RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Koondnomenklatuur, ühine tollitariifistik ja Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik (TARIC)

Koondnomenklatuur on tolliliidu tariifi- ja statistikanomenklatuur. Ühine tollitariifistik on Euroopa Liitu (EL) imporditavate toodete suhtes kohaldatav välistariif. Euroopa ühenduste integreeritud tariifistikku tähistatakse lühendiga TARIC. TARIC sisaldab kõiki ELi ja kaubandusmeetmeid, mida kohaldatakse Euroopa Liitu toodavate ja sealt välja viidavate kaupade suhtes. TARICit haldab komisjon, kes avaldab selle ajakohastatud versiooni iga päev TARICi ametlikul veebisaidil.

AKT

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2658/87, 23. juuli 1987, tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta [vt muutmisakt(id)].

KOKKUVÕTE

Määruse eesmärk on kehtestada nii tolliliidu tariifi- kui ka statistikanõuetele vastav koondnomenklatuur ja Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik (TARIC). Koondnomenklatuur annab parima võimaluse ELi väliskaubandusega seotud statistiliste andmete kogumiseks, vahetamiseks ja avaldamiseks. Samuti kasutatakse seda väliskaubandusstatistika kogumiseks ja avaldamiseks ELi-sisese kaubavahetuse osas.

Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik (TARIC)

TARIC on Euroopa ühenduste integreeritud tariifistik. See sisaldab kõiki tollitariife ja teatavaid ELi väliskaubanduseeskirju. Kõnealune määrus on TARICi õiguslikuks aluseks.

TARIC on ELi liikmesriikidele abiks kaupade tollivormistusel. Ühtlasi annab see võimaluse ELi väliskaubandusega seotud statistiliste andmete kogumiseks, vahetamiseks ja avaldamiseks. Need andmed ei ole üldsusele kättesaadavad.

Koondnomenklatuur ja TARIC

Määrusega kehtestatakse ühise tollitariifistiku ja ELi väliskaubanduse vajadustele vastav kaubanomenklatuur, mida nimetatakse koondnomenklatuuriks (CN). Selle aluseks on harmoneeritud süsteemi nomenklatuur, mida see täiendab oma alamrubriikidega (koondnomenklatuuri alamrubriigid).

Koondnomenklatuur sündis ühise tollitariifistiku nomenklatuuri ja Nimexe (ELi statistikanomenklatuuri) ühendamisel.

Määruse I lisas määratakse kindlaks kokkuleppelised tollimaksumäärad, mõned ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksumäärad, mis on kokkuleppelistest tollimaksumääradest madalamad, ja täiendavad statistilised üksused.

Komisjon kehtestab koondnomenklatuuril põhineva Euroopa ühenduste integreeritud tariifistiku (TARIC). See sisaldab täiendavaid ELi alajaotisi, mida nimetatakse „TARICi alamrubriikideks” ja mis kirjeldavad kaupu ja nende numbrilisi koode, kaupade päritolust sõltuvaid tollitariife ja paljusid kaubanduspoliitika meetmeid.

Igal koondnomenklatuuri alamrubriigil on kaheksakohaline numbriline kood. Esimesed kuus numbrit on seotud harmoneeritud süsteemi nomenklatuuri rubriikide ja alamrubriikidega. Seitsmes ja kaheksas number tähistavad koondnomenklatuuri alamrubriike. Üheksas ja kümnes number tähistavad TARICi alamrubriike.

Komisjoni ülesanded

Igal aastal võtab komisjon vastu määruse, mis sisaldab koondnomenklatuuri ja ühise tollitariifistiku täisversiooni ning nõukogu ja komisjoni tehtud muudatusi. Määrus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas hiljemalt 31. oktoobril. Seda kohaldatakse alates järgmise aasta 1. jaanuarist.

Komisjon vastutab TARICi avaldamise ja arvutipõhise haldamise eest. Komisjoni ülesanne on TARICi numbriliste koodide määramine ja TARICi uuendamine ning ELi liikmesriikide igapäevane elektrooniline teavitamine võimalikest muudatustest.

Komitee tegevuskord

Kõnealuse töö juures abistab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 247 ja määruse (EMÜ) nr 2658/87 artikli 10 alusel moodustatud tolliseadustiku komitee, mis koosneb ELi liikmesriikide esindajatest ja tegutseb komisjoni esindaja juhtimisel. Komitee ülesanne on vaadata läbi kõik küsimused, mis on seotud koondnomenklatuuri, TARICi nomenklatuuri ja teiste koondnomenklatuuril põhinevate nomenklatuuridega.

VIITED

AktJõustunudLiikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaegEuroopa Liidu Teataja
Määrus (EMÜ) nr 2658/87

10.9.1987

EÜT L 256, 7.9.1987

Muutmisakt(id)JõustunudLiikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaegEuroopa Liidu Teataja
Määrus (EMÜ) nr 3528/89

28.11.1989

EÜT L 374, 22.12.1989

Määrus (EMÜ) nr 2913/92

22.10.1992

EÜT L 302, 19.10.1992

Määrus (EMÜ) nr 1969/93

26.7.1993

EÜT L 180, 23.7.1993

Määrus (EÜ) nr 254/2000

10.2.2000

EÜT L 28, 3.2.2000

Määruse (EMÜ) nr 2658/87 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

Määruse 2658/87 lisa 1 muudetakse korrapäraselt.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Commission communication – Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) [Official Journal C 150 of 30.5.2000] (Komisjoni teatis – Toimimisjuhend koondnomenklatuuri haldamiseks).
Toimimisjuhendi eesmärk on koondnomenklatuuri (CN) lihtsustada ja ajakohastada ning hõlbustada alusmääruse I lisas loetletud alamrubriikide haldamist, loomist ja eemaldamist. Juhendi põhimõtteid kohaldatakse kõigi koondnomenklatuuri alamrubriike puudutavate muudatusettepanekute suhtes. Koondnomenklatuuri kohta võivad muudatusettepanekuid teha maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat, Eurostat ja muud komisjoni osakonnad, tolliseadustiku komitee, ELi liikmesriigid ja Euroopa kaubandusettevõtete ühendused. Statistikaga seotud ettepanekud tuleb saata Eurostatile, muud ettepanekud maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadile. Põhimõtteliselt tuleb muudatusettepanekud saata hiljemalt nende jõustumisele eelneva aasta 30. aprilliks. Iga ettepanek peab sisaldama seletuskirja, kõnealuseid koondnomenklatuuri alamrubriike, arvestuslikku kaubandusmahtu ja ülevaadet asjaomastest toodetest.

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1255/96, 27. juuni 1996, millega ajutiselt peatatakse teatavatele tööstus-, põllumajandus- ja kalandustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsed tollimaksud [Euroopa Ühenduste Teataja L 158, 29.6.1996].
Ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine kõnealuses määruses osutatud toodete suhtes on täielikult või osaliselt peatatud, sest nende tootmine on ELis ebapiisav või puudub. Tänu sellele on tootjatel võimalik rahuldada ELi töötleva tööstuse vajadusi. Komisjon on vastu võtnud kõnealuse määruse tehnilised kohandused, mis tulenevad koondnomenklatuuri ja TARICi koodide muudatustest.

Viimati muudetud: 09.08.2010

Vt ka:

  • TARIC (DE) (EN) (FR) Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu (DE) (EN) (FR) peadirektoraadi veebisaidil ja TARICi kodulehel
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles