RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Modernizovaný colný kódex

V Colnom kódexe Spoločenstva sa ustanovujú a vymedzujú právne predpisy pre dovoz a vývoz tovaru medzi Spoločenstvom a tretími krajinami. Cieľom tohto nového kódexu je uľahčiť obchodovanie a zároveň zaručiť vysokú úroveň bezpečnosti na hraniciach.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex) [Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008].

SÚHRNY

Modernizovaným colným kódexom sa vytvára nové elektronické colné prostredie. Tento kódex zahŕňa spoločné colné postupy členských štátov a zároveň posilňuje konvergenciu medzi informačnými systémami 27 colných orgánov. Nahradí sa ním colný kódex Spoločenstva (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) z roku 1992 po prijatí a uskutočnení nevyhnutných vykonávacích ustanovení, a to najneskôr 24. júna 2013. Do tej doby zostáva v platnosti súčasný kódex.

Ustanovenia kódexu

Modernizovaný colný kódex z roku 2008 zahŕňa:

 • všeobecné ustanovenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti colných predpisov, úlohy colných orgánov a práv a povinností osôb, pokiaľ ide o právne predpisy v oblasti colníctva;
 • základné prvky vykonávania dovozného a vývozného práva a ostatných opatrení v rámci obchodovania s tovarom (spoločný colný sadzobník), pôvod tovaru, colná hodnota tovaru);
 • colný dlh * a záruky za tento dlh;
 • colné spracovanie tovaru vstupujúceho na colné územie Spoločenstva;
 • pravidlá týkajúce sa colného statusu, umiestnenia tovaru do colného režimu, ako aj overovania, prepustenia * a nakladania s tovarom;
 • prepustenie do voľného obehu a oslobodenie od dovozného cla;
 • osobitné colné režimy usporiadané podľa štyroch hospodárskych funkcií (tranzit, uskladnenie, osobitné použitie, zušľachťovací styk);
 • colné zaobchádzanie s tovarom na odchode z colného územia Spoločenstva (tovary opúšťajúce colné územie, vývoz a spätný vývoz, oslobodenie od vývozného cla);
 • výbor pre colný kódex a postupy umožňujúce Komisii prijať vykonávacie opatrenia kódexu.

Nové ustanovenia sa týkajú racionalizácie colných postupov s cieľom uľahčiť obchodovanie či zamedziť novým hrozbám.

Posilnením spoločných právnych a prevádzkových rámcov colných orgánov sa tak kódexom zavádzajú moderné postupy založené na elektronických metódach, a to s cieľom:

 • zabezpečiť všeobecné zjednodušenie a jednotné uplatňovanie colných predpisov;
 • zlepšovať colné kontroly, ktoré sú založené najmä na analýze rizík v rámci spoločného rámca riadenia rizík *. Iné než colné kontroly sa musia vykonávať, kedykoľvek je to možné, zároveň s colnými kontrolami na spoločnom mieste kontroly;
 • zjednodušovať postupy colného konania, ktoré budú plne elektronické, ponúknu maximálne zjednodušenia a budú sa môcť vykonávať centralizovaným spôsobom;
 • zefektívniť súčasné colné režimy „s ekonomickým účinkom a/alebo s podmienečným systémom“, ktoré sú usporiadané do „zvláštnych režimov“ umožňujúcich tranzit (vonkajší alebo vnútorný), uskladňovanie (dočasné uskladnenie, uskladnenie v colnom sklade, slobodné pásma), zvláštne použitie (dočasné použitie alebo konečné použitie) alebo zušľachťovací styk (aktívny alebo pasívny) tovarov s cieľom lepšie zohľadniť hospodárske potreby subjektov a zabezpečiť lepšiu dostupnosť týchto služieb.

V nadväznosti na oznámenie z roku 2003 o jednoduchom colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme sa stalo využívanie informačných a komunikačných technológií pravidlom.

Spoločné informačné systémy umožňujú výmenu údajov medzi colnými orgánmi pri dodržiavaní ustanovení o ochrane údajov. Tieto systémy sú zamerané najmä na:

 • formality hospodárskych subjektov *.
 • colné režimy (najmä v prípade centralizovaného colného konania) a registráciu/schvaľovanie hospodárskych subjektov (identifikácia a registrácia hospodárskych subjektov: EORI; udelenie osvedčenia schválených hospodárskych subjektov „zjednodušené colné postupy“ a/alebo „bezpečnosť a ochrana“: SHS);
 • riadenie rizík prostredníctvom spoločného rámca Komisie a členských štátov. Colným orgánom to umožní uskutočňovať kontroly na základe analýz na vnútroštátnej úrovni, na úrovni Spoločenstva a na medzinárodnej úrovni.

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty

Nový právny rámec umožní zjednodušiť colné postupy na výmenu tovarov medzi územiami patriacimi do colného územia Spoločenstva, na ktoré sa však vzťahuje smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, a na tie, na ktoré sa nevzťahuje.

Kontext

Colný kódex Spoločenstva prešiel modernizáciou po tom, čo vypršala Zmluva o ESUO a došlo k dvom po sebe nasledujúcim rozšíreniam Európskej únie. Okrem toho bol prispôsobený medzinárodnému dohovoru o zjednodušení a harmonizácii colných režimov a Charte základných práv Európskej únie.

Kľúčové pojmy použité v akte
 • Hospodársky subjekt: osoba, ktorá v rámci svojich obchodných činností zabezpečuje činnosti, ktorých sa týkajú právne predpisy v oblasti colníctva.
 • Prepustenie tovaru: krok, ktorým colné orgány dávajú tovar k dispozícii na účely stanovené colným režimom, do ktorého tento tovar patrí.
 • Riziko: pravdepodobnosť, že v súvislosti so vstupom, vyskladnením, tranzitom, prepravou alebo konečným použitím tovarov v obehu medzi colným územím Spoločenstva a krajinami alebo územiami mimo tohto územia, alebo v súvislosti s prítomnosťou tovarov, ktoré nemajú štatút Spoločenstva, nastane udalosť, ktorá môže spôsobiť: zamedzenie správneho uplatňovania opatrení Spoločenstva alebo vnútroštátnych opatrení; ohrozenie finančných záujmov Spoločenstva a jeho členských štátov; vznik hrozby pre bezpečnosť a ochranu Spoločenstva a jeho obyvateľov, pre zdravie osôb, zvierat alebo rastlín, pre životné prostredie alebo spotrebiteľov.
 • Colný dlh: povinnosť osoby uhradiť sumu dovozného alebo vývozného cla vzťahujúceho sa na určité tovary na základe platných právnych predpisov v oblasti colníctva.

REFERENCIE

AktNadobudnutie platnostiTranspozícia v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 450/2008 [prijatie: spolurozhodovanie COD/2005/0246]

24.6.2008

Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme [Ú. v. EÚ L 23/21, 26.1.2008].

Posledná aktualizácia: 23.03.2009
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok