RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zmodernizowany wspólnotowy kodeks celny

Wspólnotowy kodeks celny ustala i określa przepisy stosowane do importu i eksportu towarów między Wspólnotą i państwami trzecimi. Nowy kodeks ma na celu ułatwienie handlu przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa na granicach.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) [Dz.U. L 145 z 4.6.2008].

STRESZCZENIE

Zmodernizowany kodeks celny tworzy nowy elektroniczny system celny. Ujmuje procedury celne wspólne dla wszystkich państw członkowskich, wzmacniając jednocześnie zbieżność między systemami informatycznymi 27 administracji celnych. Do dnia 24 czerwca 2013 r. zastąpi Wspólnotowy kodeks celny (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) z 1992 r., kiedy niezbędne przepisy wykonawcze zostaną przyjęte i będą stosowane. Do tego czasu stosuje się obecny kodeks.

Przepisy kodeksu

Zmodernizowany wspólnotowy kodeks celny z 2008 r. obejmuje:

 • przepisy ogólne dotyczące zakresu stosowania ustawodawstwa celnego, misji służb celnych oraz praw i obowiązków osób wobec przepisów celnych,
 • podstawowe elementy dotyczące stosowania praw do importu lub eksportu oraz inne środki w ramach wymiany towarów (wspólna taryfa celna), pochodzenie towarów, wartość celna towarów),
 • dług celny * i jego zabezpieczenie,
 • procedury celne dotyczące towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty,
 • przepisy dotyczące statusu celnego, objęcia towarów procedurą celną oraz weryfikacji, zwolnienia * i dysponowania towarami,
 • zasady dopuszczenia do swobodnego obrotu i zwolnienia z należności celnych przywozowych,
 • specjalne procedury celne podzielone na cztery rodzaje działalności (tranzyt, składowanie, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie),
 • zasady celne wywozu towarów z obszaru celnego Wspólnoty (towary opuszczające obszar, eksport i reeksport, zwolnienie z należności celnych wywozowych),
 • komitet kodeksu celnego i procedury przyjęcia przez Komisję środków wykonawczych do kodeksu.

Nowe przepisy dotyczące usprawnienia procedur celnych, zarówno w celu ułatwienia handlu, jak i zapobiegania nowym zagrożeniom.

Poprzez wzmocnienie ram prawnych i operacyjnych wspólnych dla władz celnych kodeks wprowadza nowoczesny proces oparty na systemie informatycznym, aby:

 • zagwarantować uproszczenie i jednolite stosowanie przepisów celnych,
 • poprawić kontrole celne, który opierają się głównie na analizie ryzyka na podstawie wspólnych ram zarządzania ryzykiem *. Kontrole inne niż celne powinno przeprowadzać się – w miarę możliwości – w tym samym czasie i miejscu, co kontrole celne,
 • ułatwić procedury odprawy celnej, które będą w pełni zinformatyzowane, uproszczone i scentralizowane,
 • zracjonalizować obecne systemy celne gospodarcze i/lub zawieszające, które przekształcono w system procedur specjalnych, umożliwiający tranzyt (zewnętrzny i wewnętrzny), składowanie (czasowe składowanie, składowanie celne i wolne obszary celne), szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa lub końcowe przeznaczenie) lub przetwarzanie (uszlachetnianie czynne lub bierne) towarów, aby lepiej odpowiadać na ekonomiczne potrzeby przedsiębiorców i ułatwić dostęp.

W wyniku komunikatu z 2003 r. w sprawie prostego, bezpapierowego środowiska dla urzędów celnych i handlu, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych stało się regułą.

Wspólne systemy informatyczne umożliwiają wymianę danych między urzędami celnymi z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Systemy te obejmują:

 • formalności dopełniane przez przedsiębiorców *,
 • systemy celne (szczególnie w przypadku odprawy scentralizowanej) i rejestracji/upoważnień przedsiębiorców (identyfikacja i rejestracja przedsiębiorców: numer EORI, przyznanie statusu przedsiębiorcy upoważnionego do korzystania z uproszczeń celnych i/lub do korzystania z ułatwień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony – świadectwo AEO),
 • wspólne ramy zarządzania dla Komisji i państw członkowskich. Umożliwia to organom celnym przeprowadzenie kontroli na podstawie analiz krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.

Wspólny system podatku od wartości dodanej

Nowe ramy prawne pozwalają na uproszczenie procedury celnej wymiany towarów pomiędzy tymi częściami obszaru celnego Wspólnoty, do których stosuje się przepisy dyrektywy 2006/112/WE, a częściami tego obszaru, do których nie stosuje się tych przepisów.

Kontekst

Wspólnotowy kodeks celny został unowocześniony w następstwie wygaśnięcia Traktatu o EWWiS oraz dwóch następujących po sobie rozszerzeń Unii Europejskiej. Ponadto został zmieniony zgodnie z Międzynarodową konwencją dotyczącą uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Przedsiębiorca: osoba, która w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się działaniami objętymi przepisami prawa celnego.
 • Zwolnienie towarów: czynność podjęta przez organy celne, umożliwiająca użycie towarów do celów określonych dla procedury celnej, którą zostały objęte.
 • Ryzyko: prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia mającego związek z wprowadzaniem, wyprowadzaniem, tranzytem, przemieszczaniem lub końcowym przeznaczeniem towarów przemieszczanych między obszarem celnym Wspólnoty a krajami lub terytoriami znajdującymi się poza tym obszarem oraz z obecnością towarów nieposiadających statusu wspólnotowego, które powodowałoby jeden z następujących skutków: uniemożliwiałoby prawidłowe stosowanie środków wspólnotowych lub krajowych, przynosiłoby szkodę interesom finansowym Wspólnoty i jej państw członkowskich, stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa i ochrony Wspólnoty i jej mieszkańców, dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, dla środowiska lub dla konsumentów.
 • Dług celny: nałożony na określoną osobę obowiązek uiszczenia stosownej kwoty należności celnych przywozowych lub wywozowych, określonej dla danych towarów na mocy obowiązującego prawodawstwa celnego.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTranspozycja przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 450/2008 [procedura współdecyzji COD/2005/0246]

24.6.2008

Dz.U. L 145 z 4.6.2008

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu [Dz.U. L 23 z 26.1.2008].

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2009
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony