RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 23 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Европейска програма за култура в глобализиращия се свят

Комисията предлага нова европейска програма за култура, която да отговори на предизвикателствата на глобализацията. Тази нова стратегия цели да засили културното сътрудничество в Европейския съюз (ЕС). Тя се концентрира върху серия от конкретни предложения с цел постигане на общи цели.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 май 2007 г. относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят [COM(2007) 242 окончателен ― непубликувано в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Културният сектор играе основна роля що се отнася до многобройните му социални, икономически и политически импликации. Ето защо културата заема основно място в процеса на обединяване на Европа.

Въз основа на тези съображения и проведените обширни консултации с участниците в културния сектор Комисията предлага нова програма на ЕС за култура, която поставя акцент върху определени цели. За постигането на тези цели Комисията предлага и нови методи на сътрудничество със и между държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), другите нива на управление и гражданското общество.

Целите на новата европейска програма за култура са свързани със следните три приоритета:

Културно многообразие и междукултурен диалог

Положителна стъпка е насърчаването на отвореността и обмена между различните култури. От тази гледна точка може да се счита, че новата програма за култура ще насърчи:

 • мобилността на хората на изкуството и на професионалистите в сферата на културата, както и разпространението на всякакви артистични изяви;
 • засилването на междукултурното познаване и диалог чрез развитие на уменията за „културно опознаване и изразяване” и „комуникация на чужди езици” като част от основните компетенции в рамките на обучението през целия живот.

Културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската стратегия за растеж и заетост

Културният сектор допринася за развитието на европейската икономика и нарастването на конкурентоспособността на ЕС. Като пример може да бъде посочено, че в сектора на културата в ЕС са заети приблизително 5 милиона души. В тази връзка, Комисията предлага следните цели:

 • насърчаване на творчеството в образованието чрез интегрирането му в методите за обучение през целия живот;
 • стимулиране на изграждането на организационен капацитет на културния сектор чрез подкрепа на обучението за придобиване на управленски умения и на предприемачеството в културния сектор (иновативни източници на финансиране, европейско измерение на търговските дейности и други);
 • развиване на творчески партньорски отношения между културния и останалите сектори (ИКТ, научни изследвания, туризъм, социални партньори и други) за засилване на социалното и икономическото въздействие на инвестициите в културата.

Културата като жизненоважен елемент в международните отношения

Като наследник на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, ратифицирана от ЕС и по-голяма част от държавите-членки, нова програма за култура предлага засилване на ролята на културата като жизненоважен елемент в международните отношения. Този приоритет е придружен от няколко мерки:

 • развиване на политическия диалог в сферата на културата и стимулиране на културния обмен между ЕС и страните, които не са членки на ЕС;
 • подпомагане на достъпа до световните пазари на културни продукти и услуги от развиващите се страни чрез спогодби, които осигуряват преференциално отношение, или чрез подкрепящи търговски мерки;
 • ползване на външните връзки за предоставяне на финансова и техническа подкрепа (за опазване на културното наследство и подкрепа на културните дейности по целия свят);
 • отчитане на местната култура при всички проекти, финансирани по линия на ЕС;
 • насърчаване на активното участието на ЕС в работата на международни организации, работещи в сферата на културата и в инициативата на Организацията на обединените нации „Алианс от цивилизации”.

Работни методи

За да постигне набелязаните цели в сферата на културата, Комисията работи за установяването на конструктивен диалог с културния сектор, започвайки от хората на изкуството и творците и достигайки до културния бранш. За тази цел Комисията предлага:

 • идентифициране на всички участници в културния сектор;
 • организиране на „културен форум”, който да обедини заинтересованите страни;
 • представяне на мнението на заинтересованите страни от този сектор на европейско ниво;
 • развитие на социалния диалог между социалните партньори в културния сектор;
 • културно измерение в европейските обществени дебати чрез ползване на постоянните представителства на Комисията.

Тази нова културна стратегия и предложената група мерки са основани на по-тясното сътрудничество между ЕС и държавите-членки на ЕС посредством механизма на отворения метод на координация (ОМК). Чрез този метод следва да се установи структуриран диалог с културния сектор.

Новата европейска програма за култура съдържа и други дейности, свързани с културния сектор, сред които Европейска година на междукултурния диалог - 2008 г.

Контекст

Секторът на културата вече е обект на няколко културни дейности на европейско ниво, като програмите „Култура“, „Европа за гражданите“; и МЕДИА.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за изпълнението на Европейската програма за култура [COM(2010) 390 окончателен — непубликуван в Официален вестник].
В настоящия доклад се разглежда напредъкът на европейско и национално равнище към постигането на трите цели на програмата и се представя оценка на първите впечатления от прилагането на новите работни методи.
Насърчаването на културното многообразие и междукултурния диалог породи различни въпроси и дейности, а именно:

 • Европейската година на междукултурен диалог — 2008 г., преминала под знака на лансирането на нови национални политики и структури и на постигнатото политическо споразумение на равнище ЕС;
 • в Съобщението на Комисията относно многоезичието от 2008 г. се посочва, че целта е езиковото многообразие да се превърне в преимущество;
 • достъпът до култура да се осъществява чрез цифровизация чрез лансирането на проекта „Europeana” през 2008 г. и присъждането на Знак за европейско наследство.

С цел насърчаване на културата като творчески двигател, бяха предприети няколко инициативи, а именно:

 • Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.) позволи да се проучат начините, чрез които културата води до иновации в икономиката и в обществото;
 • проучвания за въздействието на културата върху творчеството, предприемачеството в културния бранш и творческите отрасли и за нейния принос към местното и регионалното развитие;
 • Зелена книга (2010 г.), в която се разглеждат начините за разгръщане на потенциала на културния бранш и на творческите отрасли.

След приемането на програмата културата се насърчава по-активно и в международните отношения на ЕС. Това включва:

 • нова стратегия Евромед в областта на културата, която в момента се намира в процес на подготовка;
 • значителни усилия за възстановяване на културното наследство в страните — кандидатки за присъединяване, и по-конкретно чрез механизма за гражданското общество по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);
 • културна програма на Източното партньорство, която ще стартира през 2010 г.;
 • процес за засилване на ролята на културата в политиките за развитие, който стартира през 2009 г.;
 • програма MEDIA Mundus (2011 г. – 2013 г.), която ще наследи подготвителната дейност, осъществена по линия на програма MEDIA International.

Впечатленията от първоначалния опит сочат, че ОМК е ефективен начин за сътрудничество в областта на културата. Независимо от това методът не е използван достатъчно дълго, за да могат да бъдат направени окончателни заключения. В бъдеще сътрудничеството трябва да се засили посредством адаптирани работни методи. Конструктивният диалог в областта на културата се осъществява чрез две основни структури: тематичните платформи на европейските сдружения и европейския културен форум. Тематичните платформи допринесоха в значителна степен за засилването на диалога в рамките на културния сектор. Все пак за целите на постигане на един по-целенасочен диалог с гражданското общество е необходимо в бъдеще да се положат допълнителни усилия.

Последна актуализация: 14.10.2010

Вижте още

 • Сайт на ГД „Образование и култура” на Европейската комисия, посветен на Европейската програма за култура (DE) (EN) (FR)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата