RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 23 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kombinētā nomenklatūra, kopējais muitas tarifs un Eiropas Kopienu integrētais muitas tarifs (Taric)

Kombinētā nomenklatūra ir muitas savienības tarifu un statistikas nomenklatūra. Kopējais muitas tarifs ir ārējais tarifs, ko piemēro ražojumiem, ko importē Eiropas Savienībā (ES). Eiropas Kopienu integrēto muitas tarifu sauc arī par Taric. Taric ietver visus ES un tirdzniecības pasākumus, ko piemēro ražojumiem, kurus importē ES vai eksportē no tās. To pārvalda Komisija, kas ik dienas publicē atjauninātu versiju Taric oficiālajā tīmekļa vietnē.

AKTS

Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu [skatīt grozošo(-os) aktu(-us)].

KOPSAVILKUMS

Regulas mērķis ir izveidot kombinēto nomenklatūru, kas atbilst muitas savienības tarifu un statistikas prasībām, un Eiropas Kopienu integrēto tarifu jeb Taric. Kombinētā nomenklatūra ir vispiemērotākais paņēmiens ES ārējās tirdzniecības statistikas datu vākšanai, apmaiņai un publicēšanai. To izmanto arī ārējās tirdzniecības statistikas vākšanai un publicēšanai par ES iekšējo tirdzniecību.

Eiropas Kopienu integrētais tarifs (Taric)

Taric ir Eiropas Kopienu integrētais tarifs. Tas ietver visas muitas nodevu likmes un konkrētus ES noteikumus, kas piemērojami ES ārējai tirdzniecībai. Taric juridiskais pamats ir Taric regula.

Taric atvieglo preču atmuitošanu ES valstīs. Tas ir arī paņēmiens ES ārējās tirdzniecības statistikas datu vākšanai, apmaiņai un publicēšanai. Tomēr šie dati nav pieejami plašai sabiedrībai.

Kombinētā nomenklatūra un Taric

Ar regulu izveido preču nomenklatūru, ko sauc par kombinēto nomenklatūru (KN), kura atbilst kopējā muitas tarifa un ES ārējās tirdzniecības prasībām. Tā balstīta uz harmonizētās sistēmas nomenklatūru, kas papildināta ar Kopienas nodalījumiem jeb “KN apakšpozīcijām”.

Kombinētā nomenklatūra izveidota, apvienojot kopējā muitas tarifa nomenklatūru un ES statistikas nomenklatūru (Nimexe).

Regulas I pielikumā noteiktas līgtās nodokļu likmes, dažas autonomās kopējā muitas tarifa likmes, ja tās ir zemākas par līgtajām likmēm, un statistiskās papildvienības.

Komisija izveido Eiropas Kopienu integrēto muitas tarifu (Taric), pamatojoties uz kombinēto nomenklatūru. Tas ietver ES papildu apakšnodaļas jeb “Taric apakšpozīcijas”, ko izmanto, lai norādītu preču aprakstu un koda numuru, muitas nodokļu likmes atkarībā no preču izcelsmes un daudzus tirdzniecības politikas pasākumus.

Katrai KN apakšpozīcijai ir astoņciparu kods. Pirmie seši cipari attiecas uz harmonizētās sistēmas nomenklatūras pozīcijām un apakšpozīcijām. Septītais un astotais cipars norāda KN apakšpozīcijas. Devītais un desmitais cipars apzīmē Taric apakšpozīcijas.

Komisijas uzdevumi

Komisija katru gadu pieņem regulu, kas atveido kombinētās nomenklatūras un kopējā muitas tarifa nodokļu likmju pilnu versiju, ievērojot Padomes un Komisijas pieņemtos grozījumus. Šo regulu publicē Oficiālajā Vēstnesī vēlākais līdz 31. oktobrim, un to piemēro no nākamā gada 1. janvāra.

Komisija ir atbildīga par Taric publicēšanu un datorizētu pārvaldību. Tā piešķir Taric kodu numurus, atjaunina Taric un ik dienas elektroniski informē ES dalībvalstis var visiem grozījumiem.

Komitoloģijas procedūra

Komisijai darbā palīdz Muitas kodeksa komiteja, kas izveidota ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 247. pantu un Regulas (EEK) Nr. 2658/87 10. pantu. Komitejā darbojas ES dalībvalstu pārstāvji, un to vada Komisijas pārstāvis. Komiteja atbild par visiem jautājumiem saistībā ar kombinēto nomenklatūru, Taric nomenklatūru un citām nomenklatūrām uz kombinētās nomenklatūras bāzes.

ATSAUCES

AktsStāšanās spēkāTransponēšanas termiņš dalībvalstīsOficiālais Vēstnesis
Regula (EEK) Nr. 2658/87

10.9.1987.

-

OV L 256, 7.9.1987.

Grozošais(-ie) akts(-i)Stāšanās spēkāTransponēšanas termiņš dalībvalstīsOficiālais Vēstnesis
Regula (EEK) Nr. 3528/89

28.11.1989.

-

OV L 374, 22.12.1989.

Regula (EEK) Nr. 2913/92

22.10.1992.

-

OV L 302, 19.10.1992.

Regula (EEK) Nr. 1969/93

26.7.1993.

-

OV L 180, 23.7.1993.

Regula (EK) Nr. 254/2000

10.2.2000.

-

OV L 28, 3.2.2000.

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 turpmākie grozījumi un labojumi tika iekļauti pamattekstā. Šai konsolidētajai versijai ir tikai informatīva nozīme.

Regulas (EEK) Nr. 2658/87 1. pielikumu regulāri groza.

SAISTĪTIE AKTI

Commission communication – Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Komisijas paziņojums – Kombinētās nomenklatūras pārvaldības rīcības kodekss).
Rīcības kodeksa mērķis ir atvieglot pamatregulas I pielikumā uzskaitīto apakšpozīciju pārvaldību (t. i., uzturēšanu, izveidošanu un dzēšanu), lai vienkāršotu un modernizētu kombinēto nomenklatūru (KN). Kodeksa principus piemēro ik reizi, kad tiek iesniegts pieprasījums grozīt KN apakšpozīcijas. Šādus pieprasījumus var iesniegt Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD, Eurostat un citi Komisijas dienesti, Muitas kodeksa komiteja, ES dalībvalstis un Eiropas tirgotāju federācijas. Ja grozījumi saistīti ar statistiku, pieprasījums nosūtāms Eurostat, bet, ja tie ir cita veida grozījumi, pieprasījums nosūtāms Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD. Principā šādi grozījumi jāiesniedz ne vēlāk kā 30. aprīlī pirms gada, kad tie stājas spēkā. Ikvienā pieprasījumā ietver paskaidrojuma rakstu, attiecīgās KN apakšpozīcijas, aplēsi par komerciālās tirdzniecības apjomiem un attiecīgo preču aprakstu.

Padomes 1996. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1255/96, kas uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomos nodokļus dažiem rūpniecības un lauksaimniecības produktiem [Oficiālais Vēstnesis L 158, 29.6.1996.].
Šajā regulā minētajiem produktiem daļēji vai pilnībā atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokli, jo to ražošana ES nav pietiekama vai nenotiek. Tas dos iespēju ražotājiem ES apmierināt izmantojošo nozaru vajadzības. Komisija pieņem šīs regulas formālus pārlabojumus, kas vajadzīgi kombinētās nomenklatūras un Taric kodu grozījumu dēļ.

Pēdējā atjaunināšana: 09.08.2010

Skatīt arī

  • Taric (DE) (EN) (FR) Eiropas Komisijas Nodokļu politikas un muitas savienības (DE) (EN) (FR) ĢD vietne un Taric tīmekļa vietne
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums