RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tullavtal med Japan

Europeiska unionen (EU) och Japan har viktiga handelsförbindelser. Samarbetet mellan tullmyndigheterna är ett viktigt verktyg för att underlätta liberaliseringen av handeln men också för att trygga säkerheten i leveranskedjan, efterlevnaden av lagstiftningen när det gäller immateriella rättigheter samt en effektiv bedrägeribekämpning.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2008/202/EG av den 28 januari 2008 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japans regering om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor [Europeiska unionens officiella tidning L 62 av den 6 mars 2008].

SAMMANFATTNING

Tullsamarbete

Genom detta avtal upprättas ett brett samarbete inom alla områden av tullagstiftningen.

Samarbetet ska genomföras genom att informationskanaler inrättas och tullmyndigheterna * samordnas.

Parterna åtar sig att underlätta handeln och samtidigt öka sina säkerhetsnivåer. Avtalet syftar framför allt till att förbättra tullteknik och tullförfaranden. Syftet är att stärka samarbetet på bilateral nivå och i internationella organisationer.

Ömsesidigt administrativt bistånd

För att kunna ingripa vid tullaktioner som strider mot lagstiftningen föreskrivs i avtalet följande två typer av bistånd mellan myndigheter:

  • bistånd efter framställan som gäller laglighet och tullförfarande i fråga om import och export av varor, misstänkta personer, lagringsplatser och varutransporter;
  • spontant bistånd som framför allt gäller potentiella risker för ekonomin, säkerheten och folkhälsan. I den andra partens intresse ska den anmodade myndigheten * tillhandahålla alla upplysningar om aktiviteter, medel och metoder, varor, personer och transportmedel.

Formella aspekter och undantag från skyldigheten att lämna bistånd

Framställningar om bistånd ska göras skriftligen på ett språk som båda myndigheterna förstår. I brådskande fall kan en muntlig framställan föregå den skriftliga.

För att underlätta behandlingen av framställan ska den begärande myndigheten * lämna tillräckligt med uppgifter om den åtgärd som begärs samt syftet med och orsaken till framställan.

Upplysningar om misstänkta personer, berörda rättsliga aspekter, relevanta fakta och utförda undersökningar ska också lämnas.

För att tillmötesgå en framställan om bistånd ska den anmodade myndigheten tillhandahålla all information som den redan har eller låta utföra alla nödvändiga undersökningar. De åtgärder som vidtas ska samordnas med den begärande myndigheten.

Om det inte är möjligt att tillmötesgå en framställan ska en motivering genast skickas till den begärande myndigheten.

Bistånd får nekas eller skjutas upp. Biståndet får också underkastas villkor om det skulle inkräkta på någon stats suveränitet eller på säkerhet, allmän ordning eller intressen, framför allt när skyddet av uppgifterna som lämnas inte kan garanteras.

De uppgifter som lämnas är konfidentiella och skyddas enligt de lagar och andra författningar som gäller i den begärande staten. Upplysningarna får emellertid användas som bevis inom ramen för en förundersökning.

En gemensam tullsamarbetskommitté ska ansvara för att avtalet fungerar väl.

Rättsaktens nyckelbegrepp
  • Tullmyndighet: i Japan finansministeriet och i Europeiska unionen, de behöriga enheterna inom kommissionen samt tullmyndigheterna i medlemsstaterna.
  • Begärande myndighet: en avtalsslutande parts tullmyndighet som gör en framställan om bistånd på grundval av detta avtal.
  • Anmodad myndighet: en avtalsslutande parts tullmyndighet som mottar en framställan om bistånd på grundval av detta avtal.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2008/202/EG

28.1.2008

-

EUT L 62, 6.3.2008

Senast ändrat den 18.05.2011

Se även

  • Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (DE) (EN) (FR)
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början