RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 23 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gecombineerde nomenclatuur, gemeenschappelijk douanetarief en geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschap (Taric)

De gecombineerde nomenclatuur is de tarief- en statistieknomenclatuur van de douane-unie.Het gemeenschappelijk douanetarief is de lijst van douanerechten die gelden wanneer goederen in de Europese Unie (EU) worden ingevoerd.Het geïntegreerde tarief van de EU wordt Taric genoemd. Taric omvat alle maatregelen die van toepassing zijn op de invoer van goederen in en de uitvoer van goederen uit de EU. De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer ervan en werkt de officiële website van Taric dagelijks bij.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Doel van deze verordening is de vaststelling van een gecombineerde nomenclatuur die beantwoordt aan de eisen op het gebied van douanerechten en douanestatistieken en de opzet van een geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen, Taric genaamd. Met de gecombineerde nomenclatuur kunnen statistische gegevens over de buitenlandse handel van de EU op optimale wijze worden bijeengebracht, uitgewisseld en bekendgemaakt. De nomenclatuur kan eveneens worden gebruikt voor het verzamelen en het verspreiden van statistische gegevens over de handel tussen de lidstaten van de EU.

Geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen (Taric)

Taric is het geïntegreerde tarief van de Europese Gemeenschappen. In Taric zijn de douanerechten vermeld en is bepaalde EU-regelgeving opgenomen die van toepassing is op de buitenlandse handel van de EU. Deze verordening vormt de rechtsgrond van Taric.

Met behulp van Taric kunnen de EU-lidstaten goederen automatisch in- en uitklaren. Het is ook een middel waarmee statistieken over de buitenlandse handel van de EU worden verzameld, uitgewisseld en bekendgemaakt. Deze gegevens zijn evenwel niet toegankelijk voor het brede publiek.

Gecombineerde nomenclatuur en Taric

Bij genoemde verordening is een nomenclatuur van goederen vastgesteld, de gecombineerde nomenclatuur (GN) genoemd, die zowel gebruikt wordt voor het gemeenschappelijk douanetarief als voor de statistieken van de buitenlandse handel van de EU. De nomenclatuur is gebaseerd op de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem, waaraan onderverdelingen zijn toegevoegd, de zogenaamde “GN-onderverdelingen”.

De gecombineerde nomenclatuur is het resultaat van de fusie van de nomenclaturen van het gemeenschappelijk douanetarief en de Nimexe (statistische nomenclatuur van de EU).

Bijlage I bij genoemde verordening bevat de lijst van de conventionele rechten en van bepaalde autonome rechten (indien deze lager zijn dan de conventionele rechten) van het gemeenschappelijk douanetarief onder opgave van de bijzondere meeteenheden.

De Commissie stelt het geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen (Taric) vast op grond van de gecombineerde nomenclatuur. Hierin zijn met name opgenomen: de aanvullende onderverdelingen van de EU (de zogenoemde Taric-onderverdelingen) voor de omschrijving van goederen en hun codenummer, de douanerechten volgens de oorsprong van de goederen en talrijke handelspolitieke maatregelen.

Elke onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur is een achtcijfercode. De eerste zes cijfers zijn die van het geharmoniseerd systeem. Het zevende en het achtste cijfer zijn de onderverdelingen van de gecombineerde nomenclatuur. Het negende en het tiende cijfer zijn Taric-onderverdelingen.

Rol van de Commissie

De Commissie keurt elk jaar een verordening goed waarin de volledige versie van de gecombineerde nomenclatuur en de tarieven van het gemeenschappelijk douanetarief zijn opgenomen, waarin de door de Raad en de Commissie vastgestelde wijzigingen zijn aangebracht. Deze verordening wordt uiterlijk op 31 oktober bekendgemaakt in het Publicatieblad. Zij is van toepassing met ingang van 1 januari van het volgende jaar.

De Commissie is belast met de verspreiding en het geïnformatiseerd beheer van Taric. Zij kent met name het Taric-codenummer toe, werkt Taric bij en geeft de EU-lidstaten dagelijks elektronisch de Taric-wijzigingen door.

Comitologie

Bij de uitvoering van deze taken wordt de Commissie bijgestaan door het "Comité Douanewetboek", ingesteld bij artikel 247 van Verordening 2913/92/EEG en artikel 10 van Verordening 2658/87, bestaande uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie. Dit comité is bevoegd om elk vraagstuk in verband met de gecombineerde nomenclatuur, de Taric-nomenclatuur of een andere nomenclatuur waarin de gecombineerde nomenclatuur is overgenomen, te onderzoeken.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EEG) nr. 2658/87

10.9.1987

-

L 256 van 7.9.1987

Wijzigingsbesluit(en)Datum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Verordening (EEG) nr. 3528/89

28.11.1989

-

L 374 van 22.12.1989

Verordening (EEG) nr. 2913/92

22.10.1992

-

L 302 van 19.10.1992

Verordening (EEG) nr. 1969/93

26.7.1993

-

L 180 van 23.7.1993

Verordening (EG) nr. 254/2000

10.2.2000

-

L 028 van 3.2.2000

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Bijlage 1 bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt regelmatig gewijzigd.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie betreffende een gedragscode voor het beheer van de gecombineerde nomenclatuur [Publicatieblad C 150 van 30.5.2000].
Doel van deze gedragscode is het beheer, met name het bijhouden, het toevoegen en het schrappen van onderverdelingen in Bijlage I van de basisverordening, te vergemakkelijken met het oog op de vereenvoudiging en modernisering van de gecombineerde nomenclatuur (GN). De beginselen van deze gedragscode worden toegepast op elk verzoek tot wijziging van een onderverdeling.
Aanvragen tot wijziging van de gecombineerde nomenclatuur kunnen worden ingediend door: het Directoraat-generaal Belastingen en douane-unie, Eurostat en andere diensten van de Commissie, het Comité Douanewetboek, de EU-lidstaten en de Europese federaties van ondernemers. Aanvragen betreffende statistiekkwesties moeten worden ingediend bij Eurostat en de overige aanvragen bij het Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie. Zij moeten in principe uiterlijk 30 april van het jaar voorafgaand aan hun inwerkingtreding worden ingediend.
Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een toelichting bij de betreffende onderverdeling, een raming van de omvang van de handel in het betrokken product en een presentatie van het product.

Verordening (EG) nr. 1255/96 van 27 juni 1996 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten [Publicatieblad L 158 van 29.6.1996].
Voor de in deze verordening vermelde producten zijn de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief geheel of gedeeltelijk geschorst omdat deze producten in de EU niet of niet in voldoende hoeveelheden worden geproduceerd. Hierdoor kan tegemoet worden gekomen aan de behoeften van Europese bedrijven die deze producten nodig hebben. Ook heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht aan technische wijzigingen in deze verordening als gevolg van wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur of de Taric-codes.

Laatste wijziging: 09.08.2010

Zie ook

  • Taric (DE) (EN) (FR) op de website van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (DE) (EN) (FR) van de Europese Commissie en de Taric-homepage
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven