RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 23 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ühenduse ajakohastatud tolliseadustik

Ühenduse tolliseadustikuga määratakse kindlaks ja määratletakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise impordi ja ekspordi suhtes kohaldatavad õigusaktid. Uue seadustiku eesmärk on lihtsustada kaubavahetust, tagades kõrge turvalisuse taseme piiridel.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 450/2008, 23. aprill 2008 450/2008, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (ajakohastatud tolliseadustik) (ELT L 145, 4.6.2008).

KOKKUVÕTE

Ajakohastatud tolliseadustikuga luuakse uus elektrooniline tollikeskkond. Uus seadustik lõimib liikmesriikide ühised tolliprotseduurid, tugevdades 27 liikmesriigi tolliadministratsioonide elektrooniliste süsteemide lähenemist. Seadustik asendab 1992. aasta ühenduse tolliseadustiku (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV), kui vajalikud rakendussätted võetakse vastu ja on kohaldatavad, hiljemalt 24. juunil 2013. Seni kohaldatakse praegu kehtivat seadustikku.

Seadustiku sätted

2008. aasta ajakohastatud tolliseadustik hõlmab järgmist:

 • tollialaste õigusaktide reguleerimisalaga seotud üldsätted seoses tolli ülesannete ning inimeste õiguste ja kohustustega tollialaste õigusaktide alusel;
 • impordi- või ekspordiõiguste ja teiste meetmete rakendamise põhielemendid kaubavahetuse raamistikus (ühine tollitariifistik), kauba päritolu, tolliväärtus;
 • tollivõlg * ja selle võla tagatised;
 • ühenduse tolliterritooriumile toodud kaupade tollikäitlus;
 • tollistaatuse, kauba tolliprotseduurile suunamise ning ka kontrolli ja vabastamise * suhtes kohaldatavad eeskirjad;
 • vähendatud impordimaksumääraga vabasse ringlusse laskmine;
 • kindlad tolliprotseduurid, mis on rühmitatud nelja majandusliku ülesande kaupa (transiit, ladustamine, eriotstarbeline kasutamine, töötlemine);
 • ühenduse tolliterritooriumilt väljuvate kaupade tollikäitlus (territooriumilt välja viidav kaup, eksport ja re-eksport, eksporditollimaksuvabastus);
 • tolliseadustiku komitee ja protseduurid, mis võimaldavad komisjonil võtta seadustiku rakendamise meetmeid.

Uued sätted, mis puudutavad tolliprotseduuride sujuvamaks muutmist nii kaubavahetuse lihtsustamiseks kui ka uute ohtude ärahoidmiseks.

Seadustikuga kehtestatakse tolliasutuste ühiste reguleerivate ja tegevusraamistike tugevdamise abil andmetöötlusvahenditel põhinevad nüüdissaegsed protsessid, selleks et:

 • tagada üldiselt tollialaste õigusaktide lihtsustamine ja ühetaoline kohaldamine;
 • parandada tollikontrolli, mida teostatakse peamiselt riskianalüüsi põhjal ühises riskijuhtimise raamistikus *. Muu kontroll, mis ei ole tollikontroll, tuleb võimaluse korral läbi viia samaaegselt tollikontrolliga („üks kontrollipunt”);
 • lihtsustada tolliprotseduure, mis on täielikult elektroonilised, võimaldavad maksimaalset lihtsustamist ja mida võib teostada tsentraliseeritult;
 • muuta kehtivad tolliprotseduurid (majanduslikud ja/või peatamismenetlused) sujuvamaks, kujundades need ümber „eriprotseduurideks”, mis võimaldavad transiiti (välis- või sisetransiit), ladustamist (ajutine ladustamine, tolliladustamine, vabatsoon), eriotstarbelist kasutust (ajutine import või lõppkasutus) või kauba töötlemist (sees- ja välistöötlemine), et rahuldada paremini ettevõtjate vajadusi ja lihtsustada nende juurdepääsu.

Vastavalt 2003. aasta teatisele tolli ja kaubanduse lihtsa ja paberivaba keskkonna kohta muutub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine reegliks.

Ühised elektroonilised süsteemid võimaldavad tolliasutuste vahelist andmevahetust kooskõlas kehtivate andmekaitse õigusaktidega. Need süsteemid seonduvad eelkõige järgmisega:

 • ettevõtjate asjaajamine *;
 • tolliprotseduurid (eelkõige keskse tollivormistuse korral) ja majandustegevuses osalevate ettevõtjate registreerimine/heakskiitmine (ettevõtjate identifitseerimine ja registreerimine: EORI; volitatud ettevõtja staatuse andmine loaga „Tollialased lihtsustused” ja/või „Turvalisus ja ohutus”: AEO);
 • riskijuhtimine komisjoni ja liikmesriikide ühise riskijuhtimise raamistiku kaudu. Selle eesmärgiks on võimaldada tolliasutustel teostada riikide, ühenduse ja rahvusvahelistel analüüsidel põhinevaid kontrolle.

Ühine käibemaksusüsteem

Uus õiguslik raamistik võimaldab lihtsustada tolliprotseduure kaubavahetuse puhul ühenduse tolliterritooriumi osade vahel, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2006/112/EÜ ühise käibemaksusüsteemi kohta ning mille suhtes nimetatud direktiivi ei kohaldata.

Kontekst

Ühenduse tolliseadustikku tänapäevastati pärast ESTÜ lepingu kehtivuse lõppemist ja Euroopa Liidu järjestikuseid laienemisi. Lisaks on see viidud kooskõlla tolliprotseduuride lihtsustamise ja kooskõlastamise rahvusvahelise konventsiooni ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

Õigusakti põhimõisted
 • Ettevõtja − isik, kes oma majandus- või kutsetegevuse kaudu on ametialaselt seotud tollialaste õigusaktidega hõlmatud tegevustega.
 • Kauba vabastamine − toiming, millega toll teeb kauba kättesaadavaks nende eesmärkide jaoks, mis tulenevad tolliprotseduurist, millele kaup on suunatud.
 • Risk − võimalus, et ühenduse tolliterritooriumi ja väljaspool seda territooriumi asuvate riikide ja territooriumide vahel liikuva kauba sisenemisel, väljumisel, transiidil, edasitoimetamisel või lõppkasutusel ning sellise kauba olemasolu korral, millel ei ole ühenduse staatust, tekib olukord, millel võivad olla järgmised tagajärjed: see takistaks ühenduse või siseriiklike meetmete korrektset kohaldamist; see kahjustaks ühenduse ja selle liikmesriikide finantshuve; see seaks ohtu ühenduse ja tema residentide turvalisuse ja ohutuse, kahjustades inimeste, loomade või taimede tervist, keskkonda või tarbijaid.
 • Tollivõlg − isiku kohustus tasuda kehtivate tollialaste õigusaktide kohaselt konkreetsete kaupade suhtes kohaldatava impordi- või eksporditollimaksu summa.

VIITED

ÕigusaktJõustunudLiikmesriikide õigusesse ülevõtmineEuroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 450/2008 (vastuvõtmine: kaasotsustamismenetlus COD/2005/0246)

24.6.2008

ELT L 145, 4.6.2008

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 70/2008/EÜ, 15. jaanuar 2008, tolli ja kaubanduse paberivaba keskkonna kohta (ELT L 23/21, 26.1.2008).

Viimati muudetud: 23.03.2009
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles