. Odbor proučuje vsa vprašanja v zvezi s kombinirano nomenklaturo, nomenklaturo TARIC-a in vsemi drugimi nomenklaturami, ki temeljijo na kombinirani nomenklaturi.

REFERENCE

AktZačetek veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list
Uredba EGS št. 2658/87

10.9.1987

-

UL L 256, 7.9.1987

Akt(i) o spremembahZačetek veljavnostiRok prenosa v državah članicahUradni list
Uredba (EGS) 3528/89

28.11.1989

-

UL L 374, 22.12.1989

Uredba (EGS) št. 2913/92

22.10.1992

-

UL L 302, 19.10.1992

Uredba (EGS) št. 1969/93

26.7.1993

-

UL L 180,23.7.1993

Uredba (ES) št. 254/2000

10.2.2000

-

UL L 28, 3.2.2000

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe št. 2658/87 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica (EN ) je samo za referenčne namene.

Priloga 1 k Uredbi 2658/87 je redno spreminjana.

POVEZANI AKTI

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Sporočilo Komisije - Kodeks ravnanja za upravljanje kombinirane nomenklature).
Namen Kodeksa ravnanja je poenostaviti upravljanje, tj. ohranjanje, ustvarjanje in odstranjevanje podštevilk, naštetih v Prilogi I k osnovni Uredbi, za poenostavitev in posodobitev kombinirane nomenklature (KN). Načela kodeksa veljajo za vsako zahtevo za spremembo podštevilk KN. Zahteve za spremembo kombinirane nomenklature lahko vložijo GD za obdavčenje in carinsko unijo, Eurostat in drugi oddelki Komisije, Odbor za carinski zakonik, države EU in Evropske zveze trgovcev. Zahteve v zvezi s statistiko morajo biti poslane Eurostatu, zahteve nestatistične narave pa GD za obdavčenje in carinsko unijo. Načeloma morajo biti poslane do 30. aprila v letu pred začetkom veljavnosti. Vsaka zahteva mora vsebovati obrazložitveni memorandum, obravnavane podštevilke KN, oceno obsega trgovinske menjave in predstavitev zadevnega blaga.

Uredba Sveta (ES) št. 1255/96 z dne 27. junija 1996 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske, kmetijske in ribiške proizvode [Uradni list L 158, 29.6.1996].
Avtonomne dajatve Skupne carinske tarife za proizvode, omenjene v tej uredbi, so deloma ali popolnoma opuščene, ker je njihova proizvodnja v EU neustrezna ali pa ne obstaja. To bo proizvajalcem omogočilo, da zadovoljijo potrebe uporabniške industrije v EU. Komisija je sprejela tehnične prilagoditve k tej uredbi na podlagi sprememb KN in oznak TARIC.

Zadnja posodobitev: 09.08.2010

Glejte tudi

  • TARIC (DE) (EN) (FR) na spletišču Generalnega direktorata za obdavčenje in carinsko unijo (DE) (EN) (FR) Evropske komisije in domačo stran Taric
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh