RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Aġenda Ewropea għall-kultura fl-era tal-globalizzazzjoni

Il-Kummissjoni tipproponi Aġenda Ewropea ġdida għall-Kultura, li tipprova tindirizza l-isfidi tal-globalizzazzjoni. Din l-istrateġija l-ġdida hija maħsuba biex tintensifika l-kooperazzjoni kulturali fi ħdan l-Unjoni Ewropea (UE). Din tikkonċentra fuq serje ta’ proposti konkreti bil-għan li tikseb għadd ta’ objettivi komuni.

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni tal-10 ta’ Mejju 2007 dwar aġenda Ewropea għal kultura f'dinja li qed tiġi gglobalizzata [KUMM(2007) 242 finali – Mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali].

SINTEŻI

Is-settur tal-kultura għandu rwol essenzjali fir-rigward tal-għadd kbir ta' implikazzjonijiet soċjali, ekonomiċi u politiċi tiegħu. Din hija r-raġuni għalfejn il-kultura għandha pożizzjoni fundamentali fil-proċess tal-integrazzjoni Ewropea.

Fuq il-bażi ta’ dawn il-konsiderazzjonijiet u wara r-riżultati ta’ konsultazzjoni permezz tal-Internet tal-partijiet involuti fis-settur tal-kultura, il-Kummissjoni qed tipproponi Aġenda Ewropea ġdida għall-Kultura li ser tikkonċentra fuq numru ristrett ta’ objettivi. Biex tilħaq dawn l-objettivi, il-Kummissjoni tissuġġerixxi wkoll mekkaniżmi ġodda ta’ kooperazzjoni ma’ u bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE), il-livelli l-oħrajn ta’ governanza u s-soċjetà ċivili.

L-objettivi tal-Aġenda Ewropea l-ġdida għall-Kultura huma fformulati madwar tliet prijoritajiet:

Diversità kulturali u djalogu interkulturali

Għandu jiġi promoss l-ispirtu ta' ftuħ kif ukoll l-iskambji bejn il-kulturi. F'din il-perspettiva, l-aġenda l-ġdida għall-kultura timmira li tinkoraġġixxi:

 • il-mobilità tal-artisti u tal-ħaddiema fis-settur kulturali kif ukoll iċ-ċirkolazzjoni ta’ kull forma ta’ espressjoni artistika;
 • it-tisħiħ tal-kompetenzi interkulturali u tad-djalogu interkulturali billi jiġu żviluppati kapaċitajiet li jinsabu fost il-kompetenzi ewlenin għall-edukazzjoni u t-taħriġ tul il-ħajja bħall-ħolqien ta’ kuxjenza u l-espressjoni kulturali kif ukoll il-komunikazzjoni b’lingwi barranin.

Dinamiżmu tal-kreattività fil-kuntest tal-istrateġija ta’ Lisbona għat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi

L-industriji kulturali jikkontribwixxu għad-dinamiżmu tal-ekonomija Ewropea kif ukoll għall-kompetittività tal-UE. Bħala eżempju, il-kultura timpjega kważi ħames miljun persuna fl-UE. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni tipproponi dawn l-objettivi:

 • il-promozzjoni tal-kreattività fl-edukazzjoni u l-integrazzjoni ta’ din id-dimensjoni fil-miżuri tal-edukazzjoni u tat-taħriġ tul il-ħajja;
 • it-tisħiħ tal-kapaċitajiet organizzattivi tas-settur kulturali billi jiġi enfasizzat l-ispirtu intraprenditorjali u t-taħriġ tas-settur kulturali fir-rigward tal-ġestjoni (sorsi ta’ finanzjament innovattivi, dimensjoni Ewropea tal-attivitajiet kummerċjali, eċċ.);
 • l-iżvilupp ta’ sħubijiet effikaċi bejn is-settur tal-kultura u setturi oħrajn (ICT, riċerka, turiżmu, sħubijiet soċjali, eċċ.) bil-għan li jikber l-impatt tal-investimenti fil-kultura.

Il-kultura bħala element indispensabbli tar-relazzjonijiet internazzjonali

B’mod konformi mal-Konvenzjoni tal-UNESCO dwar il-ħarsien u l-promozzjoni tad-diversità tal-espressjonijiet kulturali, li ġiet irratifikata mill-UE u mill-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tagħha, l-aġenda l-ġdida għall-kultura tipproponi li tiġi msaħħa d-dimensjoni kulturali bħala element indispensabbli tar-relazzjonijiet esterni tal-UE. Din il-prijorità hija akkumpanjata minn diversi miżuri bil-għan li:

 • jiġi segwit djalogu politiku fil-qasam kulturali u jiġu promossi skambji kulturali bejn l-UE u l-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;
 • jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-swieq globali tal-beni u s-servizzi kulturali ta’ pajjiżi fi stadju ta’ żvilupp permezz ta’ ftehimiet li jipprovdu trattament preferenzjali jew permezz ta’ miżuri ta’ assistenza marbuta mal-iskambji;
 • l-użu tar-relazzjonijiet esterni biex jiġu stabbilitti mezzi ta’ appoġġ finanzjarji u tekniċi (preżervazzjoni tal-wirt kulturali, appoġġ għal attivitajiet kulturali madwar id-dinja);
 • it-teħid f’kunsiderazzjoni tal-kultura lokali fil-proġetti kollha ffinanzjati mill-UE;
 • l-intensifikazzjoni tal-parteċipazzjoni tal-UE fil-ħidma tal-organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-qasam tal-kultura u fil-proċess ta’ Alleanza taċ-ċivilizzazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti.

Metodi ta’ ħidma

Il-Kummissjoni timmira li tistabbilixxi djalogu strutturat mas-settur kulturali, mill-artisti u l-persuni kreattivi sal-industriji kulturali, biex tikseb l-objettivi tagħha. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tirrakkomanda:

 • l-identifikazzjoni tal-partijiet involuti kollha fis-settur kulturali;
 • l-organizzazzjoni ta’ “Forum Kulturali” li jiġbor flimkien lill-partijiet involuti kollha;
 • ir-rappreżentattività fil-livell Ewropew tal-opinjoni tal-partijiet involuti f’dan is-settur;
 • l-iżvilupp tad-djalogu soċjali tal-imsieħba soċjali tas-settur kulturali;
 • id-dimensjoni kulturali fid-dibattiti pubbliċi Ewropej billi wieħed jirrikorri b'mod partikolari għar-rappreżentanzi permanenti tal-Kummissjoni.

Din l-istrateġija l-ġdida tal-kultura u l-miżuri kollha proposti huma bbażati fuq kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn l-UE u l-pajjiżi tagħha permezz tal-mekkaniżmu tal-metodu miftuħ ta’ koordinazzjoni (MMK). Hija timmira wkoll li tiżviluppa djalogu strutturat mas-settur kulturali.

L-Aġenda Ewropea l-ġdida għall-kultura hija kkumplimentata minn azzjonijiet oħrajn relatati mas-settur tal-kultura, fosthom is-Sena Ewropea tad-Djalogu Interkulturali 2008.

Kuntest

Is-settur tal-kultura kien diġà soġġett għal diversi azzjonijiet fuq livell Ewropew għall-promozzjoni tal-kultura, bħall-programmi “Kultura”, “L-Ewropa għaċ-ċittadini” u MEDIA.

ATTI RELATATI

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar l-implimentazzjoni tal-Aġenda Ewropea għall-Kultura [COM(2010) 390 finali – Mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali].
Dan ir-rapport jippreżenta l-progress miksub f’livell Ewropew u nazzjonali permezz tal-kisba tal-objettivi tal-Aġenda Ewropea għall-Kultura, kif ukoll l-ewwel esperjenzi fl-applikazzjoni tal-metodi ta’ ħidma ġodda.
Il-promozzjoni tad-diversità kulturali u tad-djalogu interkulturali implikat diversi kwistjonijiet u azzjonijiet, b’mod partikolari:

 • is-Sena Ewropea tad-djalogu interkulturali fl-2008, li mmarkat it-tnedija ta’ politiki u strutturi nazzjonali ġodda u ftehim fil-livell tal-UE;
 • il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-multilingwiżmu fl-2008, bil-għan li d-diversità lingwistika ssir assi importanti;
 • l-aċċess għall-kultura permezz tad-diġitizzazzjoni, bit-tnedija ta’ Europeana fl-2008 u l-proposta għal tikketta ta’ wirt Ewropew.

Sabiex tiġi promossa l-kultura bħala katalizzatur tal-kreattività, ittieħdu bosta inizjattivi, b’mod partikolari:

 • is-Sena Ewropea tal-kreattività u l-innovazzjoni (2009), li ppermettiet li jiġi eżaminat kif il-kultura tista’ toħloq innovazzjoni ekonomika u soċjali;
 • studji dwar l-effett tal-kultura fuq il-kreattività, fuq l-intraprenditorjat fl-industriji tal-kultura u tal-kreazzjoni kif ukoll fuq il-kontribut tal-kultura għall-iżvilupp reġjonali u lokali;
 • il-green paper (2010) dwar il-mezzi biex jiġi rilaxxat il-potenzjal tas-setturi tal-kultura u tal-kreazzjoni.

Il-promozzjoni tal-kultura fir-relazzjonijiet esterni tal-UE ħadet ħajja ġdida minn meta ġiet adottata l-aġenda. Din tinkludi:

 • strateġija ġdida Euromed fil-qasam tal-kultura, li qiegħda tiġi mħejjija;
 • sforzi importanti għar-rijabilitazzjoni tal-wirt kulturali fil-pajjiżi kandidati għall-adeżjoni, b’mod partikolari permezz tal-għajnuna għas-soċjetà ċivili tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA);
 • programm kulturali ta’ sħubija orjentali, li għandu jibda fl-2010;
 • proċess biex jissaħħaħ l-irwol tal-kultura fil-politiki ta’ żvilupp, li beda fl-2009;
 • il-programm MEDIA Mundus (2011-2013), li ser ikun is-suċċessur tal-azzjoni preparatorja MEDIA International.

L-ewwel esperjenzi jindikaw li b’mod ġenerali, l-MMK huwa strument effikaċi ta’ kooperazzjoni fil-qasam tal-kultura. Madankollu, dan ma ntużax għal żmien twil biżżejjed biex ikunu jistgħu jiġu dderivati konklużjonijiet definittivi. Fil-ġejjieni, il-kooperazzjoni għandha tiġi msaħħa, permezz ta' metodi ta' ħidma adattati. Id-djalogu strutturat fil-qasam tal-kultura huwa fformulat madwar pjattaformi tematiċi li jgħaqqdu l-assoċjazzjonijiet Ewropej u l-Forum Ewropew tal-Kultura. Il-pjattaformi tematiċi kienu ta’ benefiċċju partikolari sabiex jiġi intensifikat id-djalogu fi ħdan is-settur. Madankollu, għandhom isiru sforzi supplimentari sabiex jinkiseb djalogu aktar immirat mas-soċjetà ċivili fil-futur.

L-aħħar aġġornament: 14.10.2010

Ara wkoll

 • Sit tad-DĠ Edukazzjoni u Kultura tal-Kummissjoni Ewropea iddedikat għall-Aġenda Ewropea tal-Kultura (DE) (EN) (FR)
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna