RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 23 talen
Nieuwe beschikbare talen:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Communautair douanewetboek gemoderniseerd

Het communautair douanewetboek bepaalt en definieert de wetgeving die van toepassing is op de in- en uitvoer van goederen tussen de Gemeenschap en derde landen. Dit nieuwe wetboek heeft tot doel de handel te vergemakkelijken en tegelijkertijd aan de grenzen een hoog veiligheidsniveau te garanderen.

BESLUIT

Verordening (EG) Nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek) [Publicatieblad L 145 van 4.6.2008].

SAMENVATTING

Het gemoderniseerde douanewetboek stelt een nieuwe, elektronische douaneomgeving in. Dit nieuwe wetboek integreert de gemeenschappelijke douaneprocedures van de lidstaten en zorgt ervoor dat de informaticasystemen van de 27 douaneadministraties beter op elkaar worden afgestemd. Het zal het communautair douanewetboek van 1992 vervangen zodra de nodige uitvoeringsbepalingen zijn goedgekeurd en van kracht zijn geworden, wat uiterlijk op 24 juni 2013 zal zijn. Tot dan blijft het huidige wetboek van kracht.

Bepalingen uit het wetboek

Het gemoderniseerd douanewetboek van 2008 heeft betrekking op:

 • de algemene bepalingen betreffende het toepassingsgebied van de douanewetgeving, de missie van de douane en de rechten en plichten van personen in het kader van de douanewetgeving;
 • de factoren die ten grondslag liggen aan de toepassing van de in- en uitvoerrechten en andere maatregelen waaraan het goederenverkeer is onderworpen (gemeenschappelijk douanetarief, oorsprong van goederen en douanewaarde);
 • de douaneschuld * en de zekerheidsstelling ervoor;
 • de behandeling door de douane van goederen die worden binnengebracht in het douanegebied van de Gemeenschap;
 • de geldende voorschriften in verband met douanestatus, plaatsing van goederen onder een douaneregeling, verificatie, vrijgeving * en verwijdering van goederen;
 • het in het vrije verkeer brengen en de vrijstelling van invoerrechten;
 • de bijzondere douaneregelingen, die worden onderverdeeld in vier economische functies (douanevervoer, opslag, specifieke bestemming en veredeling);
 • de behandeling door de douane van het vertrek van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap (goederen die het douanegebied verlaten, uitvoer en wederuitvoer, vrijstelling van uitvoerrechten);
 • het Comité douanewetboek en de procedures volgens dewelke de Commissie uitvoeringsmaatregelen voor het wetboek kan goedkeuren.

De nieuwe bepalingen hebben tot doel de douaneprocedures te rationaliseren, zowel om de handel te vergemakkelijken als om nieuwe bedreigingen te voorkomen.

Door een versterking van de gemeenschappelijke reglementaire en operationele kaders van de douaneautoriteiten stelt het wetboek moderne processen in die zijn gebaseerd op systemen voor automatische gegevensverwerking, teneinde:

 • de vereenvoudiging en uniforme toepassing van de douanewetgeving te waarborgen;
 • de douanecontroles te verbeteren, die hoofdzakelijk worden uitgevoerd op basis van een risicoanalyse binnen een gemeenschappelijk kader voor risicobeheer *. Andere controles dan douanecontroles moeten waar mogelijk samen met de douanecontroles worden uitgevoerd, in een “one-stop-shop”;
 • de douaneprocedures te vergemakkelijken; deze zullen volledig elektronisch verlopen zodat de vereenvoudigingen kunnen worden geoptimaliseerd en de procedures kunnen worden gecentraliseerd;
 • de huidige “economische en/of opschortende” douaneregelingen te rationaliseren; deze zullen worden herverdeeld in “bijzondere regelingen” voor het douanevervoer (extern of intern), de opslag (tijdelijke opslag, douane-entrepot, vrije zone), de specifieke bestemming (tijdelijke invoer of bijzondere bestemming) en de actieve of passieve veredeling van goederen om ze beter af te stemmen op de economische behoeften van de marktdeelnemers en ze toegankelijker te maken.

Sinds de mededeling van 2003 betreffende eenvoudige en papierloze procedures voor de douanediensten en het bedrijfsleven wordt het gebruik van informatie- en communicatietechnologie de regel.

Met gemeenschappelijke informaticasystemen kunnen douaneautoriteiten onderling gegevens uitwisselen in overeenkomst met de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming. Deze systemen hebben met name betrekking op:

 • de door de marktdeelnemers * vervulde formaliteiten;
 • de douaneregelingen (in het bijzonder in geval van gecentraliseerde vrijmaking) en de registratie/erkenning van marktdeelnemers (identificatie en registratie van de marktdeelnemers: EORI; toekenning van de status van geautoriseerde markdeelnemer “vereenvoudiging douane” en “beveiliging en veiligheid”: AEO);
 • het beheer van de risico’s in een gemeenschappelijk kader van de Commissie en de lidstaten, om de douaneautoriteiten in staat te stellen controles uit te voeren op basis van nationale, communautaire en internationale analyses.

Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

Door het nieuwe rechtskader zullen de douaneprocedures voor de handel in goederen tussen de delen van het douanegebied van de Gemeenschap waar de bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG inzake het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde gelden en delen van dat gebied waar deze bepalingen niet gelden, kunnen worden vereenvoudigd.

Context

Het communautair douanewetboek werd gemoderniseerd naar aanleiding van het verstrijken van het EGKS-Verdrag en de twee opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie. Bovendien werd het in overeenstemming gebracht met de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Belangrijkste begrippen
 • Marktdeelnemer: de persoon die zich in het kader van zijn bedrijfsvoering bezighoudt met activiteiten die onder de douanewetgeving vallen.
 • Vrijgave van goederen: terbeschikkingstelling door de douaneautoriteiten van goederen voor de doeleinden die zijn voorzien in de douaneregeling waaronder de goederen zijn geplaatst.
 • Risico: de waarschijnlijkheid dat zich, in relatie tot het binnenbrengen, het uitgaan, de doorvoer, het overbrengen of de bijzondere bestemming van goederen die tussen het douanegebied van de Gemeenschap en landen of gebieden buiten dat gebied worden vervoerd, en in verband met de aanwezigheid van goederen die niet de status van communautaire goederen hebben, een gebeurtenis voordoet die: de correcte toepassing van communautaire of nationale maatregelen in de weg staat, de financiële belangen van de Gemeenschap en haar lidstaten schaadt, een gevaar vormt voor de veiligheid en de beveiliging van de Gemeenschap en haar ingezetenen, de gezondheid van mens, dier of plant, het milieu of de consument.
 • Douaneschuld: de verplichting van een persoon tot betaling van het bedrag aan in- of uitvoerrechten dat uit hoofde van de geldende douanewetgeving verschuldigd is.

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingOmzetting in nationaal rechtPublicatieblad

Verordening (EG) nr. 450/2008 [goedkeuring: medebeslissing COD/2005/0246]

24.6.2008

-

PB L 145 van 4.6.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking nr. 70/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven [Publicatieblad L 23/21 van 26.1.2008].

Laatste wijziging: 21.01.2009
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven