RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kombinuotoji nomenklatūra, bendrasis muitų tarifas ir Europos Bendrijų integruotasis tarifas (TARIC)

Kombinuotoji nomenklatūra – tai Muitų sąjungos tarifų ir statistinė nomenklatūra. Bendrasis muitų tarifas – tai išorės tarifas, taikomas į Europos Sąjungą (ES) importuojamiems gaminiams. Europos Bendrijų integruotasis tarifas vadinamas TARIC. TARIC apima visas ES ir prekybos priemones, taikomas į ES įvežamoms ir iš ES išvežamoms prekėms. Jį nustato Komisija, kuri kasdien atnaujinamas versijas skelbia oficialiajame TARIC tinklalapyje.

DOKUMENTAS

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo [Žr. iš dalies keičiantį (-čius) aktą (-us)].

SANTRAUKA

Šio reglamento tikslas yra sukurti Kombinuotąją nomenklatūrą, atitinkančią Muitų sąjungos tarifą ir statistinius reikalavimus, ir sukurti Europos Bendrijų integruotąjį tarifą, vadinamą TARIC. Kombinuotoji nomenklatūra yra geriausias būdas rinkti, keistis ir skelbti ES išorės prekybos statistinius duomenis. Taip pat ji naudojama išorės prekybos statistiniams duomenims ES vidaus prekyboje rinkti ir skelbti.

Europos Bendrijų integruotasis tarifas (TARIC)

TARIC yra Europos Bendrijų integruotasis tarifas. Jį sudaro visi muitų tarifai ir tam tikros visai ES išorės prekybai galiojančios ES taisyklės. Šis reglamentas yra TARIC teisinis pagrindas.

TARIC palaiko prekių įforminimą visose ES šalyse. Taip pat jis suteikia galimybę rinkti, keistis ir skelbti ES išorės prekybos statistinius duomenis. Tačiau šie duomenys nėra prieinami plačiajai visuomenei.

Kombinuotoji nomenklatūra ir TARIC

Šiuo reglamentu įkuriama prekių nomenklatūra, vadinama Kombinuotąja nomenklatūra (KN) ir atitinkanti Bendrąjį muitų tarifą bei ES išorės prekybos reikalavimus. Ji pagrįsta suderintos sistemos nomenklatūra ir papildo ją savo poskyriais, vadinamais KN subpozicijomis.

Kombinuotoji nomenklatūra buvo sukurta sujungus Bendrojo muito tarifo nomenklatūrą ir NIMEXE (ES statistinę nomenklatūrą).

Reglamento I priede nustatyti įprastiniai muitų tarifai, kai kurie autonominiai Bendrieji muito tarifai, jei jie yra mažesni nei įprastiniai, ir papildomieji statistiniai vienetai.

Komisija įkuria Kombinuotąja nomenklatūra pagrįstą Europos Bendrijų integruotąjį tarifą (TARIC). Jį sudaro papildomi ES poskyriai, vadinami TARIC subpozicijomis ir naudojami prekėms bei jų kodiniams numeriams aprašyti, muitų tarifai, priklausantys nuo prekių kilmės, ir daug prekybos politikos priemonių.

Kiekviena KN subpozicija žymima aštuonių skaitmenų kodiniu numeriu. Pirmieji šeši skaitmenys nurodo suderintos sistemos pozicijas ir subpozicijas. Septintasis ir aštuntasis skaitmenys atskleidžia KN subpozicijas. Devintasis ir dešimtasis skaitmenys reiškia TARIC subpozicijas.

Komisijos vaidmuo

Kiekvienais metais Komisija priima reglamentą, kuriame pateikiama visa Kombinuotoji nomenklatūra ir Bendrojo muitų tarifo muitai su Tarybos bei Komisijos pataisomis. Reglamentas skelbiamas Oficialiajame leidinyje ne vėliau kaip spalio 31 d. Jis įsigalioja nuo kitų metų sausio 1 d.

Komisija yra atsakinga už TARIC skelbimą ir kompiuterizuotą valdymą. Ji skiria TARIC kodinius numerius, atnaujina TARIC ir kasdien elektroniniu būdu informuoja ES valstybes apie pakeitimus.

Komiteto procedūros

Atlikti šį darbą Komisijai padeda iš ES valstybių atstovų sudarytas ir Komisijos atstovo pirmininkaujamas Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas remiantis reglamento (EEB) Nr. 2913/92 247-uoju straipsniu ir reglamento Nr. 2658/87 10-uoju straipsniu. Jis nagrinėja visus klausimus, susijusius su Kombinuotąja nomenklatūra, TARIC nomenklatūra ir kita nomenklatūra, pagrįsta Kombinuotąja nomenklatūra.

NUORODOS

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys

Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87

1987 9 10

-

OL L 256, 1987 9 7

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)Įsigaliojimo dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys
Reglamentas (EEB) Nr. 3528/89

1989 11 28

-

OL L 374, 1989 12 22

Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92

1992 10 22

-

OL L 302, 1992 10 19

Reglamentas (EEB) Nr. 1969/93

1993 7 26

-

OL L 180, 1993 7 23

Reglamentas (EB) Nr. 254/2000

2000 2 10

-

OL L 28, 2000 2 3

Paskesni reglamento Nr. 2658/87 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis jungtinis tekstas yra tiktai dokumentinio pobūdžio.

Reglamento 2658/87 I priedas yra reguliariai taisomas.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Komisijos komunikatas - Kombinuotosios nomenklatūros valdymo elgesio kodeksas).
Elgesio kodekso tikslas yra palengvinti pagrindinio reglamento teksto I priede išvardytų subpozicijų valdymą, t. y. priežiūrą, kūrimą ir šalinimą, siekiant supaprastinti ir sušiuolaikinti Kombinuotąją nomenklatūrą (KN). Kodekso principai taikomi nagrinėjant visus prašymus pakeisti KN subpozicijas. Prašymus pakeisti Kombinuotąją nomenklatūrą gali pateikti Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas, Eurostatas ir kiti Komisijos departamentai, Muitinės kodekso komitetas, ES valstybės ir Europos prekiautojų federacijos. Jei prašymai yra susiję su statistika, juos reikia siųsti Eurostatui, o jei nesusiję – Mokesčių ir muitų sąjungos generaliniam direktoratui. Iš esmės, norint, kad pakeitimai įsigaliotų kitais metais, juos reikia išsiųsti ne vėliau kaip balandžio 30 d. Kiekviename prašyme turi būti pateiktas aiškinamasis memorandumas, susijusios KN subpozicijos, komercinės prekybos apimties įvertinimas ir susijusių prekių pristatymas.

1996 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1255/96 laikinai sustabdantis autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams [Oficialusis leidinys L 158, 1996 6 29].
Šiame reglamente minimiems produktams taikomi autonominiai Bendrojo muitų tarifo muitai iš dalies arba visiškai sustabdomi dėl to, kad jų gamyba ES yra nepakankama arba jie apskritai negaminami. Tai leis gamintojams patenkinti ES pramonės šakų, naudojančių šiuos produktus, poreikius. Komisija yra priėmusi šio reglamento technines adaptacijas, kilusias įvedus KN ir TARIC kodeksų pataisas.

Paskutinį kartą atnaujinta: 09.08.2010

Taip pat žr.

  • TARIC (DE) (EN) (FR) Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos (DE) (EN) (FR) generalinio direktorato tinklalapyje ir TARIC tinklalapyje
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią