RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Modernizovaný celní kodex Společenství

Celní kodex Společenství stanovuje a vymezuje právní předpisy pro dovoz a vývoz zboží mezi Společenstvím a třetími zeměmi. Cílem tohoto nového kodexu je usnadnit obchodování a zároveň zaručit vysokou úroveň bezpečnosti na hranicích.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (Úředni věstnik L 145 ze dne 4. 6. 2008)

PŘEHLED

Modernizovaný celní kodex vytváří nové, elektronické celní prostředí. Zahrnuje společné celní postupy členských států a zároveň posiluje konvergenci informačních systémů 27 celních orgánů. Nahradí celní kodex Společenství (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) z roku 1992, jakmile budou přijata a vstoupí v platnost nezbytná prováděcí ustanovení, a to nejpozději do 24. června 2013. Do té doby zůstává v platnosti stávající kodex.

Ustanovení kodexu

Modernizovaný celní kodex z roku 2008 zahrnuje:

 • obecná ustanovení týkající se oblasti působení celních předpisů, úlohy celních orgánů a práv a povinností osob v souvislosti s celními předpisy;
 • základní faktory pro uplatnění dovozního a vývozního cla a další opatření v rámci obchodu se zbožím (společný celní sazebník, původ zboží, hodnota pro celní účely);
 • celní dluh * a jistoty za tento dluh;
 • celní zpracování zboží vstupujícího na celní území Společenství;
 • pravidla týkající se celního statusu, propuštění zboží do celního režimu, jakož i ověřování, propuštění zboží * a nakládání se zbožím;
 • propuštění do volného oběhu a osvobození od dovozního cla;
 • zvláštní celní režimy, uspořádané do čtyř hospodářských činností (tranzit, uskladnění, zvláštní použití, zušlechtění);
 • celní nakládání se zbožím na odchodu z celního území Společenství (zboží opouštějící celní území, vývoz a zpětný vývoz, osvobození od vývozního cla);
 • výbor pro celní kodex a postupy umožňující Komisi přijmout prováděcí opatření ke kodexu.

Nová ustanovení se týkají racionalizace celních postupů s cílem jednak usnadnit obchodování, jednak zamezit novým hrozbám.

Posílením společných právních a provozních rámců celních úřadů tak kodex zavádí moderní postupy založené na elektronických metodách, a to za účelem:

 • zaručit obecné zjednodušení a jednotné uplatňování celních předpisů;
 • zlepšit celní kontroly, které jsou založeny zejména na analýze rizik jako součást společného rámce pro řízení rizik *. Jiné než celní kontroly musí, kdykoli je to možné, být vykonávány zároveň s kontrolami celními (one-stop-shop);
 • usnadňovat celní odbavení, které bude plně elektronické, nabídne maximální míru zjednodušení a bude moci být vykonáváno centralizovaně;
 • zefektivnit stávající celní režimy „s hospodářským účinkem a/nebo s podmíněným osvobozením od cla“, které jsou reorganizovány do „zvláštních režimů“ umožňujících tranzit (vnější či vnitřní), uskladnění (dočasné uskladnění, uskladnění v celním skladu, svobodná pásma), zvláštní použití (dočasné použití či konečné použití) nebo zušlechtění (aktivní či pasivní zušlechťovací styk) zboží, aby byly více zohledněny ekonomické potřeby subjektů a zajištěna lepší dostupnost těchto služeb.

V návaznosti na sdělení z roku 2003 o jednoduchém a bezpapírovém prostředí pro cla a obchod se stalo pravidlem využívání informačních a komunikačních technologií.

Společné elektronické systémy umožňují výměnu informací mezi celními úřady a dodržování ustanovení o ochraně údajů. Tyto systémy se zaměřují zejména na:

 • formality plněné hospodářskými subjekty *;
 • celní režimy (zejména v případě centralizovaného celního odbavení) a registraci/schválení hospodářských subjektů (identifikace a registrace hospodářských subjektů: EORI; status schváleného hospodářského subjektu – „celní zjednodušení“ a/nebo „bezpečí a jistota“: AEO);
 • řízení rizik společným rámcem Komise a členských států. To umožní celním úřadům provádět kontroly založené na analýzách na úrovni národní, úrovni Společenství a úrovni mezinárodní.

Společný systém daně z přidané hodnoty

Nový právní rámec umožní zjednodušit celní postupy pro výměnu zboží mezi částmi celního území Společenství, na něž se vztahuje směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, a na ty, na něž se nevztahuje.

Kontext

Celní kodex Společenství se dočkal modernizace poté, co vypršela Smlouva o ESUO a došlo k dvěma po sobě následujícím rozšířením Evropské unie. Navíc byl přizpůsoben Mezinárodní úmluvě o zjednodušení a sladění celních režimů a Listině základních práv Evropské unie.

Klíčové pojmy aktu
 • Hospodářský subjekt: osoba v rámci svých obchodních aktivit zapojená do činností, jimiž se zabývají právní předpisy v celní oblasti.
 • Propuštění zboží: krok, jímž celní úřady dají zboží k dispozici pro účely stanovené celním režimem, pod nějž spadají.
 • Riziko: pravděpodobnost, že v souvislosti se vstupem, odchodem, tranzitem, přepravou nebo místem určení zboží putujícího mezi celním územím Společenství a zeměmi nebo územími nacházejícími se mimo toto území nebo u zboží, které nemá status Společenství, nastane událost, která bude mít za následek: zamezení správnému použití opatření Společenství nebo vnitrostátních opatření; ohrožení finančních zájmů Společenství a jeho členských států; vznik hrozby pro bezpečnost či jistotu Společenství a jeho obyvatel, pro zdraví osob, zvířat či rostlin, pro životní prostředí či spotřebitele.
 • Celní dluh: povinnost osoby uhradit částku dovozního nebo vývozního cla vztahující se na určité zboží na základě platných celních předpisů.

ODKAZY

AktVstup v platnostProvedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 450/2008 (přijetí: postupem spolurozhodování COD/2005/0246)

24. 6. 2008

Úř. věst. L 145,

4. 6. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí pro celnictví a obchod (Úř. věst. L 23/21 ze dne 26. 1. 2008).

Poslední aktualizace: 23.03.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky