RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 23 språk.
Nyligen tillagda språk:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Moderniserad tullkodex för gemenskapen

Tullkodexen för gemenskapen fastställer lagstiftningen som är tillämplig på import och export av varor mellan gemenskapen och tredje länder. Den här nya koden är utformad för att underlätta handeln och samtidigt garantera en hög säkerhetsnivå vid gränserna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex) [Europeiska gemenskapernas offentliga tidning L 231 4.6.2008].

SAMMANFATTNING

Den moderniserade tullkodexen skapar en ny elektronisk tullmiljö. Den här nya koden omfattar medlemsstaternas gemensamma tullförfaranden samtidigt som den förstärker tillnärmningen av de 27 olika tullförvaltningarnas databehandlingssystem. Den kommer att ersätta tullkodexen för gemenskapen av 1992, när de nödvändiga tillämpningsföreskrifterna har blivit antagna och tillämpliga, senast den 24 juni 2013. Fram tills dess ska den nuvarande koden fortsätta att tillämpas.

Bestämmelserna i kodexen

Den moderniserade tullkodexen av 2008 avser:

 • de allmänna bestämmelserna för tullagstiftningens tillämpningsområde, för tullens uppgifter och för personers rättigheter och skyldigheter enligt tullagstiftningen;
 • de grundläggande uppgifterna för tillämpningen av import- eller exporttullar och andra åtgärder för varuhandeln (gemensam tulltaxa, varornas ursprung, tullvärde);
 • tullskulden * och garantierna för denna skuld;
 • tullbehandlingen av varor införda i gemenskapens tullområde;
 • regler om tullstatus, hänförande av varor till ett tullförfarande, kontroll, frigörande * och bortskaffande av varor;
 • den fria omsättningen och tullbefrielsen;
 • särskilda tullbehandlingar, indelade i fyra ekonomiska funktioner (transitering, lagring, särskild användning, förädling);
 • tullbehandlingen när varorna lämnar gemenskapens territorium (varor som lämnar territoriet, export och återexport, befrielse från exporttullar);
 • tullkodexkommittén och de förfaranden som gör det möjligt för kommissionen att vidta tillämpningsföreskrifter till kodexen.

De nya bestämmelserna gäller en effektivisering av tullförfarandena, för såväl handelslättnader som förebyggandet av nya hot.

Med hjälp av en förstärkning av tullmyndigheternas gemensamma regelramar och ramavtal, upprättar sålunda kodexen moderna processer som bygger på dataförfarande, för att:

 • i allmänhet garantera förenklingen och den enhetliga tillämpningen av tullagstiftningen;
 • förbättra tullkontrollerna, som huvudsakligen utförs på grundval av en riskanalys inom ett gemensamt ramverk för riskhantering *. Andra kontroller än tullkontroller ska, så långt som det är möjligt, genomföras samtidigt och på samma plats som tullkontrollerna (“one-stop-shop”);
 • förenkla klareringsförfaranden, som helt och hållet kommer att datoriseras, vilket kommer att innebära förenklingar så långt det är möjligt och vilka kommer att kunna utföras centralt;
 • förenkla nuvarande tullförfaranden ”ekonomiska och/eller suspensiva”, som är omorganiserade i ”särskilda förfaranden” som möjliggör transiteringen (extern eller intern), lagring (tillfälligt lager, tullager, frizon), den särskilda användningen (tillfällig införsel eller användning för särskilda ändamål) eller förädling (aktiv eller passiv) av varor, för att bättre motsvara aktörernas ekonomiska behov och för att förenkla åtkomsten.

Efter meddelandet från 2003 med titeln ”en enkel och papperslös miljö för tullen och handeln”, utgör användningen av informations- och kommunikationsteknik en regel.

Gemensamma IT-system möjliggör ett utbyte av uppgifter mellan tullmyndigheter, dock med vederbörlig hänsyn till bestämmelser om skydd av information. Dessa system gäller särskilt:

 • formaliteter som fullgjorts av de ekonomiska operatörerna *;
 • tullbehandlingar (i synnerhet om det rör sig om centraliserad klarering) och registreringen/auktorisationen av ekonomiska aktörer (identifiering och registrering av ekonomiska aktörer): EORI; beviljande av status som godkänd ekonomisk aktör ”förenklad tulldeklaration” och/eller ”säkerhet och skydd”: AEO);
 • riskhantering enligt en ram som är gemensam för kommissionen och medlemsländerna. Syftet är att göra det möjligt för tullmyndigheterna att genomföra kontroller på grundval av analyser som utförs nationellt, inom gemenskapen och internationellt.

Gemensamt system för mervärdesskatt

Det nya regelverket gör det möjligt att förenkla tullförfarandena när det gäller handel med varor mellan länder som befinner sig inom gemenskapens tullområde, både för de länder som berörs av direktivet 2006/112/CE om systemet för mervärdesskatt och för de länder som inte berörs av det.

Bakgrund

Tullkodexen för gemenskapen har moderniserats efter det att EKSG-fördraget hade löpt ut och efter två utvidgningar i rad av den Europeiska unionen. Den har dessutom ändrats så att den blir förenlig med den internationella konventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden, och stadga om de grundläggande rättigheterna.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Ekonomisk aktör: en person som i sin näringsverksamhet är involverad i verksamhet som omfattas av tullagstiftningen.
 • Frigörande av varor: den åtgärd genom vilken tullmyndigheterna gör varor tillgängliga för de ändamål som föreskrivs enligt det tullförfarande som de har hänförts till.
 • Risk: sannolikheten för att det i samband med införsel, utförsel, transitering, flyttning eller användning för särskilda ändamål av varor som befordras mellan gemenskapens tullområde och länder eller territorier som är belägna utanför det området eller i samband med förekomst av varor som inte har gemenskapsstatus inträffar en händelse som skulle få ett eller flera av följande resultat: förhindra att gemenskapsåtgärder eller nationella åtgärder tillämpas korrekt; äventyra gemenskapens och dess medlemsstaters ekonomiska intressen; innebära ett hot mot säkerhet och skydd för gemenskapen och dess invånare, mot människors, djurs och växters hälsa, mot miljön eller mot konsumenter.
 • Tullskuld: en persons skyldighet att erlägga den importtull eller den exporttull som gäller för särskilda varor enligt gällande tullagstiftning.
HÄNVISNINGAR
RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 450/2008 [godkännande: medbeslutandeförfarande COD/2005/0246]

24.6.2008

-

EUT L 145, 4.6.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln [Europeiska gemenskapernas offentliga tidning L 23/21, 26.1.2008].

Senast ändrat den 21.01.2009
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början