RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kombinovaná nomenklatúra, Spoločný colný sadzobník a Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev (TARIC)

Kombinovaná nomenklatúra je colná a štatistická nomenklatúra colnej únie. Spoločný colný sadzobník je externý sadzobník uplatňovaný na výrobky dovážané do Európskej únie (EÚ). Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev sa označuje ako TARIC. Sadzobník TARIC zahŕňa všetky európske a obchodné opatrenia uplatňované na tovar dovážaný do EÚ a vyvážaný z EÚ. Spravuje ho Komisia, ktorá na oficiálnej internetovej stránke TARIC vydáva denne aktualizovanú verziu.

AKT

Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRNY

Účelom tohto nariadenia je vytvoriť kombinovanú nomenklatúru, ktorá spĺňa colné a štatistické požiadavky colnej únie, a vytvoriť integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev, označovaný ako TARIC. Kombinovaná nomenklatúra poskytuje najlepší spôsob zhromažďovania, výmeny a zverejňovania údajov o štatistike zahraničného obchodu EÚ. Zároveň sa používa na zhromažďovanie a zverejňovanie štatistiky zahraničného obchodu v rámci EÚ.

Integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev (TARIC)

TARIC je integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev. Zahŕňa všetky colné sadzby a určité pravidlá EÚ týkajúce sa zahraničného obchodu v EÚ. Toto nariadenie tvorí právny základ sadzobníka TARIC.

Systém TARIC podporuje preclenie tovaru krajinami EÚ. Súčasne predstavuje prostriedok zhromažďovania, výmeny a zverejňovania údajov o štatistike zahraničného obchodu EÚ. Tieto údaje však nie sú k dispozícii širokej verejnosti.

Kombinovaná nomenklatúra a TARIC

Nariadením sa vytvára nomenklatúra tovarov označovaná ako kombinovaná nomenklatúra (KN), ktorá vyhovuje požiadavkám Spoločného colného sadzobníka a zahraničného obchodu v EÚ. Je založená na nomenklatúre harmonizovaného systému a dopĺňa ho vlastným vedľajším delením na „podpoložky KN“.

Kombinovaná nomenklatúra je výsledkom spojenia nomenklatúry Spoločného colného sadzobníka a systému Nimexe (štatistickej nomenklatúry EÚ).

V prílohe I k nariadeniu sú stanovené zmluvné colné sadzby, niektoré autonómne sadzby Spoločného colného sadzobníka, ak sú menšie než zmluvné sadzby, a doplnkové štatistické jednotky.

Komisia vytvára integrovaný sadzobník Európskych spoločenstiev (TARIC) na základe kombinovanej nomenklatúry. Zahŕňa ďalšie európske členenie označované ako „podpoložky TARICU“, ktoré sa používa na označenie tovaru a jeho číselného kódu, colných sadzieb v závislosti od pôvodu tovaru a mnohých opatrení obchodnej politiky.

Každá podpoložka KN pozostáva z osemmiestneho číselného kódu. Prvých šesť číslic odkazuje na harmonizovaný systém položiek a podpoložiek. Siedma a ôsma číslica predstavujú podpoložky KN. Deviata a desiata číslica predstavujú podpoložky TARIC.

Úloha Komisie

Každý rok Komisia prijme nariadenie reprodukujúce úplnú verziu kombinovanej nomenklatúry a sadzieb Spoločného colného sadzobníka, pričom zohľadní pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Rady a Komisie. Nariadenie sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej únie najneskôr do 31. októbra. Platí od 1. januára nasledujúceho roka.

Za zverejnenie a počítačovú správu sadzobníka TARIC je zodpovedná Komisia. Prideľuje číselné kódy TARIC, aktualizuje sadzobník TARIC a elektronicky každodenne informuje krajiny EÚ o prípadných zmenách.

Postupy výboru

Komisii pri tejto činnosti pomáha Výbor pre colný kódex zriadený článkom 247 nariadenia (EHS) č. 2913/92 a článkom 10 nariadenia č. 2658/87, ktorý sa skladá zo zástupcov krajín EÚ a predsedá mu zástupca Komisie. Výbor je zodpovedný za preskúmanie všetkých otázok týkajúcich sa kombinovanej nomenklatúry, nomenklatúry TARIC a akejkoľvek inej nomenklatúry na základe kombinovanej nomenklatúry.

REFERENCIE

AktNadobudnutie účinnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (EHS) č. 2658/87

10.9.1987

Ú. v. EÚ L 256, 7.9.1987

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)Nadobudnutie účinnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník
Nariadenie (EHS) č. 3528/89

28.11.1989

Ú. v. EÚ L 374, 22.12.1989

Nariadenie (EHS) č. 2913/92

22.10.1992

Ú. v. EÚ L 302, 19.10.1992

Nariadenie (EHS) č. 1969/93

26.7.1993

Ú. v. EÚ L 180, 23.7.1993

Nariadenie (EHS) č. 254/2000

10.2.2000

Ú. v. EÚ L 28, 3.2.2000

Následné zmeny a doplnenia a úpravy nariadenia (EHS) č. 2658/87 boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie (EN ) je len informatívne.

Príloha 1 k nariadeniu (EHS) č. 2658/87 sa pravidelne mení a dopĺňa.

SÚVISIACE AKTY

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Oznámenie Komisie – Etický kódex správy kombinovanej nomenklatúry).
Cieľom etického kódexu je uľahčiť správu, t. j. vedenie, vytváranie a odstraňovanie podpoložiek uvedených v prílohe I k základnému nariadeniu v záujme zjednodušenia a modernizácie kombinovanej nomenklatúry (KN). Zásady kódexu sa uplatňujú pri každej žiadosti o zmenu podpoložky KN. Žiadosti o zmenu kombinovanej nomenklatúry môže podávať GR pre dane a colnú úniu, Eurostat a ďalšie útvary Komisie, Výbor pre colný kódex, krajiny EÚ a Európska federácia obchodníkov. V prípade, že sa týkajú štatistiky, musia byť zaslané Eurostatu, ak majú iný než štatistický charakter, posielajú sa GR pre dane a colnú úniu. V zásade sa musia zaslať najneskôr 30. apríla roku predchádzajúcemu roku, ked' nadobudnú účinnosť. Každá žiadosť musí obsahovať dôvodovú správu, predmetné podpoložky KN na prediskutovanie, odhad objemu obchodnej výmeny a prezentáciu daného tovaru.

Nariadenie Rady (ES) č. 1255/96 z 27. júna 1996, ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky a produkty rybolovu [Úradný vestník L 158, 29.6.1996].
Uplatňovanie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na výrobky uvedené v tomto nariadení sa čiastočne alebo úplne pozastavuje, pretože ich výroba v EÚ je neprimeraná alebo nejestvuje. Výrobcom to umožní vyhovieť potrebám spracovateľského priemyslu v EÚ. Komisia prijala technické úpravy tohto nariadenia vyplývajúce zo zmien KN a kódov TARIC.

Posledná aktualizácia: 09.08.2010

Pozrite tiež:

  • TARIC (DE) (EN) (FR) na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre dane a colnú úniu (DE) (EN) (FR) a domovská stránka sadzobníka TARIC
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok