RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Modernizált Közösségi Vámkódex

A Közösségi Vámkódex rögzíti és meghatározza az áruk behozatala és kivitele tekintetében a Közösség és harmadik országok között alkalmazandó jogszabályokat. Az új kódexnek az a célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmet, ugyanakkor magas szintű biztonságot garantáljon a határokon.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) [Hivatalos Lap L 145., 2008.6.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A modernizált Közösségi Vámkódex új, elektronikus vámkörnyezetet hoz létre. Az új kódex egyesíti a tagállamok közös vámeljárásait, ugyanakkor megerősíti a 27 vámigazgatás informatikai rendszereinek konvergenciáját. Az új kódex az 1992-es Közösségi Vámkódex (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) helyébe fog lépni, amikor legkésőbb 2013. június 24-ig megtörtént a szükséges végrehajtási rendelkezések elfogadása és alkalmazása. Addig továbbra is a jelenlegi kódex alkalmazandó.

A kódex rendelkezései

A 2008. évi modernizált Vámkódex hatálya a következőkre terjed ki:

 • a vámjogszabályok hatályára, a vám küldetésére, valamint a személyek vámjogszabályok szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések;
 • azok a tényezők, amelyek alapján az áruforgalomra vonatkozó behozatali és kiviteli vámokat és más intézkedéseket alkalmazzák (közös vámtarifa), áruk származása, vámérték);
 • a vámtartozás * és e tartozás biztosítékai;
 • a Közösség vámterületére beszállított áruk vámkezelése;
 • a vámjogi státusra, az áruk vámeljárás alá vonására, valamint az áruk ellenőrzésére, kiadására * és az azokról történő rendelkezésre vonatkozó általános szabályok;
 • a szabad forgalomba bocsátás és a behozatalivám-mentesség;
 • a négy gazdasági területre (árutovábbítás, tárolás, különleges felhasználás, feldolgozás) csoportosított különleges vámeljárások;
 • az áruknak a Közösség vámterületéről való kiléptetéséhez kapcsolódó vámkezelése (a vámterületet elhagyó áruk, kivitel és újrakivitel, kivitelivám-mentesség);
 • a Vámkódexbizottság, valamint a kódex végrehajtási intézkedéseinek a Bizottság általi elfogadását lehetővé tevő eljárások.

Az új rendelkezések a vámeljárások ésszerűsítésére vonatkoznak, egyrészt a kereskedelem elősegítése, másrészt az új fenyegetések megelőzése érdekében.

Így a vámhatóságok közös szabályozási és működési kereteinek megerősítése révén a kódex korszerű, informatikai eljárásokon alapuló vámeljárásokat vezet be annak érdekében, hogy:

 • általánosan garantálja a vámjogszabályok egyszerűsítését és egységes alkalmazását;
 • javítsa a vámellenőrzéseket, amelyekre elsősorban egy közös kockázatkezelési keretrendszer * szerinti kockázatelemzés alapján kerül sor. A vámellenőrzésektől eltérő ellenőrzéseket lehetőség szerint a vámellenőrzésekkel egy időben, „egymegállós ellenőrzés” keretében kell elvégezni;
 • az ellenőrzéseknek meg kell könnyíteniük a vámkezelési eljárásokat, amelyek teljes egészükben számítógépesítettek lesznek, a lehető legtöbb egyszerűsítést nyújtják és központosítottak lehetnek;
 • ésszerűsíteniük kell a jelenlegi „gazdasági és/vagy felfüggesztő” vámeljárásokat, amelyek „különleges eljárásokká” alakulnak át, lehetővé téve a (külső vagy belső) árutovábbítást, az áruk tárolását (átmeneti megőrzését, vámraktározását, vámszabad területen történő tárolását), különleges felhasználását (ideiglenes behozatalát, meghatározott célra történő felhasználását) vagy feldolgozását (aktív vagy passzív feldolgozását), a gazdasági szereplők gazdasági szükségleteinek megfelelőbb kielégítése és az azokhoz való hozzájutás egyszerűsítése érdekében.

Az egyszerűbb és papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 2003. évi közleményt követően az információs és kommunikációs technológiák használata válik kötelezővé.

A közös informatikai rendszerek lehetővé teszik a vámhatóságok közötti adatcserét, az adatvédelmet szabályozó rendelkezések tiszteletben tartása mellett. E rendszerek többek között a következőkre irányulnak:

 • a gazdasági szereplők által elvégzett alakiságok *;
 • a vámeljárások (különösen központosított vámkezelés esetén) és a gazdasági szereplők nyilvántartásba vétele/engedélyezése (a gazdasági szereplők azonosítása és nyilvántartásba vétele: EORI; „vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodó és/vagy „biztonság és védelem” típusú engedélyezett gazdálkodó: AEO);
 • a Bizottság és a tagállamok közös keretrendszere segítségével megvalósított közös kockázatkezelés. Minderre azért van szükség, hogy a vámhatóságok nemzeti, közösségi és nemzetközi elemzéseken alapuló ellenőrzéseket végezhessenek.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer

Az új jogi keret lehetővé fogja tenni a vámeljárások egyszerűsítését a Közösség vámterületének részét képező, ugyanakkor a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv hatálya alá tartozó és annak hatálya alá nem tartozó területek közötti áruforgalom esetében.

Háttér

A Közösségi Vámkódex korszerűsítésére az ESZAK-Szerződés lejártát és az Európai Unió két egymás utáni bővítését követően került sor. Ezen túlmenően összhangba került a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló nemzetközi egyezménnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Gazdasági szereplő: az a személy, aki üzleti tevékenysége keretében részt vesz a vámjogszabályok által meghatározott tevékenységekben.
 • Áru kiadása: a vámhatóságok azon intézkedése, amellyel az árut rendelkezésre bocsátják az azon vámeljárásra meghatározott célokra, amely alá az árukat vonják.
 • Kockázat: a Közösség vámterülete és az azon a területen kívüli országok vagy területek között szállított áruk beléptetésével, kiléptetésével, továbbításával, átszállításával vagy meghatározott célra történő felhasználásával, valamint a nem közösségi áruk jelenlétével összefüggő olyan esemény bekövetkezésének valószínűsége, amely a következő eredmények valamelyikével jár: akadályozná a közösségi vagy nemzeti intézkedések helyes alkalmazását; veszélyeztetné a Közösség és tagállamai pénzügyi érdekeit; fenyegetést jelentene a Közösség és lakói biztonságára és védelmére, az emberek, az állatok vagy a növények egészségére, a környezetre vagy a fogyasztókra.
 • Vámtartozás: valamely személynek a hatályban lévő vámjogszabályok alapján az adott árura vonatkozó behozatali vagy kiviteli vám összegének megfizetésére való kötelezettsége.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [elfogadás: COD/2005/0246 együttdöntési eljárás]

2008.6.24.

HL L 145., 2008.6.4.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK határozata (2008. január 15.) a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről [Hivatalos Lap L 23., 2008.1.26.].

Utolsó frissítés: 23.03.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére