RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Umowa celna z Japonią

Unia Europejska (UE) i Japonia utrzymują szerokie stosunki handlowe. Współpraca między organami celnymi jest niezbędnym narzędziem ułatwiającym liberalizację handlu, a także mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw, egzekwowanie praw własności intelektualnej oraz skuteczność zwalczania nadużyć finansowych.

AKT

Decyzja Rady 2008/202/WE z dnia 28 stycznia 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Japonii w sprawie współpracy celnej i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych [Dziennik Urzędowy L 62 z 6.3.2008].

STRESZCZENIE

Współpraca celna

Niniejsza umowa ustanawia współpracę rozciągającą się na wszystkie obszary prawodawstwa celnego.

Współpraca ta jest zapewniana poprzez ustanowienie kanałów komunikacji i wdrożenie koordynacji między organami celnymi *.

Strony zobowiązują się do ułatwiania działalności handlowej i jednoczesnego zwiększania poziomu jej bezpieczeństwa. Porozumienie zmierza w szczególności do usprawnienia technik i procedur celnych. Celem jest wzmocnienie współpracy na poziomie dwustronnym oraz w ramach organizacji międzynarodowych.

Wzajemna pomoc administracyjna

Niniejsza Umowa przewiduje dwa rodzaje pomocy ze strony władz, które będą interweniować w przypadku operacji celnych niezgodnych z przepisami:

  • pomoc na wniosek, dotycząca zgodności z przepisami i procedur celnych odnoszących się do eksportu i importu towarów, osób podejrzanych, miejsc przechowywania, transportu towarów,
  • pomoc z własnej inicjatywy, dotycząca w szczególności potencjalnych zagrożeń dla gospodarki, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W interesie drugiej strony odnośny organ * dostarcza wszystkich informacji dotyczących działalności, środków i metod, towarów, osób oraz środków transportu.

Aspekty formalne i wyjątki od obowiązku udzielania pomocy

Wnioski są składane w formie pisemnej w języku zrozumiałym dla obydwu organów. W razie nagłej konieczności wniosek w formie ustnej może poprzedzać wniosek w formie pisemnej.

Aby ułatwić obsługę wniosku, organ wnioskujący * powinien podać wystarczającą ilość informacji dotyczących wnioskowanych środków, przedmiotu i powodu złożenia wniosku. Organ wnioskujący powinien także podać informacje dotyczące osób podejrzanych, odnośnych regulacji prawnych, istotnych faktów i prowadzonych dochodzeń.

Aby obsłużyć wniosek o udzielenie pomocy, organ, do którego skierowany jest wniosek, przekazuje wszelkie informacje będące już w jego dyspozycji lub podejmuje wszelkie niezbędne czynności śledcze. Podejmowane środki są koordynowane z organem wnioskującym.

Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie dostępu do wniosku, uzasadniona informacja jest niezwłocznie wysyłana do organu wnioskującego.

Wniosek może zostać odrzucony lub odroczony. Jego przyjęcie może być także uzależnione od pewnych warunków, w przypadku naruszenia suwerenności, bezpieczeństwa, porządku publicznego lub interesu państwa, szczególnie gdy nie może zostać zapewniona ochrona przekazywanych informacji.

Przekazywane dane są poufne. Dane są chronione na podstawie przepisów ustawowych i wykonawczychobowiązujących w państwie organu składającego wniosek. Informacje te mogą jednak być wykorzystane jako dowód w postępowaniu.

Za sprawne funkcjonowanie umowy odpowiedzialny jest Wspólny Komitet Współpracy Celnej.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Organ celny: w Japonii Ministerstwo Finansów; w Unii Europejskiej właściwe służby Komisji i organy celne państw członkowskich.
  • Organ składający wniosek: organ celny jednej z umawiających się stron, który składa wniosek o pomoc na podstawie niniejszej Umowy.
  • Organ otrzymujący wniosek: organ celny jednej z umawiających się stron, który otrzymuje wniosek o pomoc na podstawie niniejszej Umowy.

ODNIESIENIA

Akt Wejście w życie Transpozycja przez państwa członkowskie Dziennik Urzędowy

Decyzja 2008/202/WE

28.1.2008

-

Dz.U. L 62, 6.3.2008

Ostatnia aktualizacja: 18.05.2011

Zobacz także

  • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (DE) (EN) (FR) Komisji Europejskiej
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony