RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kodiċi Doganali Komunitarju Modernizzat

Il-Kodiċi Doganali Komunitarju jiffissa u jiddefinixxi l-leġiżlazzjoni applikabbli għall-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet bejn il-Komunità u l-pajjiżi terzi. Dan il-Kodiċi l-ġdid għandu l-għan li jiffaċilita l-kummerċ filwaqt li jiggarantixxi livell għoli ta’ sigurtà fil-fruntieri.

ATT

Regolament (KE) Nru 450/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali Komunitarju (Kodiċi Doganali Modernizzat) (ĠU L 145, 4.6.2008).

SOMMARJU

Il-Kodiċi Doganali Modernizzat joħloq ambjent doganali elettroniku ġdid. Dan il-Kodiċi l-ġdid jintegra l-proċeduri doganali komuni bejn l-Istati Membri filwaqt li jsaħħaħ il-konverġenza bejn is-sistemi informatiċi tas-27 amministrazzjoni doganali. Se jieħu post il-Kodiċi Doganali Komunitarju (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) tal-1992, meta d-dispożizzjonijiet meħtieġa jiġu adottati u jsiru applikabbli, mhux aktar tard mill-24 ta’ Ġunju 2013. Sa dak in-nhar jibqa’ applikabbli l-Kodiċi attwali.

Dispożizzjonijiet tal-Kodiċi

Il-Kodiċi Doganali Modernizzat tal-2008 jikkonċerna:

 • id-dispożizzjonijiet ġenerali relatati mal-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni doganali, mal-missjoni tad-dwana u mad-drittijiet u l-obbligi tal-persuni fir-rigward tal-leġiżlazzjoni doganali;
 • l-elementi li jifformaw il-bażi għall-applikazzjoni tad-dazji tal-importazzjoni jew tal-esportazzjoni u miżuri oħra fil-qafas tal-kummerċ tal-merkanzija (tariffa doganali komuni), l-oriġini tal-merkanzjia, il-valur doganali;
 • id-dejn doganali * u l-garanziji ta’ dan id-dejn;
 • it-trattament doganali tal-merkanzija introdotta fit-territorju doganali tal-Komunità;
 • ir-regoli applikabbli għall-istatus doganali, għat-tqegħid ta’ merkanzija taħt proċedura doganali, kif ukoll il-verifika, ir-rilaxx * u d-disponiment tal-merkanzija;
 • ir-rilaxx għal moviment liberu u l-eżenzjoni mid-dazji tal-importazzjoni;
 • il-proċeduri doganali partikolari, magħqudin fi gruppi taħt erba’ funzjonijiet ekonomiċi (tranżitu, ħżin, użu speċifiku, proċessar);
 • it-trattament doganali tat-tluq tal-merkanzija mit-territorju doganali tal-Komunità (merkanzija li titlaq mit-territorju, esportazzjoni u esportazzjoni mill-ġdid, eżenzjoni mid-dazji tal-esportazzjoni);
 • il-Kumitat tal-Kodiċi Doganali u l-proċeduri li jippermettu l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ applikazzjoni tal-Kodiċi mill-Kummissjoni.

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda li jtejbu l-effiċjenza tal-proċeduri doganali, kemm sabeix jiġi faċilitat il-kummerċ kif ukoll bħala prevenzjoni ta’ theddid ġdid.

Għaldaqstant, permezz ta’ tisħiħ tal-oqsfa regolatorji u operazzjonali komuni bejn l-awtoritajiet doganali, il-Kodiċi jimplimenta proċessi moderni, imsejsa fuq proċessi informatiċi, sabiex:

 • b’mod ġenerali jiġu garantiti s-simplifikazzjoni u l-applikazzjoni uniformi tal-leġiżlazzjoni doganali;
 • jittejbu l-kontrolli doganali, li prinċipalment isiru permezz ta’ valutazzjoni tar-riskji fi ħdan il-qafas komuni tal-ġestjoni tar-riskji *. Fejn dan ikun possibbli, il-kontrolli l-oħrajn li mhumiex doganali jridu jiġu sottomessi għal “one-stop-shop” b’mod simultanju mal-kontrolli doganali;
 • jiġu faċilitati l-proċeduri ta’ approvazzjoni doganali, li se jiġu kompjuterizzati b’mod integrali, se joffru l-massimu f’dak li għandu x’jaqsam ma’ simplifikazzjonijiet u se jkunu jistgħu jitwettqu b’mod ċentralizzat;
 • jiġu razjonalizzati l-proċeduri doganali “ekonomiċi u/jew ta’ sospensjoni” attwali, li reġgħu ġew organizzati fi “proċeduri partikolari” li jippermettu t-tranżitu (estern jew intern), il-ħżin (ħażna temporanja, ħażna doganali, żona libera), l-użu speċifiku (ammissjoni temporanja jew destinazzjoni partikolari) jew l-ipproċessar (perfezzjonament attiv jew passiv) ta’ merkanzija, sabiex ikun hemm korrispondenza akbar mal-ħtiġijiet ekonomiċi tal-operaturi u sabiex jiġi simplifikat l-aċċess għalihom.

Wara l-komunikazzjoni tal-2003 intitolata “Ambjent sempliċi u li jevita l-użu ta’ karti għad-dwana u l-kummerċ”, l-użu tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-Komunikazzjoni sar ir-regola.

Sistemi tal-informazzjoni komuni li jippermettu l-iskambju ta’ dejta bejn l-awtoritajiet doganali, filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-protezzjoni tad-dejta. Fil-mira tagħhom, dawn is-sistemi għandhom b'mod partikolari:

 • il-formalitajiet imwettqa mill-atturi ekonomiċi *;
 • il-proċeduri doganali (b’mod partikolari fil-każ ta’ approvazzjoni doganali ċentralizzata) u r-reġistrazzjoni/l-awtorizzazzjoni ta’ atturi ekonomiċi (identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-atturi ekonomiċi: EORI (Economic Operator Registration and Identification); l-għoti ta’ status ta’ attur ekonomiku awtorizzat “simplifikazzjonijiet doganali” u/jew “sigurtà u sikurezza”: AEO (Authorised Economic Operator);
 • il-ġestjoni tar-riskji permezz ta’ qafas komuni għall-Kummissjoni u l-Istati Membri. Dan sabiex jippermettu lill-awtoritajiet doganali jimplimentaw kontrolli bbażati fuq analiżi nazzjonali, komunitarji u internazzjonali.

Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud

Il-qafas ġuridiku l-ġdid se jippermetti li jiġu simplifikati l-proċeduri doganali għall-kummerċ tal-merkanzija bejn it-territorji li jiffurmaw parti mit-territorju doganali tal-Komunità iżda li għalihom tapplika d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud u dawk it-territorji li din id-Direttiva ma tapplikax għalihom.

Kuntest

Il-Kodiċi Doganali Komunitarju ġie modernizzat wara l-iskadenza tat-Trattat KEFA u wara ż-żewġ proċessi ta’ tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, huwa konformi mal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar is-Simplifikazzjoni u l-Armonizzazzjoni tal-Proċeduri Doganali, u l-Karta tad-Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea.

Termini ewlenin tal-Att
 • Attur ekonomiku: persuna li, fi ħdan il-qafas tal-attivitajiet kummerċjali tagħha, twettaq attivitajiet koperti mil-leġiżlazzjoni doganali.
 • Rilaxx ta’ merkanzija: l-att li permezz tiegħu l-awtoritajiet doganali jqiegħdu għad-dispożizzjoni merkanzija għall-iskopijiet previsti mill-proċedura doganali li hija soġġetta għaliha.
 • Riskju: il-probabbiltà ta’ avveniment li jista’ jiġri, fir-rigward tal-importazzjoni, l-esportazzjoni, it-tranżitu, it-trasferiment jew l-użu aħħari tal-merkanzija trasportata bejn it-territorju doganali tal-Komunità u pajjiżi jew territorji barra dak it-territorju u l-preżenza ta’ merkanzija li ma għandhiex status Komunitarju, li jista’ jkollha kwalunke mir-riżulati li ġejjin: tipprevjeni l-applikazzjoni korretta tal-miżuri Komunitarji jew nazzjonali; tikkomprometti l-interessi finanzjarji tal-Komunità u tal-Istati Membri tagħha; tkun ta’ theddida għas-siġurtà u s-sikurezza tal-Komunità u r-residenti tagħha, għal saħħet il-bniedem, l-annimali jew il-pjanti, għall-ambjent jew għall-konsumaturi.
 • Dejn doganali: tfisser l-obbligu ta’ persuna biex tħallas l-ammont ta’ dazju fuq l-importazzjoni jew l-esportazzjoni li japplika għal merkanzija speċifika taħt il-leġiżlazzjoni doganali fis-seħħ.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħTraspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali

Regolament (KE) Nru 450/2008 (adozzjoni: kodeċiżjoni COD/2005/0246)

24.6.2008

ĠU L 145, 4.6.2008

ATTI RELATATI

Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008 dwar ambjent mingħajr karti għad-dwana u l-kummerċ (ĠU L 23/21, 26.1.2008).

L-aħħar aġġornament: 23.03.2009
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna