RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Модернизиран митнически кодекс на Общността

Митническият кодекс на Общността определя и уточнява приложимото право за вноса и износа на стоки между Общността и трети страни. Новият кодекс има за цел да улесни търговията, като същевременно се гарантира високо ниво на сигурност по границите.

АКТ

Регламент (ЕС) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Mодернизиран митнически кодекс) [ОВ L 145 от 4.6.2008 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Модернизираният митнически кодекс ще създаде нова електронна митническа среда. Този нов кодекс включва общите митнически процедури на държавите-членки, като същевременно се засилва съгласуването между компютърните системи на 27-те митнически администрации. Той ще замести Mитническия кодекс на Общността (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV) от 1992 г., след като необходимите разпоредби за прилагане бъдат приети и започнат да се прилагат най-късно след 24 юни 2013 г. Дотогава ще се прилага действащият в момента кодекс.

Разпоредби на Кодекса

Модернизираният митнически кодекс от 2008 г. включва:

 • общите разпоредби, свързани с обхвата на приложение на митническото законодателство, с мисията на митниците и с правата и задълженията на лицата, по отношение на митническите закони;
 • елементите, на основата на които се прилагат митата за внос или износ и други мерки относно търговията със стоки (обща митническа тарифа), произход на стоките, митническа стойност);
 • митническо задължение * и обезпечения;
 • митническа обработка на стоки, внесени на митническата територия на Общността;
 • приложимите правила за митническия статут, за поставянето на стоки под митнически режим, както и за съответната проверка, за вдигането на стоки * и за разпореждането със стоките;
 • свободното движение и освобождаването от вносни мита;
 • специалните митнически режими, групирани в четири икономически функции (транзит, складиране, специална употреба, преработване);
 • митническа обработка на стоки, напускащи митническата територия на Общността (стоки, напускащи територията, експорт и реекспорт, освобождаване от вносни мита);
 • Kомитета по Митническия кодекс и процедурите за приемане на изпълнителни мерки

  за прилагане на Кодекса от страна на Комисията.

Новите разпоредби се отнасят до рационализация на митническите процедури както за улесняване на търговията, така и за предотвратяването на нови заплахи.

И така чрез укрепване на регулаторните рамки и общите мерки за действие на митническите администрации Кодексът въвежда модерни процеси, базирани на компютризирани методи за:

 • гарантиране на опростяването като цяло и еднаквото прилагане на митническото законодателство;
 • подобряване на митническия контрол, извършван предимно на база анализ на риска в границите на обща рамка за управление на риска *. Контрол, различен от митническия, трябва да се упражнява по възможност едновременно с митническата проверка, на „едно гише”;
 • улесняване на процедурата за митническо освобождаване на стоки, която ще бъде изцяло компютризирана, ще бъде максимално опростена и ще може да се извършва централизирано;
 • рационализация на съществуващите митнически режими „икономически и/или отложени за определен период от време”, които са реорганизирани в „специални режими”, разрешаващи транзита (външен или вътрешен), складирането (временно складиране, митническо складиране, свободна зона), специална употреба (временен внос или специално предназначение) или преработване (активно или пасивно усъвършенстване) на стоки, с цел да се задоволят по-добре икономическите потребности на операторите и да се улесни достъпът им до стоките.

В тази връзка, съгласно cъобщението от 2003 г., озаглавено „опростена и безхартиена среда за митниците и търговията”, използването на информационни технологии и комуникации се превръща в правило.

Общите информационни системи позволяват обмен на данни между митническите органи в съответствие с разпоредбите, уреждащи защитата на данните. Тези системи се фокусират върху:

 • формалностите, извършвани от икономическите оператори *;
 • митническите режими (особено в случай на централизирано митническо оформяне на документи) и регистрация/одобрение от икономически оператор (идентификация и регистрация на икономическите оператори: EORI; предоставяне на статут на одобрен икономически оператор „митническо опростяване” и/или „безопасност и сигурност”: ОИО);
 • управлението на риска чрез обща рамка на Комисията и държавите-членки. Тези действия дават възможност на митническите власти да извършват проверки въз основа на национални, междуобщностни и международни анализи.

Обща система за данъка върху добавената стойност

Новата правна рамка ще опрости митническите процедури за търговията със стоки между областите от митническата територия на Общността, спрямо които се прилага Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, и тези, при които същата не се прилага.

Контекст

Митническият кодекс на Общността е актуализиран след изтичане на Договора за ЕОВС и двете последователни разширявания на Европейския съюз. Освен това той е в съответствие с Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Ключови думи на акта
 • Икономически оператор: лице, което по време на своята стопанска дейност извършва дейности, обхванати от митническото законодателство.
 • Вдигане на стоки: действието, чрез което митническите органи се разпореждат с определени стоки съгласно митническия режим, под който са поставени стоките.
 • Риск: вероятността да настъпи събитие, свързано с влизането, излизането, транзита, трансфера или специфичната употреба на стоки, придвижвани между митническата територия на Общността и държави или територии извън тази територия, и наличието на стоки, които нямат вътрешнообщностен статут, което би довело до: пречка за правилното прилагане на общностните или националните мерки; излагане на опасност, финансовите интереси на Общността и на нейните държави-членки; застрашаване на сигурността и безопасността на Общността и на нейните жители, което касае здравето на хората, животните или растенията, околната среда или потребителите.
 • Митническо задължение: задължението на едно лице да заплати размера на вносните или износните мита, приложими за определени стоки, съгласно действащото митническо законодателство.

ПРЕПРАТКИ

ЗаконВлизане в силаТранспониране в държавите-членкиОфициален вестник

Регламент (ЕО)

450/2008 [приемане: съвместно вземане на решение COD/2005/0246]

24.6.2008 г.

-

ОВ L 145 от 4.6.2008 г.

Cвързани актове

Решение № 70/2008/EO на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията [ОВ L 23 от 26.1.2008 г.].

Последна актуализация: 23.03.2009
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата