RSS
Alfabētiskais rādītājs
Ši lapa ir pieejama 23 valodas
Jaunas pieejamas valodas:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Modernizētais Kopienu Muitas kodekss

Kopienas Muitas kodekss nosaka un definē tiesību aktus, kas piemērojami preču importam un eksportam starp Kopienas valstīm un trešām valstīm. Jaunā kodeksa mērķis ir vienkāršot tirdzniecību, vienlaikus garantējot jaunu drošības līmeni uz robežas.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Regula (EK) Nr. 450/2008, (Modernizētais muitas kodekss) (OV L 145, 4.6.2008.)

KOPSAVILKUMS

Modernizētais muitas kodekss rada jaunu elektronisku muitas vidi. Jaunais kodekss ietver dalībvalstu kopīgās muitas procedūras, pastiprinot konverģenci starp 27 muitas administrāciju informātikas sistēmām. Tas aizvietos 1992. gada Kopienas Muitas kodeksu (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) laikā, kamēr tiks pieņemti un piemēroti nepieciešamie piemērošanas noteikumi, ko pieņems vēlākais 2013. gada 24. jūnijā. Līdz tam piemērojams pastāvošais kodekss.

Kodeksa noteikumi

2008. gada Modernizētajā muitas kodeksā ietverti:

 • vispārīgie noteikumi par muitas tiesību aktu piemērošanas jomu, muitas uzdevumiem un personu tiesībām un pienākumiem attiecībā uz muitas tiesību aktiem,

 • pamatelementi preču ievešanas vai izvešanas un citu darbību preču apmaiņas jomā tiesību normu piemērošanā (kopīgais muitas tarifs), preču izcelsme, muitas vērtība,
 • muitas parāds * un šā parāda garantijas,
 • Kopienas muitas teritorijā ievesto preču muitošana,
 • noteikumi, kas piemērojami muitas statusam, preču pakļaušanai muitas režīmam, kā arī pārbaudei, atlaišanai * un preču noteikumiem,
 • laišana brīvā apgrozībā un atbrīvošana no ievedmuitas,
 • speciāli muitas režīmi, kas sagrupējami četrās ekonomiskās funkcijās (tranzīts, uzglabāšana, īpaša izlietošana, pārstrāde),
 • no Kopienas muitas teritorijas izvedamo preču muitošana (preces, kas atstāj teritoriju, izvešana un atkārtota izvešana, atbrīvošana no izvedmuitas),
 • Muitas kodeksa komiteja un procedūras, lai Komisija pieņemtu kodeksa piemērošanas pasākumus.

Jaunie noteikumi attiecas uz muitas procedūru racionalizēšanu, kā arī tirdzniecības atvieglojumiem un jaunu apdraudējumu novēršanu.

Tādējādi, pastiprinot muitas administrāciju kopējos muitas noteikumus un darbības, kodekss izveido modernu procesu, kas balstās uz elektroniskām procedūrām, lai:

 • nodrošinātu galvenokārt muitas tiesību aktu vienkāršošanu un vienotu piemērošanu,
 • uzlabotu muitas kontroli, kas galvenokārt notiek, analizējot risku pēc Risku pārvaldīšanas sistēmas vadlīnijām *. Cita veida pārbaudēm bez muitas kontroles, cik iespējams, jānotiek vienlaikus ar muitas kontroli pie “viena lodziņa”,
 • vienkāršotu atmuitošanas procedūras, kas tiks pilnībā informatizētas, un dotu iespēju maksimāli tās vienkāršot un veikt centralizēti,
 • racionalizētu pastāvošos muitas režīmus “ar ekonomisku ietekmi vai atliktās nodokļu maksāšanas režīmā”, kas tiks reorganizēti kā “speciāli režīmi”, atļaujot preču tranzītu (ārējo vai iekšējo), uzglabāšanu (uz laiku, muitas noliktavā, brīvajā zonā), īpašu izlietošanu (pieņemšanu uz laiku vai ar īpašu mērķi) vai pārstrādi (aktīvu vai pasīvu uzlabošanu), lai labāk atbilstu operatoru ekonomiskajām vajadzībām un vienkāršotu muitas pieeju.

Saskaņā ar 2003. gada paziņojumu "Vienkāršota bezpapīra muitas un tirdzniecības vide” regulāri tiek izmantotas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Kopīgas informātikas sistēmas ļauj muitas administrācijām apmainīties ar datiem, ievērojot datu aizsardzību regulējošos noteikumus. Šīs sistēmas it īpaši attiecas uz:

 • uzņēmēju veiktajām formalitātēm *,
 • muitas režīmiem (īpaši centralizētas atmuitošanas gadījumā) un uzņēmēju reģistrēšanu / atļauju izsniegšanu (identificēšanu un uzņēmēju piereģistrēšanu: EORI; atzītā “vienkāršotās muitas procedūras” un/vai “droša un uzticama” statusa piešķiršanu uzņēmējam: AEO),
 • risku pārvaldību ar Komisijas un dalībvalstu kopējām vadlīnijām. Tas ļaus muitas administrācijām veikt uz nacionālas, ES atbilstošas un starptautiskas analīzes balstītu kontroli.

Kopējā pievienotās vērtības sistēma

Jaunais juridiskais ietvars ļaus vienkāršot muitas procedūras preču apmaiņā starp teritorijām, kuras pieder pie Kopienas Muitas teritorijas, bet kurām piemērojama Padomes Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, un tām, kurām tā nav piemērojama.

Priekšvēsture

Kopienas Muitas kodekss ir modernizēts pēc EOTK līguma izbeigšanās un divām secīgām Eiropas Savienības paplašināšanām. Turklāt tas saskaņots ar starptautisko konvenciju par muitas režīmu vienkāršošanu un harmonizāciju un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu.

Aktā lietotie svarīgākie termini
 • Uzņēmējs: persona, kas komercdarbības ietvaros veic darbības, uz kurām attiecas muitas tiesību akti.
 • Preču atlaišana: akts, ar kuru muitas administrācija nodod muitas režīmam pakļautās preces izmantošanai tām paredzētajam mērķim.
 • Risks: iespēja, ka saistībā ar Kopienas muitas teritorijā vai ārpus šīs teritorijas vai valsts atrodošos preču ievešanu, izvešanu, tranzītu, transfēru vai īpašu izlietošanu, vai preču klātbūtni, kam nav Kopienas statusa, varētu notikt kaut kas, kā sekas būtu: kaitējums pareizai Kopienas vai nacionālo pasākumu piemērošanai, Kopienas un dalībvalstu finanšu interešu aizskārums, draudi Kopienas un tās pilsoņu drošībai un personu veselībai, dzīvniekiem vai augiem, videi vai patērētājiem.
 • Muitas parāds: personas pienākums samaksāt ievedmuitas vai izvedmuitas nodokļu summu, kas piemērojama atsevišķām precēm saskaņā ar esošajiem muitas tiesību aktiem.

ATSAUCES

AktsStāšanās spēkāTransponēšana dalībvalstīsOficiālais Vēstnesis

Regula (EK) Nr. 450/2008 (pieņemta: koplēmums COD/2005/0246)

24.6.2008.

OV L 145, 4.6.2008.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Lēmums Nr. 70/2008/EK par elektronisku muitas un tirdzniecības vidi (OV L 23, 26.1.2008.).

Pēdējā atjaunināšana: 23.03.2009
Juridisks paziņojums | Par šo vietni | Meklēt | Kontakti | Lapas sākums