RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Modernizuotas Bendrijos muitinės kodeksas

Bendrijos muitinės kodekse nustatomi ir apibrėžiami teisės aktai, taikomi prekių importui ir eksportui tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių. Naujuoju kodeksu siekiama palengvinti prekybą ir užtikrinti aukšto lygio sienų saugumą.

DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 450/2008 dėl Bendrijos muitinių kodekso (Modernizuotas muitinės kodeksas) (OL L 145, 2008 6 4).

SANTRAUKA

Modernizuotu muitinės kodeksu sukuriama nauja elektroninė muitinės aplinka. Šis naujas kodeksas apima bendras muitinės procedūras Valstybėse narėse ir sustiprina konvergenciją tarp 27 muitinės administracijų kompiuterinių sistemų. Jis pakeis 1992 m. Bendrijos muitinės kodeksą (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), kai bus patvirtintos ir pritaikytos įgyvendinimo nuostatos, vėliausiai 2013 m. birželio 24 d. Iki to laiko galioja dabartinis kodeksas.

Kodekso įgyvendinimas

2008 m. Modernizuotame muitinės kodekse numatyta:

 • bendrosios nuostatos, susijusios su muitinės teisės aktų taikymo sritimi, muitinės misija ir asmenų teisėmis bei pareigomis pagal muitinės teisės aktus;
 • prekių importo ir eksporto teisių bei kitų priemonių pagrindiniai elementai (bendrasis muitų tarifas), prekių kilmė, muitinė vertė);
 • skola muitinei * ir skolos garantijos;
 • į Bendrijos muitinės teritoriją įvežtų prekių muitinis patikrinimas;
 • reikalavimai, taikomi muitinės statusui, muitinės procedūros įforminimui prekėms, pat patikrinimui, arešto turtui nuėmimui * ir prekių disponavimui;
 • laisva apyvarta ir atleidimas nuo importo mokesčių;
 • atskiros muitinės procedūros, suskirstytos į keturias ekonomines funkcijas (tranzitą, saugojimą, ypatingą naudojimą, perdirbimą);
 • iš Bendrijos muitinės teritorijos išvežamų prekių muitinis patikrinimas (iš teritorijos išvežamos prekės, eksportas ir grįžtamasis eksportas, atleidimas nuo eksporto mokesčių);
 • muitinės kodekso komitetas ir procedūros, padedančios Komisijai įgyvendinti kodekso priemones.

Naujosios nuostatos, susijusios su muitinės procedūrų racionalizavimu, siekiant supaprastinti prekybą ir apsisaugoti nuo naujų grėsmių.

Įgyvendinus Kodekso modernius procesus, paremtus duomenų apdorojimo techninėmis priemonėmis, sustiprinamos bendros muitinės reguliavimo ir vykdymo sistemos, siekiant:

 • užtikrinti, kad muitinės teisės aktai būtų supaprastinti ir vienodi;
 • pagerinti muitinės kontrolę, kuri pirmiausiai vykdoma atliekant rizikos analizę pagal bendrą rizikos valdymo planą *. Kita kontrolė, kurią muitininkai privalo, jei tik įmanoma, atlikti kartu su muitinės kontrole, taikant vieno langelio principą;
 • palengvinti muitinės procedūras, kurios bus visiškai kompiuterizuotos, iki maksimumo supaprastintos ir atliekamos centralizuotai;
 • supaprastinti galiojančias „ekonomines ir (arba) prailgintas“ muitinės procedūras, kurios pertvarkomos į „specialią sistemą“, kuri palengvintų tranzitą (išorinį ir vidinį), saugojimą (laikiną saugojimą, muitinės sandėlį, laisvąją zoną), ypatingą panaudojimą (laikinąjį įvežimą arba ypatingą paskirtį) arba prekių perdirbimą (laikinąjį įvežimą arba išvežimą perdirbti), siekiant geriau patenkinti ekonominius subjektų poreikius ir supaprastinti prieigą.

Pagal 2003 m. komunikatą, „Paprasta ir kompiuterizuota muitinės ir prekybos aplinka“, informacinės ir ryšių technologijos tampa taisykle.

Bendros informacinės sistemos leidžia duomenų mainus tarp muitinių, laikantis nuostatų, reglamentuojančių duomenų apsaugą. Šioje sistemoje daugiausiai dėmesio skiriama:

 • formalumams, kuriuos atlieka ekonominės veiklos vykdytojai *;
 • muitinės procedūroms (ypač centralizuoto muitinio įforminimo atveju) ir ekonominės veiklos vykdytojų registracijai / patvirtinimui (ekonominės veiklos vykdytojų identifikavimas ir registracija: EORI; ekonominės veiklos vykdytojo „supaprastintos muitinės“ ir (arba) „saugumo ir užtikrintumo“ patvirtinto statuso suteikimas: AEO);
 • rizikos valdymui taikant bendrą sistemą Komisijai ir valstybėms narėms. Tai leidžia muitinei atlikti patikrinimus, naudojantis nacionalinėmis, Bendrijos ir tarptautinėmis analizėmis.

Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema

Naujoji teisinė sistema supaprastins muitinės procedūras prekybai prekėmis tarp teritorijų, patenkančių į Bendrijos muitinės teritoriją, kurioms taikoma Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir toms, kurioms ji netaikoma.

Kontekstas

Bendrijos muitinės kodeksas buvo modernizuotas pasibaigus EAPB sutarties galiojimo laikui dviem iš eilės Europos sąjungos plėtros etapams. Be to, jis atitinka tarptautinę konvenciją dėl muitinės procedūrų supaprastinimo ir suderinimo ir Europos sąjungos pagrindinių teisių chartiją.

Pagrindiniai dokumente vartojami terminai
 • Ekonominės veiklos vykdytojas: asmuo, užsiimantis komercine veikla, kuriai taikomi muitinės teisės aktai.
 • Prekės iškrovimas: veiksmas, kuriuo muitinė perima prekę pagal numatytą, tai prekei taikomą muitinės procedūrą.
 • Rizika: tikimybė, atsirandanti per specialiosios paskirties prekių įvežimą, išvežimą, tranzitą ar siuntimą Bendrijos muitinės teritorijoje ir šalyse arba teritorijose, esančiose už jos ribų, arba vežant prekes, kurios neturi Bendrijos statuso tokiu atveju tai gali: trukdyti tinkamai taikyti Bendrijos arba nacionalines priemones; pažeisti Bendrijos ir valstybių narių finansinius interesus; kelti grėsmę Bendrijos ir jos gyventojų saugai ir saugumui, žmonių sveikatai, gyvūnams, augalams, aplinkai ir vartotojams.
 • Skola muitinei: prievolė, pagal galiojančius muitų teisės aktus įpareigojanti asmenį sumokėti specialioms prekėms taikomą importo ar eksporto muito mokestį.

NUORODOS

DokumentasĮsigaliojimo dataPerkėlimas į valstybių narių teisės aktusOficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 450/2008 (priimtas bendras sprendimas COD/2005/0246)

2008 6 24

-

OL L 145, 2008 6 4

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl kompiuterizuotos muitinės ir prekybos (OL L 23/21, 2008 1 26).

Paskutinį kartą atnaujinta: 23.03.2009
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią