RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 23 kielellä
Uudet kielet:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Yhdistetty nimikkeistö, yhteinen tullitariffi ja Euroopan yhteisöjen yhtenäistetty tariffi (Taric)

Yhdistetty nimikkeistö on tulliliiton tariffi- ja tilastonimikkeistö.Yhteisessä tullitariffissa vahvistetaan Euroopan unioniin (EU) tuotavista tuotteista kannettavat tullit.EU:n yhtenäistettyä tariffia kutsutaan Tariciksi. Tariciin sisältyvät EU:n toimenpiteet ja kaupalliset toimenpiteet, joita sovelletaan EU:sta vietäviin ja tuotaviin tavaroihin. Komissio vastaa Taricin hallinnoinnista ja saattaa sen ajan tasalle päivittäin virallisella Taric-verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Asetuksen tavoitteena on luoda yhdistetty nimikkeistö tulliliiton tariffi- ja tilastointitarpeita varten ja perustaa Euroopan yhteisöjen yhtenäistetty tariffi (Taric). Yhdistetyn nimikkeistön käytön ansiosta EU:ssa voidaan kerätä, vaihtaa ja julkaista luotettavia yhteisön ulkomaankaupan tilastoja koskevia tietoja. Sitä käytetään myös ulkomaankauppaa koskevien tilastojen kokoamiseen ja levittämiseen EU:n sisäisessä kaupassa.

Euroopan yhteisöjen yhtenäistetty tariffi (Taric)

Taric on Euroopan yhteisöjen yhtenäistetty tariffi. Taric sisältää EU:n ulkokaupassa kannettavat tullit sekä määrättyjä siinä sovellettavia EU:n sääntöjä. Taricin oikeusperusta on asetus (ETY) N:o 2658/87.

Taricin avulla EU‑maat voivat tullata tavarat automaattisesti. Sen käytön ansiosta voidaan kerätä, vaihtaa ja julkaista EU:n ulkomaankaupan tilastoja koskevia tietoja. Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole yleisesti saatavilla.

Yhdistetty nimikkeistö ja Taric

Asetuksella otetaan käyttöön yhdistetyksi nimikkeistöksi (CN) kutsuttu tavaranimikkeistö, joka vastaa sekä yhteisen tullitariffin että EU:n ulkomaankaupan tarpeisiin. Sen perustana on harmonoitu järjestelmä (HS‑nimikkeistö), johon on lisätty CN:n alanimikkeiksi kutsuttuja alajaotteluita.

Yhdistetty nimikkeistö on laadittu yhdistämällä yhteisen tullitariffin ja Nimexen (EU:n tilastonimikkeistön) nimikkeistöt.

Asetuksen liitteessä I vahvistetaan yhteisen tullitariffin sopimustullit sekä joitakin autonomisia tulleja silloin, kun ne ovat sopimustulleja alhaisemmat, sekä täydentävät tilastolliset yksiköt.

Komissio laatii yhdistettyyn nimikkeistöön perustuvan Euroopan yhteisöjen yhtenäistetyn tullitariffin, jota kutsutaan nimellä Taric. Siihen sisältyvät erityisesti tavaroiden kuvaukseen käytettävät Taricin alanimikkeiksi kutsutut täydentävät EU:n alajaottelut, tavaroiden koodit, tavaroiden alkuperän mukaan määräytyvät tullit sekä lukuisia kauppapoliittisia toimenpiteitä.

Kullakin yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeellä on kahdeksannumeroinen koodi. Koodin kuusi ensimmäistä numeroa muodostavat harmonoidun järjestelmän nimikkeet ja alanimikkeet. Seitsemäs ja kahdeksas numero muodostavat yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeet. Yhdeksäs ja kymmenes numero muodostavat Taricin alanimikkeet.

Komission asema

Komissio antaa vuosittain asetuksen, joka sisältää yhdistetyn nimikkeistön täydellisen toisinnon ja yhteisen tullitariffin tullit neuvoston ja komission niihin tekemine muutoksineen. Tämä asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään 31. lokakuuta. Sitä sovelletaan seuraavan vuoden 1. tammikuuta alkaen.

Komissio vastaa Taricin levittämisestä ja tietokoneavusteisesta ylläpidosta. Se vahvistaa Taricin koodit, päivittää sen ja ilmoittaa EU‑maille päivittäin elektronisessa muodossa siihen tehdyistä muutoksista.

Komitologia

Näiden tehtävien hoidossa komissiota avustaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 artiklalla ja asetuksen 2658/87 10 artiklalla perustettu tullikoodeksikomitea, johon kuuluu EU‑maiden edustajia ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja. Komitea on toimivaltainen tutkimaan kaikki yhdistettyyn nimikkeistöön, Taric-nimikkeistöön ja kaikkiin muihin yhdistettyyn nimikkeistöön pohjautuviin nimikkeistöihin liittyvät kysymykset.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Asetus (ETY) N:o 2658/87

10.9.1987

-

EYVL L 256, 7.9.1987

MuutosasiakirjatVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL
Asetus (ETY) N:o 3528/89

28.11.1989

-

EYVL L 374, 22.12.1989

Asetus (ETY) N:o 2913/92

22.10.1992

-

EYVL L 302, 19.10.1992

Asetus (ETY) N:o 1969/93

26.7.1993

-

EYVL L 180, 23.7.1993

Asetus (EY) N:o 254/2000

10.2.2000

-

EYVL L 28, 3.2.2000

Asetukseen N:o 2658/87 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Asetuksen N:o 2658/87 liitettä I muutetaan säännöllisesti

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto menettelytapasäännöistä yhdistetyn nimikkeistön (CN) hallinnoimiseksi [EYVL C 150, 30.5.2000].

Näiden menettelytapasääntöjen tavoitteena on helpottaa perusasetuksen liitteessä I olevien alanimikkeiden hallinnointia, erityisesti sen menettelyn osalta, jolla yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeitä säilytetään, lisätään ja poistetaan yhdistetyn nimikkeistön (CN) yksinkertaistamiseksi ja nykyaikaistamiseksi. Näiden menettelytapasääntöjen periaatteita sovelletaan kaikkiin alanimikkeiden muuttamista koskeviin pyyntöihin.
Yhdistetyn nimikkeistön muuttamista voivat pyytää verotuksen ja tulliliiton pääosasto, Eurostat ja muut komission yksiköt, tullikoodeksikomitea, EU‑maat sekä eurooppalaiset taloudellisia toimijoita edustavat toimialajärjestöt. Tilastoihin liittyvät muutospyynnöt osoitetaan Eurostatille ja muut muutospyynnöt komission verotuksen ja tulliliiton pääosastolle. Periaatteessa muutospyynnöt on toimitettava viimeistään muutosten voimaantuloa edeltävän vuoden 30. huhtikuuta.
Jokaisessa muutospyynnössä on oltava pyynnön esittämisen syyt, kyseessä olevan nimikkeistön alanimikkeet, asianomaisten tuotteiden kaupan määrää koskeva arvio ja tiedot tuotteen esittämismuodosta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1255/96, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, tiettyihin teollisuus- ja maataloustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta [EYVL L 158, 29.6.1996].
Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan väliaikaisesti kokonaan tai osittain, koska niitä ei tuoteta EU:ssa riittävästi tai niitä ei tuoteta siellä lainkaan. Näin tuottajat voivat täyttää näitä tuotteita käyttävien EU:n teollisuusalojen tarpeet. Komissio tekee asetukseen teknisiä mukautuksia, kun CN-koodia tai Taric-koodeja muutetaan.

Viimeisin päivitys 09.08.2010

Katso myös

  • Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosaston (DE) (EN) (FR) Taricia (DE) (EN) (FR) koskeva verkkosivusto ja Taricin kotisivu
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun