RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systém EU pro osvobození od cla

Systém Evropské unie (EU) pro osvobození od cla zahrnuje osvobození od cla, které by běžně mělo být zaplaceno při dovozu zboží do EU a při vývozu zboží z EU. Toto nařízení uvádí různé kategorie zboží a podmínky, za kterých jsou tyto kategorie osvobozeny od dovozního a vývozního cla.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví případy osvobození od dovozního a vývozního cla a opatření přijatá na základě čl. 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 133 Smlouvy o založení Evropského společenství) při dovozu do Evropské unie (EU) nebo vývozu z ní.

OSVOBOZENÍ OD DOVOZNÍHO CLA

Existují různé kategorie zboží, které jsou osvobozeny od dovozního cla. Podle příslušných podmínek je od dovozního cla osvobozeno zboží, které se týká těchto kategorií:

Osobní majetek:

 • osobní majetek lidí přenášejících své obvyklé místo pobytu ze země mimo EU do země EU, pokud místo pobytu bylo mimo EU nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců;
 • zboží dovážené při příležitosti sňatku, pokud dotyčná osoba pobývala mimo EU nepřetržitě po dobu nejméně dvanácti měsíců a může předložit doklad o uzavření sňatku;
 • osobní majetek, který občan EU nabude děděním;
 • oblečení, studijní materiály a nábytek studentů přicházejících studovat v EU.

Zboží nepatrné hodnoty, neobchodní zboží, investiční majetek a zboží dovážené v osobních zavazadlech cestujících:

 • zboží nepatrné hodnoty;
 • zboží neobchodního charakteru poslané přímo jednou fyzickou osobou ze země mimo EU jiné fyzické osobě v EU;
 • investiční majetek a ostatní zařízení patřící podniku, který definitivně ukončil své činnosti v zemi mimo EU a přemístil se do EU;
 • zboží osvobozené od DPH dovážené v osobních zavazadlech cestujících přijíždějících ze země mimo EU.

Zemědělské, biologické, chemické, farmaceutické a lékařské výrobky:

 • zemědělské, chovatelské, včelařské, zahradnické a lesnické produkty, které pocházejí z pozemků ležících v zemích mimo EU obhospodařovaných zemědělci z EU;
 • osivo, hnojiva a produkty k pěstování rostlin a obdělávání půdy dovážené zemědělci ze zemí mimo EU, ale určené pro používání v přilehlých zemích EU;
 • laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu;
 • léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání;
 • nástroje a přístroje používané k lékařskému výzkumu, diagnostice nebo léčbě;
 • referenční látky pro kontrolu jakosti léčivých přípravků;
 • farmaceutické výrobky používané při mezinárodních sportovních událostech.

Další kategorie:

 • zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy a vědecké nástroje a přístroje;
 • zboží pro charitativní či dobročinné subjekty;
 • čestná vyznamenání nebo ceny, dary obdržené v kontextu mezinárodních vztahů a zboží pro panovníky či hlavy států;
 • zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti;
 • ochranné známky, vzory a modely předložené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo ochrany průmyslového a obchodního vlastnictví;
 • turistický propagační materiál;
 • materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě;
 • stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy;
 • pohonné hmoty a maziva v motorových vozidlech a motocyklech vstupujících do EU;
 • zboží určené na výstavbu nebo údržbu památníků války;
 • rakve s tělesnými pozůstatky, urny s popelem zesnulých osob a smuteční ozdoby.

Pokud je zboží osvobozeno od dovozního cla pod podmínkou zvláštního užití příjemcem, musí dotčená osoba příslušnému orgánu prokázat, že tyto podmínky byly splněny. V této situaci mohou toto osvobození poskytnout pouze příslušné orgány země EU.

OSVOBOZENÍ OD VÝVOZNÍHO CLA

Existují různé kategorie zboží, které jsou osvobozeny od vývozního cla. Podle příslušných podmínek je od vývozního cla osvobozeno zboží, které se týká těchto kategorií:

 • zboží nepatrné hodnoty;
 • domácí zvířata vyvážená při přemístění zemědělského podniku z EU do země mimo EU;
 • zemědělské nebo chovatelské produkty získané zemědělci mimo EU v přilehlých zemích;
 • osivo vyvážené zemědělci pro použití na pozemcích ležících v zemích mimo EU;
 • píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1186/2009

30. 12. 2009

-

Úř. věst. L 324 ze dne 10. 12. 2009

Poslední aktualizace: 08.02.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky