RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Unkari

Arkisto

1) VIITTEET

Komission lausunto [KOM(97) 2001 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(98) 700 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(1999) 505 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2000) 705 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2001) 700 lopullinen - SEC(2001) 1748 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2002) 700 lopullinen - SEC(2002) 1404 - ei julkaistu EYVL:ssä]
Komission kertomus [KOM(2003) 675 lopullinen - SEC(2003) 1205 - ei julkaistu EUVL:ssä].
Euroopan unionin liittymissopimus [EUVL L 236, 23.9.2003]

2) TIIVISTELMÄ

Heinäkuussa 1997 antamassaan lausunnossa Euroopan komissio arvioi, että Unkari oli edistynyt huomattavasti. Komissio totesi myös, että Unkari oli vähitellen hyväksymässä tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevan yhteisön säännöstön ja että se oli jo saattanut tärkeimmät direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Komission mielestä Unkarin oli kuitenkin tehtävä enemmän töitä standardoinnin ja varmentamisen alalla.
Marraskuussa 1998 annetussa kertomuksessa todettiin, että alalla oli edistytty jonkin verran. Siinä pyydettiin kuitenkin institutionaalisten valmiuksien lujittamista lainsäädännön tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi erityisesti standardoinnin alalla.
Lokakuussa 1999 annetussa kertomuksessa todettiin jälleen, että standardoinnin alalla oli edistytty. Siinä pyydettiin kuitenkin myös lisätoimia, jotta Unkarista voisi tulla Euroopan standardointijärjestöjen täysivaltainen jäsen.
Komissio totesi marraskuussa 2000 antamassaan kertomuksessa, että Unkari oli edistynyt tasaisesti tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja tulliliiton alalla.
Marraskuussa 2001 annetussa kertomuksessa todettiin, että kehitys oli tasaista.
Komissio totesi lokakuussa 2002 antamassaan kertomuksessa, että edistyminen tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja tulliliittoa koskevan säännöstön omaksumisessa oli edelleen tasaista.
Marraskuussa 2003 annetussa kertomuksessa todettiin, että Unkari täytti vaatimukset olennaisilta osiltaan, mutta sen oli jatkettava työtä tietyillä aloilla.
Liittymissopimus allekirjoitettiin 16. huhtikuuta 2003, ja maa liittyi unioniin 1. toukokuuta 2004.

YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÖ

Tavaroiden vapaa liikkuvuus edellyttää kauppaa rajoittavien toimenpiteiden poistamista. Tämä ei siis koske ainoastaan tullimaksuja ja kauppaan liittyviä määrällisiä rajoituksia, vaan myös kaikkia muita vaikutukseltaan vastaavia toimenpiteitä, joilla on protektionistisia vaikutuksia.

Jos tekniset vaatimukset eivät ole yhdenmukaistettuja, on sovellettava kansallisten määräysten vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta (Cassis de Dijon -tuomioon perustuvan oikeuskäytännön periaatteiden mukaisesti).

Yhdenmukaistamisen saavuttamiseksi Euroopan yhteisö on kehittänyt uuden lähestymistavan. Euroopan yhteisöjen lainsäädännössä ei säädetä teknisistä ratkaisuista, vaan siinä vain vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka tuotteiden on täytettävä.

ARVIOINTI

Standardointia koskevan yhteisön säännöstön saattaminen osaksi Unkarin kansallista lainsäädäntöä etenee hitaasti. Unkarin on nopeutettava standardien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöään tällä alalla, jotta se voisi saavuttaa Euroopan standardointijärjestöjen täysivaltaiseen jäsenyyteen vaadittavan 80 prosentin rajan. Vuonna 1999 Unkari hyväksyi yksityiskohtaisia standardeja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaavien laitosten nimeämiseksi. Näin se pani täytäntöön alan yleistä sääntelyä. Vuoden 2000 syyskuussa Unkarin standardointijärjestö oli pannut täytäntöön 76,6 prosenttia kaikista Euroopan standardeista ja 79,7 prosenttia Euroopan yhdenmukaistetuista uuden lähestymistavan mukaisista standardeista.

Uuden lähestymistavan ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan yleiset periaatteet on jo sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön, ja tähän liittyvän lainsäädännön käytännön toimeenpanosta on pidetty erityisesti huolta. Vuoden 2000 kertomuksessa todettiin, että Unkari oli ottamassa käyttöön sääntelyyn, standardointiin, akkreditointiin ja varmentamiseen tarvittavaa järjestelmää. Vuoden 2003 kertomuksessa todettiin, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ei ollut vielä sisällytetty Unkarin lainsäädäntöön. Tämä asia olisi hoidettava kuntoon viipymättä.

Uuden lähestymistavan mukaisten direktiivien kattamilla aloilla on edistytty leikkikaluja, työstökoneita ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)), hissejä ( castellano deutsch english français ), paineastioita ( ), muita kuin itsetoimivia vaakoja ( castellano deutsch english français ) ja kaasulaitteita ( castellano deutsch english français ) koskevien direktiivien saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Vuonna 1999 hyväksyttiin vaarallisten valmisteiden luokittelua, pakkaamista ja merkitsemistä koskevat säännökset. Vuoden 2001 kertomuksessa pyydettiin tekemään enemmän töitä rakennusaineiden, hissien ja siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähteiden ( castellano deutsch english français ) alalla. Vuoden 2003 kertomuksessa todettiin, että yhteisön säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä oli saatettu päätökseen tällä alalla.

Unkari jatkaa työtä yhdenmukaistaakseen vanhan lähestymistavan mukaisten direktiivien kattamia aloja, jotka koskevat elintarvikkeita, sähkömagneettista yhteensopivuutta, valmispakkauksia, huviveneitä ja rakennustarvikkeita. Ihmiskäyttöön tarkoitettuja lääkkeitä koskevan lain avulla Unkarin lainsäädäntöä on voitu lähentää yhteisön lääkelainsäädännön kanssa. Ongelmia on edelleen moottoriajoneuvojen, lääkevalmisteiden, kosmetiikan ( castellano deutsch english français ), lakisääteisen metrologian, puun ja kristallin alalla. Näillä aloilla on tehtävä enemmän töitä, jotta Unkarin lainsäädäntö saataisiin yhdenmukaistettua yhteisön säännöstön kanssa. Nämä standardit otettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä vuonna 2002. Elintarvikelakiin tehtyjen muutosten voimaanastuminen oli erityisen tärkeä edistysaskel. Vuoden 2003 kertomuksessa todettiin, että elintarviketurvaa koskeva lainsäädäntö oli yhdenmukaistettu yhteisön säännöstön kanssa vain osittain, ja vaadittiin lisäponnistuksia.

Unkarin on myös tehtävä enemmän töitä saattaakseen tuotteiden yleistä turvallisuutta koskevan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään ja ottaakseen käyttöön sen soveltamiseen tarvittavat järjestelmät (katso luku " Kuluttajat "). Vuoden 2003 kertomuksessa todettiin, että tuoteturvallisuutta koskevan lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ollut vielä saatettu päätökseen.

Kulttuuriesineitä koskeva lainsäädäntö hyväksyttiin marraskuussa 2001. Tuliaseita koskevaa säännöstöä ei vielä ole kokonaan saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Julkisiin hankintoihin liittyvässä lainsäädännössä ei edistytty vuosina 2000 ja 2001 annettujen kertomusten kattamana ajanjaksona. Unkari hyväksyi heinäkuussa 2002 säännöksiä, joilla muutetaan moottoriteiden rakentamista koskevaa sopimuksentekojärjestelmää, joka on jo pitkään ollut ongelmallinen. Vuonna 2003 komissio totesi, että yhteisön säännöstön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ei ollut vielä saatettu päätökseen: Unkarin viranomaiset olivat päättäneet laatia kokonaan uuden lainsäädäntökehyksen.

Tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta käydyt neuvottelut päätettiin joulukuussa 2002. Unkari ei ole pyytänyt siirtymäajan järjestelyjä tällä alalla.

Vuonna 2000 annetussa kertomuksessa todetaan, että tulliliittoa koskevassa neuvotteluluvussa on edistytty huomattavasti. Unkari on saattanut suuren osan yhteisön tullikoodeksin säännöstöstä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Vuonna 2001 Unkari saattoi kulttuurituotteiden sääntelyn sekä yhteistä passitusmenettelyä ja TIR-carnet-menettelyllä ( castellano deutsch english français ) tapahtuvaa tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevaa TIR-yleissopimusta koskevat uudet säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään. Yleisesti ottaen Unkari edistyi tällä alalla todella hyvin. Vuoden 2003 kertomuksessa todettiin, että maan oli toteutettava tiettyjä mukautuksia noudattaakseen yhteisön säännöstöä, joka koskee vapautuksia tulleista sekä vapaa-alueita.

Tulliliiton neuvotteluluvusta käytävät neuvottelut päätettiin joulukuussa 2002. Unkarille on myönnetty siirtymäkausi, joka koskee yhteisen ulkotullin soveltamista seostamattoman alumiinin vuotuisen tariffikiintiön avaamiseen. Siirtymäkausi päättyy kolmannen liittymistä seuraavan vuoden lopussa tai 31. joulukuuta 2007.

Tämän tiedotustarkoituksessa laaditun yhteenvedon tarkoituksena ei ole tulkita tai korvata viiteasiakirjaa.

Viimeisin päivitys 16.02.2004
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun