RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nomenklatura scalona, Wspólna Taryfa Celna i Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej (TARIC)

Nomenklatura scalona to nomenklatura taryfowa i statystyczna unii celnej. Wspólna Taryfa Celna to zewnętrzna taryfa celna stosowana do produktów przywożonych do Unii Europejskiej (UE). Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej nazywana jest „Taric”. Taric uwzględnia wszystkie środki w zakresie UE i handlu, które stosowane są do produktów przywożonych do Unii i wywożonych z niej. Zarządzany jest przez Komisję, która publikuje zaktualizowaną dzienną wersję na oficjalnym serwisie internetowym Taric.

AKT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Celem rozporządzenia jest ustanowienie Nomenklatury scalonej, która spełnia wymagania taryfowe i statystyczne unii celnej, oraz ustanowienie Zintegrowanej Taryfy Wspólnoty Europejskiej, zwanej „Taric”. Nomenklatura scalona jest najlepszym sposobem zbierania, wymiany i publikacji danych statystycznych na temat handlu zagranicznego UE. Służy też do zbierania i publikacji danych statystycznych dotyczących handlu wewnątrzunijnego.

Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej (Taric)

Taric to Zintegrowana Taryfa Wspólnoty Europejskiej. Obejmuje ona wszystkie stawki opłat celnych i te przepisy unijne, które mają zastosowanie do handlu zagranicznego UE. Niniejsze rozporządzenie stanowi podstawę prawną Taric.

Taric jest środkiem wspierającym kraje UE w odprawie celnej towarów. Pozwala też na zbieranie, wymianę i publikację danych statystycznych dotyczących handlu zagranicznego UE; dane te nie są jednak dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Nomenklatura scalona i Taric

Aby spełnić wymogi Wspólnej Taryfy Celnej i handlu zagranicznego UE, rozporządzeniem tym ustanowiono nomenklaturę towarową, zwaną Nomenklaturą scaloną (CN). Opiera się ona na nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego i uzupełnia go o własne podpodziały, zwane dalej „podpozycjami CN”.

Nomenklatura scalona jest wynikiem połączenia nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej i Nimexe (nomenklatury statystycznej UE).

W załączniku I do rozporządzenia zawarte są umowne stawki celne, kilka autonomicznych stawek Wspólnej Taryfy Celnej — jeżeli jest ich mniej niż umownych — i dodatkowe jednostki statystyczne.

Komisja w oparciu o Nomenklaturę scaloną ustanawia Zintegrowaną Taryfę Wspólnoty Europejskiej (Taric). Obejmuje ona dodatkowe podpodziały wspólnotowe, nazywane „podpozycjami Taric” i używane do opisu towarów i ich numerów kodowych, oraz stawki opłat celnych, których wysokość zależy od pochodzenia towarów i środki polityki handlowej.

Każda podpozycja CN ma ośmiocyfrowy numer kodowy: pierwsze sześć cyfr odnosi się do pozycji i podpozycji nomenklatury Systemu Zharmonizowanego, siódma i ósma cyfra określa podpozycje CN, a dziewiąta i dziesiąta — podpozycje Taric.

Rola Komisji

Każdego roku Komisja przyjmuje rozporządzenie zawierające pełną wersję Nomenklatury scalonej i stawki Wspólnej Taryfy celnej, uwzględniając zmiany wprowadzone przez Radę i Komisję. Termin publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym to 31 października. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia następnego roku.

Komisja odpowiada za publikację i zarządzanie informatyczne Taric: przydziela numery kodowe Taric, aktualizuje bazę danych i codziennie informuje kraje UE drogą elektroniczną o zmianach.

Procedury Komitetu

Komisję wspomaga w tych obowiązkach Komitet Kodeksu Celnego, powołany na mocy art. 247 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 i art. 10 rozporządzenia 2658/87, który składa się z przedstawicieli krajów UE i któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji. Komitet jest odpowiedzialny za badanie wszystkich spraw dotyczących Nomenklatury scalonej, nomenklatury Taric i każdej innej nomenklatury opartej na Nomenklaturze scalonej.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (EWG) nr 2658/87

10.9.1987

Dz.U. L 256 z 7.9.1987

Akt(y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (EWG) nr 3528/89

28.11.1989

Dz.U. L 374 z 22.12.1989

Rozporządzenie (EWG) nr 2913/92

22.10.1992

Dz.U. L 302 z 19.10.1992

Rozporządzenie (EWG) nr 1969/93

26.7.1993

Dz.U. L 180 z 23.7.1993

Rozporządzenie (WE) nr 254/2000

10.2.2000

Dz.U. L 28 z 3.2.2000

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2658/87 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Załącznik 1 do rozporządzenia (WE) nr 2658/87 jest regularnie zmieniany.

AKTY POWIĄZANE

Commission communication — Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (CN) [OJ C 150, 30.5.2000] (Komunikat Komisji w sprawie kodeksu postępowania w zakresie zarządzania Nomenklaturą scaloną).
Kodeks postępowania ustanowiony został w celu ułatwienia zarządzania — zachowania, tworzenia i usuwania podpozycji wymienionych w załączniku I do rozporządzenia podstawowego — aby uprościć i zmodernizować Nomenklaturę scaloną (CN). Zasady kodeksu mają zastosowanie do każdego wniosku w sprawie zmiany podpozycji CN. Wnioski w sprawie zmiany Nomenklatury scalonej mogą być składane przez DG ds. Podatków i Unii Celnej, Eurostat i inne służby Komisji, Komitet Kodeksu Celnego, kraje UE i federacje europejskich handlowców. Wnioski, które dotyczą statystyki muszą być przesłane do Eurostatu, a pozostałe — do DG ds. Podatków i Unii Celnej. Termin ich składania mija z dniem 30 kwietnia roku poprzedzającego ich wejście w życie. Każdy wniosek zawierać musi uzasadnienie, podpozycje CN, o których zmianę się wnioskuje, szacowany obrót handlowy i opis towarów, które obejmuje.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe i rolne [Dz.U. L 158 z 29.6.1996].
Autonomiczne cła Wspólnej Taryfy Celnej na produkty, o których w niniejszym rozporządzeniu jest mowa, zostają częściowo lub całkowicie zawieszone, ponieważ ich produkcja w UE jest niewystarczająca lub nieistniejąca. Takie rozwiązanie pozwoli producentom zaspokoić potrzeby gałęzi przemysłu odbierających te produkty w UE. Komisja przyjęła techniczne dostosowania do tego rozporządzenia wynikające ze zmian kodów CN i Taric.

Ostatnia aktualizacja: 09.08.2010

Zobacz także

  • Taric (DE) (EN) (FR) na serwisie internetowym Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DE) (EN) (FR) Komisji Europejskiej i na stronie głównej Taric
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony