RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 5 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Odstranění kontrol na hranicích v silniční a vnitrozemské vodní dopravě

Kontroly prováděné zeměmi EU v souvislosti s technickými charakteristikami, oprávněními a jinými doklady jsou důležité pro zajištění bezpečnosti silniční a vnitrozemské vodní dopravy. Tyto kontroly však mohou být provedeny uvnitř území příslušných zemí EU, a překročení hranic by proto nemělo být záminkou pro provádění těchto kontrol. Odstranění těchto kontrol na hranicích v rámci Evropské unie (EU) je důležité pro dosažení volného pohybu služeb v dopravě v rámci společné dopravní politiky.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 ze dne 22. října 2008 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Toto nařízení odstraňuje kontroly * na hranicích *, pokud jde o silniční vozidla a vnitrozemská vodní plavidla cestující mezi zeměmi Evropské unie (EU). Kontroly, inspekce a ověření nebo formality již nesmí být prováděny jako hraniční kontroly v rámci EU, ale jednoduše v rámci běžných kontrol prováděných na celém území země EU nediskriminačním způsobem.

O těchto kontrolách se pojednává v příloze I tohoto nařízení. Komise může navrhnout změny této přílohy s ohledem na technický rozvoj v oblasti. Příloha se zmiňuje o právních předpisech EU i vnitrostátních právních předpisech, které stanoví kontroly a inspekce:

  • kontroly maximální přípustné hmotnosti a rozměrů silničních vozidel;
  • kontroly dokladů svědčících o technické způsobilosti motorových vozidel a jejich přípojných vozidel;
  • inspekce pro ověření toho, zda jsou splněny technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby;
  • inspekce seznamů cestujících v autokarech a autobusech;
  • kontroly řidičských průkazů;
  • kontroly dopravních prostředků pro přepravu nebezpečných věcí;
  • kontroly dopravních prostředků pro přepravu zkazitelných potravin.
Klíčové pojmy aktu
  • Hranice: hranice uvnitř EU nebo vnější hranice, pokud přeprava mezi zeměmi EU zahrnuje průjezd zemí mimo EU.
  • Kontrola: každá kontrola, inspekce, ověření nebo formalita provedená na hranicích zemí EU vnitrostátními orgány, která znamená zastavení nebo omezení volného pohybu vozidel nebo plavidel.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1100/2008

4. 12. 2008

Úř. věst. L 304 ze dne 14. 11. 2008

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky