RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 23 limbi
Limbi noi disponibile:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Codul vamal comunitar modernizat

Codul vamal comunitar stabileşte şi defineşte legislaţia aplicabilă importurilor şi exporturilor de mărfuri între Comunitate şi ţările terţe. Obiectivul acestui nou cod este de a facilita comerţul, garantând totodată un înalt nivel de siguranţă la frontiere.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului vamal comunitar (Codul vamal modernizat) [Jurnalul Oficial L 145 din 4.6.2008].

SINTEZĂ

Codul vamal modernizat creează un nou mediu vamal electronic. Acest nou cod integrează procedurile vamale comune statelor membre, consolidând totodată convergenţa între sistemele informatice ale celor 27 de administraţii vamale. El va înlocui Codul vamal comunitar (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) din 1992, atunci când dispoziţiile de punere în aplicare necesare vor fi adoptate şi aplicabile, cel târziu la 24 iunie 2013. Până atunci, rămâne în vigoare codul actual.

Dispoziţiile codului

Codul vamal modernizat din 2008 se referă la:

 • dispoziţiile generale referitoare la domeniul de aplicare a legislaţiei vamale, la misiunea vămii şi la drepturile şi obligaţiile persoanelor în ceea ce priveşte legislaţia vamală;
 • elementele pe baza cărora se aplică taxele de import şi export şi alte măsuri referitoare la comerţul cu mărfuri (Tariful vamal comun), originea mărfurilor, valoarea în vamă;
 • datoria vamală * şi garanţiile acestei datorii;
 • regimul vamal al mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Comunităţii;
 • normele privind statutul vamal, privind plasarea mărfurilor sub un anumit regim vamal şi privind verificarea, liberul de vamă * şi dispunerea asupra mărfurilor;
 • punerea în liberă circulaţie şi exonerarea de taxe la import;
 • regimurile vamale specifice, organizate în patru funcţii economice (tranzit, depozitare, destinaţie specifică şi perfecţionare);
 • tratamentul vamal al ieşirii mărfurilor din teritoriul vamal al Comunităţii (mărfuri care părăsesc teritoriul, exportul şi reexportul, exonerarea de taxe la export);
 • Comitetul Codului vamal şi procedurile care permit Comisiei să adopte măsuri de aplicare a codului.

Noile dispoziţii se referă la raţionalizarea procedurilor vamale, atât pentru facilitatea comerţului, cât şi pentru prevenirea noilor ameninţări.

Astfel, printr-o consolidare a cadrelor normative şi de reglementare comune autorităţilor vamale, codul instituie procese moderne, fondate pe procedee informatice, pentru:

 • garantarea, în general, a simplificării şi aplicării uniforme a legislaţiei vamale;
 • îmbunătăţirea controalelor vamale, care se efectuează, în principal, în baza unei analize a riscurilor într-un cadru comun de gestionare a riscurilor *. Controalele, altele decât cele vamale, trebuie, pe cât posibil, să se efectueze simultan cu cele vamale, la un „ghişeu unic”;
 • facilitarea procedurilor de vămuire, care vor fi informatizate integral, vor oferi simplificări maxime şi vor putea fi efectuate în mod centralizat;
 • raţionalizarea actualelor regimuri vamale „economice şi/sau suspensive”, care sunt reorganizate în „regimuri speciale” care permit tranzitul (extern sau intern), depozitarea (depozitare temporară, antrepozitare vamală, zonă liberă), destinaţia specială (admitere temporară sau destinaţie finală) sau perfecţionarea (perfecţionarea activă sau pasivă) mărfurilor, pentru a corespunde mai bine nevoilor economice ale operatorilor economici şi a simplifica accesul la acestea.

Ca urmare a comunicării din 2003 intitulate „un mediu simplu şi informatizat pentru vamă şi comerţ”, utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor devine regulă.

Sistemele informatice comune permit schimbul de date între autorităţile vamale, respectând dispoziţiile care reglementează protecţia datelor. Aceste sisteme vizează în special:

 • formalităţile îndeplinite de operatorii economici *;
 • regimurile vamale (în special în cazul vămuirii centralizate) şi înregistrarea/autorizarea operatorilor economici (identificarea şi înregistrarea operatorilor economici: EORI; acordarea statutului de operator economic autorizat „simplificări vamale” sau/şi „securitate şi siguranţă”: AEO);
 • gestionarea riscurilor printr-un cadru comun Comisiei şi statelor membre. Aceasta permite autorităţilor vamale să efectueze controale bazate pe analize naţionale, comunitare şi internaţionale.

Sistem comun al taxei pe valoarea adăugată

Noul cadru juridic va permite simplificarea procedurilor vamale pentru schimburile de mărfuri între teritoriile care fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii, dar cărora li se aplică Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, şi cele cărora aceasta nu li se aplică.

Context

Codul vamal comunitar a fost modernizat în urma expirării Tratatului CECO şi a celor două extinderi succesive ale Uniunii Europene. În plus, acesta este în conformitate cu Convenţia internaţională pentru simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale şi Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Termeni-cheie ai actului
 • Operator economic: o persoană care desfăşoară, în cadrul activităţii sale profesionale, activităţi reglementate de legislaţia vamală.
 • Liber de vamă: act prin care autorităţile vamale pun mărfurile la dispoziţie în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate.
 • Risc: probabilitatea producerii, la intrarea, ieşirea, tranzitul, transferul sau destinaţia finală a mărfurilor care circulă între teritoriul vamal al Comunităţii şi ţările sau teritoriile situate în afara acestui teritoriu sau la staţionarea mărfurilor care nu au statut comunitar, a unui eveniment care ar avea unul dintre următoarele rezultate: împiedică aplicarea corectă a măsurilor comunitare sau naţionale; compromite interesele financiare ale Comunităţii sau ale statelor membre; constituie o ameninţare pentru securitatea şi siguranţa Comunităţii şi a rezidenţilor acesteia, pentru sănătatea persoanelor, a animalelor sau a plantelor, pentru mediu sau pentru consumatori.
 • Datorie vamală: obligaţia unei persoane de a plăti cuantumul taxelor la import şi la export care se aplică unor mărfuri specifice în conformitate cu legislaţia vamală în vigoare.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 450/2008 [adoptare: codecizie COD/2005/0246]

24.6.2008

-

JO L 145 din 4.6.2008

ACTE CONEXE

Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă şi comerţ [Jurnalul Oficial L 23/21 din 26.1.2008].

Ultima actualizare: 23.03.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii