RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kombinovaná nomenklatura, společný celní sazebník a integrovaný sazebník Evropských společenství (Taric)

Kombinovaná nomenklatura je celní a statistická nomenklatura celní unie. Společný celní sazebník je vnější sazebník uplatňovaný na výrobky dovážené do Evropské unie (EU). Integrovaný sazebník Evropských společenství se označuje jako Taric. Taric zahrnuje všechna opatření EU a obchodní opatření uplatňovaná na zboží dovážené do EU a vyvážené z EU. Taric řídí Komise, která zveřejňuje každodenně aktualizovanou verzi na oficiální internetové stránce Taricu.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je zavést kombinovanou nomenklaturu, která odpovídá celním a statistickým požadavkům celní unie, a vytvořit integrovaný sazebník Evropských společenství označovaný jako Taric. Kombinovaná nomenklatura poskytuje nejlepší způsob pro sběr, výměnu a zveřejňování dat o statistice vnějšího obchodu EU. Používá se také pro sběr a zveřejňování statistiky vnějšího obchodu uvnitř EU.

Integrovaný sazebník Evropských společenství (Taric)

Taric je integrovaný sazebník Evropských společenství. Skládá se ze všech sazeb cel a některých pravidel EU vztahujících se na vnější obchod EU. Toto nařízení je právním základem Taricu.

Taric podporuje proclívání zboží zeměmi EU. Stanovuje také způsob pro sběr, výměnu a zveřejňování dat o statistice vnějšího obchodu EU. Tato data však nejsou k dispozici široké veřejnosti.

Kombinovaná nomenklatura a Taric

Nařízení zavádí nomenklaturu zboží označovanou jako „kombinovaná nomenklatura“ (KN), která splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i vnějšího obchodu EU. Je založena na nomenklatuře harmonizovaného systému a doplňuje ji vlastními podpoložkami, které se označují jako „podpoložky KN“.

Kombinovaná nomenklatura je výsledkem sloučení nomenklatury společného celního sazebníku a Nimexe (statistická nomenklatura EU).

Příloha I nařízení stanovuje smluvní celní sazby, některé všeobecné celní sazby společného celního sazebníku, jsou-li nižší než smluvní celní sazby, a doplňkové statistické jednotky.

Na základě kombinované nomenklatury Komise zavádí integrovaný sazebník Evropských společenství (Taric). Taric obsahuje další podpoložky EU, označované jako „podpoložky Taricu“, které se používají k popisu zboží a příslušných číselných kódů, sazeb cel v závislosti na původu zboží, a na mnoha opatřeních obchodní politiky.

Každá podpoložka KN má osmimístný číselný kód. Prvních šest čísel se vztahuje k položkám a podpoložkám harmonizovaného systému. Sedmé a osmé místo představuje podpoložky KN. Devátá a desátá číslice představují podpoložky Taricu.

Úloha Komise

Komise každý rok přijme nařízení uvádějící úplnou verzi kombinované nomenklatury a celních sazeb společného celního sazebníku, přičemž bude brát v potaz úpravy Rady a Komise. Nařízení je zveřejněno v Úředním věstníku do 31. října. Platí od 1. ledna následujícího roku.

Komise je zodpovědná za zveřejnění a počítačovou správu Taricu. Přiděluje číselné kódy Taricu, aktualizuje Taric a každodenně elektronicky informuje země EU o případných změnách.

Postupy výboru

Komisi je při provádění této práce nápomocen Výbor pro celní kodex, ustavený podle čl. 247 nařízení (EHS) č. 2913/92 a čl. 10 nařízení 2658/87, který je složen ze zástupců zemí EU a kterému předsedá zástupce Komise. Výbor je zodpovědný za prozkoumání všech otázek o kombinované nomenklatuře, nomenklatuře Taric a jakékoli jiné nomenklatuře založené na kombinované nomenklatuře.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (EHS) č. 2658/87

10. 9. 1987

-

Úř. věst. L 256

ze dne 7. 9. 1987

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (EHS) č. 3528/89

28. 11. 1989

-

Úř. věst. L 374

ze dne 22. 12. 1989

Nařízení (EHS) č. 2913/92

22. 10. 1992

-

Úř. věst. L 302

ze dne 19. 10. 1992

Nařízení (EHS) č. 1969/93

26. 7. 1993

-

Úř. věst. L 180

ze dne 23. 7. 1993

Nařízení (ES) č. 254/2000

10. 2. 2000

-

Úř. věst. L 28

ze dne 3. 2. 2000

Postupné změny a opravy nařízení č. 2658/87 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Příloha 1 nařízení 2658/87 je pravidelně pozměňována.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Commission communication - Code of conduct for the management of the Combined Nomenclature (NC) (Sdělení Komise – Kodex chování pro správu kombinované nomenklatury).
Cílem tohoto kodexu chování je usnadnit správu, tj. udržování, vytváření a odstraňování podpoložek uvedených v příloze I k základnímu nařízení, s cílem zjednodušovat a modernizovat kombinovanou nomenklaturu (KN). Zásady kodexu se uplatňují na každou žádost o pozměnění podpoložek KN. Žádosti o pozměnění kombinované nomenklatury může podávat GŘ pro daně a celní unii, Eurostat a další oddělení Komise, Výbor pro celní kodex, země EU a evropské obchodní svazy. Žádosti je nutné poslat Eurostatu, pokud se týkají statistiky, nebo GŘ pro daně a celní unii, pokud nejsou statistické povahy. V zásadě musí být poslány do 30. dubna předcházejícího roku, než mají vstoupit v platnost. Každá žádost musí obsahovat vysvětlující memorandum, příslušné podpoložky KN, odhad objemu obchodu a vysvětlení, jakého zboží se to týká.

Nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ze dne 27. června 1996 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky a zemědělské produkty.
Všeobecná cla společného celního sazebníku pro výrobky uvedené v tomto nařízení jsou částečně nebo úplně pozastavena, protože jejich produkce v EU je nedostatečná nebo vůbec neexistuje. Díky tomu mohou výrobci uspokojovat potřeby uživatelských průmyslových odvětví v EU. Komise přijala technické úpravy tohoto nařízení vyplývající ze změn kódů KN a Taricu.

Poslední aktualizace: 09.08.2010

Viz také

  • Taric (DE) (EN) (FR) na internetové stránce Generálního ředitelství pro daně a celní unii (DE) (EN) (FR) Evropské komise a domovská stránka Taricu
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky