RSS
Abecedno kazalo
Spletna stran je na voljo v 23 jezikih
Na voljo so novi jeziki:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Modernizirani carinski zakonik

Carinski zakonik skupnosti določa in opredeljuje zakonodajo za uvoz in izvoz blaga med skupnostjo in tretjimi državami. Namen novega zakonika je olajšati trgovanje ob zagotavljanju visoke ravni varnosti na mejah.

AKT

Uredba (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (UL L 145, 4.6.2008).

POVZETEK

Carinski zakonik oblikuje novo elektronsko carinsko okolje. Zajema carinske postopke, ki so skupni državam članicam, hkrati pa krepi združevanje računalniških sistemov vseh 27 carinskih uprav. Ko bodo ustrezne izvedbene določbe sprejete in izvajane, kar je najkasneje 24. junija 2013, bo zamenjal carinski zakonik Skupnosti (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) iz leta 1992. Do takrat velja sedanji zakonik.

Določbe zakonika

Carinski zakonik iz leta 2008 zajema:

 • splošne določbe o področju uporabe carinskega zakonika, nalogah carine ter pravicah in dolžnostih oseb v zvezi s carinskim zakonikom,
 • temeljne točke za izvajanje pravic do uvoza ali izvoza ter drugih ukrepov v okviru izmenjav blaga (skupna carinska tarifa), poreklo blaga, carinska vrednost blaga),
 • carinski dolg * in zavarovanje dolga,
 • carinsko obdelavo blaga, ki je prišlo na carinsko območje skupnosti,
 • predpise o carinskem statusu, dajanju blaga v carinski postopek ter preverjanje prepustitve blaga * in razpolaganja z njim,
 • sprostitev blaga v prosti promet in oprostitev uvoznih dajatev,
 • posebne carinske postopke, razdeljene na štiri gospodarske dejavnosti (tranzit, hramba, posebna uporaba in predelava),
 • carinsko obravnavo blaga, ki zapušča carinsko območje skupnosti (blago, ki zapušča carinsko območje, izvoz in ponovni izvoz, oprostitev izvoznih dajatev),
 • odbor za carinski zakonik in postopki omogočajo Komisiji, da sprejme izvedbene določbe zakonika.

Nove določbe uvajajo poenostavitev carinskih postopkov, da bi olajšale trgovanje in preprečile nova tveganja.

Tako zakonik s krepitvijo ureditvenih in izvedbenih okvirov uvaja moderne procese, ki temeljijo na računalniških postopkih za:

 • zagotavljanje splošne poenostavitve enotnega izvajanja carinskega zakonika,
 • izboljšanje carinske kontrole, ki se izvaja predvsem na osnovi analize tveganja znotraj skupnega okvira obvladovanja tveganj *. Necarinske kontrole se morajo v kar največji meri izvajati istočasno s carinskimi na t.i. točkah „vse na enem mestu“,
 • olajšati postopke carinjenja, ki bodo v celoti računalniško podprti in ki bodo omogočili kar največjo poenostavitev in centralizirano izvajanje,
 • poenostaviti carinske postopke „z ekonomskim učinkom in/ali s sistemom odloga“, ki bodo omogočili (zunanji ali notranji) tranzit, hrambo (začasna hramba, carinsko skladiščenje in proste cone) in posebno uporabo (začasni uvoz ali posebna raba) blaga, da bi bolj zadovoljili ekonomske potrebe gospodarskih subjektov ter da bi jim olajšali dostop do blaga.

V skladu s sporočilom iz leta 2003, z naslovom „Poenostavljeno in brezpapirno okolje za carino in trgovino“ se je kot pravilo uveljavila uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Skupni informacijski sistemi omogočajo izmenjavo podatkov med carinskimi upravami ob upoštevanju določb o varstvu podatkov. Ti sistemi obravnavajo predvsem:

 • formalnosti, ki jih izvajajo gospodarski subjekti *,
 • carinski postopki (zlasti v primeru centraliziranega carinjenja) in registracija/pooblaščanje gospodarskih subjektov (identifikacija in registracija gospodarskih subjektov: EORI; podelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta „carinske poenostavitve“ in/ali „varnost in varstvo“: AEO),
 • obvladovanje tveganj v skupnem okviru med Komisijo in državami članicami. To bo carinskim upravam omogočilo, da izvajajo kontrole na osnovi nacionalnih analiz, analiz na ravni skupnosti ter mednarodnih analiz.

Skupni sistem davka na dodano vrednost

Nov pravni okvir bo omogočil poenostavitev carinskih postopkov pri izmenjavi blaga med deli carinskega območja Skupnosti, za katere se uporabljajo določbe Direktive 2006/112/ES, in deli navedenega območja, za katere se te določbe ne uporabljajo.

Ozadje

Carinski zakonik skupnosti je bil moderniziran po tem, ko je Pogodba ESPJ lažne in po dveh zaporednih širitvah Evropske unije. Poleg tega je bil usklajen z mednarodno konvencijo o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov in z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije.

Ključni izrazi, uporabljeni v aktu
 • Gospodarski subjekt: pomeni osebo, ki se poklicno ukvarja z dejavnostmi, ki jih ureja carinska zakonodaja.
 • Prepustitev blaga: pomeni dejanje, s katerim carinski organi prepustijo blago za namene, določene za carinski postopek, v katerega je blago dano.
 • Tveganje: pomeni verjetnost dogodka, ki se lahko zgodi v zvezi z vstopom, izstopom, tranzitom, prenosom in posebno rabo blaga, ki se giblje med carinskim območjem Skupnosti in državami ali ozemlji zunaj tega območja, ter v zvezi s prisotnostjo blaga, ki nima skupnostnega statusa, ki bi imel naslednje posledice: preprečil bi pravilno uporabo ukrepov Skupnosti ali nacionalnih ukrepov; ogrozil bi finančne interese Skupnosti in njenih držav članic; ogrozil bi varnost in varstvo Skupnosti in njenih prebivalcev, zdravje ljudi, živali in rastlin, okolje ali potrošnike.
 • Carinski dolg: pomeni obveznost osebe, da plača znesek uvozne ali izvozne dajatve, ki se v skladu z veljavno carinsko zakonodajo uporablja za določeno blago.

REFERENCE

AktZačetek veljavnostiPrenos v državah članicahUradni list

Uredba (ES) št. 450/2008 [sprejeto s postopkom soodločanja COD/2005/0246]

24.6.2008

UL L 145, 4.6.2008

POVEZANI AKTI

Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L 23/21, 26.1.2008).

Zadnja posodobitev: 23.03.2009
Pravno obvestilo | O spletišču | Išči | Kontakt | Na vrh