RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 23 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Moderniseret EF-toldkodeks

EF-toldkodeksen fastsætter og definerer den lovgivning, som gælder for import og eksport af varer mellem Fællesskabet og tredjelande. Den nye kodeks har som formål at lette handlen og samtidig garantere et højt sikkerhedsniveau ved grænserne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) [Den Europæiske Unions Tidende L 145 af 4.6.2008].

RESUMÉ

Ifølge den moderniserede toldkodeks etableres et nyt elektronisk toldmiljø. Den nye kodeks samler medlemsstaternes fælles toldprocedurer og øger samtidig konvergensen mellem it-systemerne i de 27 toldadministrationer. Den erstatter EF-toldkodeksen af 1992, når de nødvendige anvendelsesbestemmelser er vedtaget og implementeret, senest pr. 24. juni 2013. Indtil da vil den nuværende kodeks være gældende.

EF-toldkodeksens bestemmelser

Den moderniserede toldkodeks af 2008 omhandler:

 • almindelige bestemmelser om toldlovgivningens anvendelsesområde, toldmyndighedernes rolle samt personers rettigheder og pligter i henhold til toldlovgivningen,
 • elementer, på grundlag af hvilke import- eller eksportafgifter og andre foranstaltninger, der er fastsat som led i varehandelen, finder anvendelse (den fælles toldtarif, varers oprindelse, varers toldværdi),
 • toldskyld * og sikkerhedsstillelse,
 • toldbehandling af varer, der føres ind i fællesskabets toldområde,
 • almindelige regler for toldmæssig status, henførsel af varer under en toldprocedure, verifikation, frigivelse * og bortskaffelse af varer,
 • overgang til fri omsætning og fritagelse for importafgifter,
 • særlige toldprocedurer opdelt i fire økonomigrupper (forsendelse, oplagring, særlig anvendelse, forædling),
 • toldbehandling ved varers afgang fra fællesskabets toldområde (varer, der forlader toldområdet, eksport og reeksport, fritagelse for eksportafgifter),
 • toldkodeksudvalget og procedure for Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger.

De nye bestemmelser indebærer en strømlining af toldprocedurerne både for at lette handelen og for at forhindre nye trusler.

Gennem en styrkelse af de fælles regler og operationelle rammer for toldmyndighederne fastlægger kodeksen således moderne edb-baserede processer der skal:

 • generelt forenkle og ensarte anvendelsen af toldlovgivningen,
 • forbedre toldkontrollen, som primært foretages ud fra en risikoanalyse inden for de fælles rammer for risikostyring *. Andre kontroller end toldkontrol skal så vidt muligt foretages samtidig med toldkontrollen ved en ”fælles skranke”,
 • lette toldbehandlingsprocedurerne, som omlægges til udelukkende at foregå elektronisk, forenkles mest muligt og kan foretages centralt,
 • rationalisere de nuværende toldprocedurer ”økonomiske procedurer og/eller suspensionsprocedurer”, som laves om til ”særlige procedurer”, der giver mulighed for forsendelse (ekstern og intern), oplagring (midlertidig opbevaring, toldoplag, frizoner), særlig anvendelse (midlertidig import, særligt anvendelsesformål) eller forædling (aktiv eller passiv forædling) af varer for bedre at opfylde operatørernes økonomiske behov og forenkle adgangen.

Ifølge Kommissionens meddelelse af 2003 med titlen ”Enkle og papirløse rammer for told og handel” bliver anvendelse af informations- og kommunikationsteknologier obligatorisk.

Fælles it-systemer muliggør elektronisk dataudveksling mellem toldmyndigheder og samtidig overholdelse af reglerne for databeskyttelse. Systemerne skal særligt omfatte:

 • toldformaliteter udført af de økonomiske operatører *,
 • toldprocedurer (særligt ved centraliseret toldbehandling) og registrering/autorisation af økonomiske operatører (udpegning og registrering af økonomiske operatører - EORI – tildeling af status som autoriseret økonomisk operatør med tilladelse til at udnytte ”forenklede toldbestemmelser” og/eller ”sikkerheds- og sikringsrelaterede lettelser” - AEO),
 • risikoforvaltning via en fælles ramme udviklet af Kommissionen og medlemsstaterne. Formålet er at give toldmyndighederne mulighed for at foretage kontroller baseret på nationale, fællesskabs- eller internationale analyser.

Det fælles merværdiafgiftssystem

De nye retlige rammer gør det muligt at forenkle toldformaliteterne for udveksling af varer mellem områder, som er en del af Fællesskabets toldområde, gældende for varer omfattet af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem samt for varer, som ikke er omfattet heraf.

Baggrund

EF-toldkodeksen er blevet moderniseret som følge af, at EKSF-traktaten er udløbet, og som følge af de to EU-udvidelser. Derudover er den blevet bragt i overensstemmelse med den internationale konvention om Forenkling og Harmonisering af Regler om Toldbehandling og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Retsaktens nøglebegreber
 • Økonomisk operatør: en person, der som led i sit erhverv er involveret i aktiviteter, der er omfattet af toldlovgivningen.
 • Frigivelse af en vare: den handling, hvorved toldmyndighederne giver tilladelse til, at der disponeres over en vare til de formål, der er angivet for den toldprocedure, som varen er henført under.
 • Risiko: sandsynligheden for en hændelse, der kan opstå i forbindelse med indpassage, udpassage, transit, overførsel og særlige anvendelsesformål for så vidt angår varebevægelser mellem Fællesskabets toldområde og lande eller områder uden for dette område og i forbindelse med tilstedeværelse af varer uden fællesskabsstatus, og som resulterer i følgende: hændelsen forhindrer korrekt anvendelse af fællesskabsforanstaltninger eller nationale foranstaltninger, bringer Fællesskabets og dets medlemsstaters finansielle interesser i fare, udgør en trussel mod Fællesskabets og dets borgeres sikkerhed og sikring, mod folkesundheden eller dyre- eller plantesundheden, mod miljøet eller mod forbrugerne.
 • Toldskyld: en persons forpligtelse til at betale de import- eller eksportafgifter, der efter gældende toldlovgivning anvendes for bestemte varer.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 450/2008, [Vedtaget: Fælles beslutningstagning COD/2005/0246]

24.6.2008

-

EUT L 145 af 4.6.2008

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 70/2008/EF af 15. januar 2008 om papirløse rammer for told og handel [Den Europæiske Unions Tidende L 23/21 af 26.1.2008].

Seneste ajourføring: 21.01.2009
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top